159/1969 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 23.12.1969

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

159
VLÁDNE NARIADENIE
Českej socialistickej republiky
z 5. decembra 1969
o kultúrnych fondoch, o príspevkoch príjemcov autorských odmien a odmien výkonných umelcov kultúrnym fondom, o príspevkoch za použitie voľných literárnych, vedeckých a umeleckýcgh diel a o príspevkoch používateľov diel
Vláda Českej socialistickej republiky nariaďuje na vykonanie § 35 ods. 3, § 41 ods. 2, § 42 ods. 3 a § 44 ods. 1 písm. d) zákona č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon):
Časť I
Kultúrne fondy
§ 1
(1)
Podporu tvorivej literárnej, vedeckej a umeleckej činnosti zabezpečujú kultúrne fondy
a)
pre odbor písomníctva, odbor novinárstva a odbor tvorivej činnosti v oblasti divadla, filmu a televízie: Český literárny fond so sekciou pre vedeckú a odbornú literatúru, sekciou pre tvorivú činnosť v oblasti divadla a rozhlasu, sekciou pre tvorivú činnosť v oblasti filmu a televízie a sekciou pre novinárstvo,
b)
pre odbor hudby: Český hudobný fond so sekciou pre výkonných umelcov,
c)
pre odbor výtvarných umení a archáitektúry: Český fond výtvarných umení so sekciou pre architektúru.
(2)
Kultúrne fondy (ďalej len „fondy“) sú socialistickými organizáciami, ktoré môžu vo svojom mene nadobúdať práva a zaväzovať sa; sídlom fondov je Praha.
§ 2
(1)
Poslaním fondov je cieľavedome podporovať pokrokovú literárnu,vedeckú a umeleckú tvorbu a umeleckú činnosť vysokej ideovej a estetickej úrovne a spoločenského významu.
(2)
Svoje poslanie plnia fondy najmä tým, že
a)
všestranne vytvárajú vhodné podmienky pre vznik literárnych, vedeckých a umeleckých diel a umeleckých výkonov,
b)
zriaďujú a majú v prevádzke podniky a účelové zariadenia, ktoré sú v súlade s poslaním fondov,
c)
zriaďujú pre tvorivú prácu domovy a kluby,
d)
poskytujú na podporu tvorivej činnosti pôžičky, štipendiá a cestovné príspevky, prípadne zabezpečujú rozličné služby,
e)
poskytujú v naliehavých prípadoch tvorivým pracovníkov, prípadne ich rodinným príslušníkom podpory.
(3)
V oblasti vedy sa starajú fondy o rozvoj takej činnosti, ktorej výsledkom je dielo podľa autorského zákona.
(4)
Podrobnosti o úlohách jednotlivých fondov a ich sekcií určia organizačné poriadky týchto fondov (§ 13).
§ 3
Finančným základom hospodárenia fondov sú príspevky príjemcov autorských odmien a odmien výkonných umelcov kultúrnym fondom (§ 42 ods. 1 autorského zákona), výnosy ich majetku, prebytky z nimi spravovaných podnikov a účelových zariadení, dary a dedictvá. Fondy ďalej hospodária s prostriedkami, ktoré im pridelí Ministerstvo kultúry z výnovov príspevkov za použitie voľných literárnych, vedeckých a umeleckých diel a z príspevkov používateľov diel (§ 35 ods. 3 a § 42 ods. 2 autorského zákona).
§ 4
(1)
Správu fondov a ich sekcií obstarávajú ich výbory; členov výborov a sekcií vymenúva a odvoláva minister kultúry.
(2)
Výbory fondov a sekcií volia zo svojich členov predsedu a podpredsedu, ktorých potvrdzuje minister kultúry. Predseda výboru fondu zodpovedá za činnosť výboru ministrovi kultúry.
(3)
V mene fondu koná a zaň podpisuje predseda alebo podpredseda výboru fondu spolu s ďalším členom výboru a riaditeľom fondu.
(4)
Činnosť fondu zabezpečuje a uznesenia výboru fondu uskutočňuje riaditeľ, tkorého vymenúva a odvoláva minister kultúry na návrh výboru fondu. Riaditeľ fondu zodpovedá za svoju činnosť ministrovi kultúry.
(5)
Výