179/1969 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1970 do 31.12.1982

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

179
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 22. decembra 1969
o Štátnom fonde na zúrodnenie pôdy
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
(1)
Na zvýšenie starostlivosti o pôdu a jej úrodnosť sa zriaďuje pri Ministerstve poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky Štátny fond na zúrodnenie pôdy (ďalej len „Fond“).
(2)
Fond vo všetkých veciach spravuje Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „správca Fondu“).
(3)
Za hospodárenie s prostriedkami Fondu zodpovedá minister poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky vláde Slovenskej socialistickej republiky a Slovenskej národnej rade.
§ 2
Finančnými zdrojmi Fondu sú:
a)
odvody za odňatie súčasti poľnohospodárskeho pôdneho fondu poľnohospodárskej výrobe podľa § 16 zákona č. 53/1966 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu;
b)
dotácie zo štátneho rozpočtu:
1.
na výstavbu hlavných melioračných zariadení (kostry pre odvodnenie a závlahy) a úpravy vodných tokov v správe organizácií v pôsobnosti Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky, pokiaľ sú tieto úpravy potrebné na vykonanie vodohospodárskych meliorácií a na priame zvýšenie úrodnosti poľnohospodárskych pozemkov (ďalej len „vodné toky“),
2.
na výstavbu melioračných detailov,
3.
na údržbu hlavných melioračných zariadení,
4.
na rekultivácie pôdy neinvestičného charakteru obsiahnuté v stabilizačných dotáciách pre poľnohospodárske podniky,
5.
na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z vládneho nariadenia číslo 47/1955 Zb. o opatreniach v odbore hospodársko-technických úprav pozemkov;
c)
prostriedky, ktoré mali podľa § 3 zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby socialistické organizácie zaplatiť poľnohospodárskym podnikom za odvoz odpadkov, pokiaľ z rozličných príčin tieto neboli zaplatené.
§ 3
Ďalšími príjmami Fondu sú:
a)
úroky z prostriedkov Fondu uložených v Štátnej banke československej a z pôžičiek poskytnutých Fondom žiadateľom,
b)
splátky pôžičiek žiadateľov,
c)
splátky pôžičiek a príspevkov žiadateľov v prípadoch, keď bolo znemožnené poľnohospodárske využitie zúrodnenej pôdy,
d)
príjmy z hmotného postihu žiadateľov v prípadoch, keď sa nevyužili prostriedky Fondu podľa určených podmienok,
e)
ďalšie zdroje určené osobitnými predpismi.
§ 4
Pre finančné hospodárenie Fondu sa zriadi v Štátnej banke československej samostatný účet.
§ 5
(1)
Z finančných prostriedkov Fondu sa poskytujú subvencie alebo pôžičky na
a)
výstavbu, rekonštrukciu, údržbu a prevádzku hlavných melioračných zariadení a úprav vodných tokov,
b)
plošné - systematické alebo sporadické odvodnenie pozemkov,
c)
závlahy všetkých druhov, vrátane hnojivých závlah a nevyhnutných investícií umožňujúcich plné využitie závlah,
d)
úpravy ornej pôdy, lúk a pasienkov v záujme trvalého zvyšovania úrodnosti pôd (zvýšenie vrstvy ornice a pod.),
e)
protierózne opatrenia,
f)
navážanie vhodnými prírodnými alebo odpadovými hmotami pre trvalé zlepšenie pôdnej štruktúry (rybničné bahno, slieň, popolček, struska a pod.),
g)
odstraňovanie opevňovacích zariadení, zákopov, jám po bombardovaní a pod., pokiaľ sú prekážkou pre veľkovýrobný spôsob hospodárenia,
h)
budovanie hnojísk, močovkových nádrží a kompostární,
ch)
melioračné vápnenie,
i)
pozemkové úpravy (zemné práce - zahrňovanie medzí, zahrňovanie svahov, zrušenie ciest a ďalšie práce strojmi),
j)
ostatné zúrodňovacie práce
- rekultivácie lúk a pasienkov,
- úpravy vodných pomerov,
- rekultivácie nevyužívanej poľnohospodárskej pôdy,
- terénne úpravy pôdy pre prvý osev a výsadbu,
- odstraňovanie demolácií, kameňov, balvanov a iných terénnych nerovností, krov, nánosov drevín, ktoré bránia hospodáreniu na ucelených honoch,
- rekultivácie piesočnatých pôd,
- technické úpravy pôdy (výstavba nevyhnutných poľných ciest, rekultivácia starých ciest, materiálových jám a pod.),
- terasovanie svahov,
- čistenie rybníkov z dôvodov riešenia vodného režimu,
k)
výstavbu detailov vodohospodárskych melioračných zariadení.
(2)
Na rekultiváciu pozemkov, ktorú uskutočňuje investor podľa § 7 ods. 2 písm. g), § 11 ods. 1 písm. a) a § 20 ods. 1 zákona č. 53/1966 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu, sa subvencie ani pôžičky neposkytujú. Subvencie (pôžičky) sa neposkytujú ani účelovým rekultivačným podnikom v pôsobnosti Ministerstva priemyslu Slovenskej socialistickej republiky.
(3)
Zúrodňovacie akcie celospoločenského významu financuje Fond prostredníctvom Štátnej melioračnej správy alebo priamo.
(4)
Pôžičky a subvencie z Fondu sa poskytujú na základe zmlúv, ktoré uzatvára správca Fondu so žiadateľmi.
§ 6
(1)
O použití finančných prostriedkov Fondu na účely uvedené v § 5 tohto zákona rozhoduje správca Fondu v súlade s úlohami národohospodárskeho plánu a s investičnou a subvenčnou politikou Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky.
(2)
Z Fondu poskytované prostriedky sú účelovo viazané. Žiadateľ je povinný ich použiť podľa určených podmienok (§ 7 ods. 1 tohto zákona).
(3)
Prostriedky Fondu na intenzifikáciu pôdneho fondu sa poskytujú buď ako subvencie, alebo ako pôžičky.
(4)
Výška a druh poskytovaných prostriedkov sa určí podľa efektívnosti a národohospodárskej účelnosti s prihliadnutím na výrobné podmienky žiadateľa a na jeho schopnosť zamýšľané akcie realizovať a využívať.
(5)
Fondom poskytované subvencie majú charakter podmienečne nenávratných subvencií. Ak sa nevyužijú podľa určených smerníc (§ 7 ods. 1 tohto zákona), najmä pre intenzívne a efektívne využívanie zúrodňovacích prác, je žiadateľ povinný subvenciu, prípadne jej časť vrátiť.
§ 7
(1)
Prostriedky Fondu sa poskytujú žiadateľom podľa podmienok určených v smerniciach na hospodárenie s prostriedkami Fondu, ktoré vydá Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej socialistickej republiky. Žiadateľmi môžu byť socialistické organizácie hospodáriace na pôde, prípadne i jednotlivo hospodáriaci roľníci, ktorí sa združia na jednorazové alebo trvalé vykonávanie úprav poľnohospodárskej pôdy na jej zúrodnenie.
§ 8
Hospodárenie s prostriedkami fondu kontroluje Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky.
§ 9
Správca Fondu zostavuje každoročne rozpočet a závierku Fondu, ktoré predkladá Ministerstvu financií Slovenskej socialistickej republiky v lehotách určených na zostavovanie štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „štátny rozpočet“) a štátneho záverečného účtu na prerokovanie. Rozpočet a závierku Fondu pripojí Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky k návrhu štátneho rozpočtu a štátneho záverečného účtu predkladaného vláde Slovenskej socialistickej republiky a Slovenskej národnej rade na schválenie. Správca Fondu predloží súčasne so závierkou vyhodnotenie Fondom vynaložených prostriedkov.
§ 10
Zostatok finančných prostriedkov Fondu koncom roku neprepadá.
§ 11
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1970.
Klokoč v. r.

Colotka v. r.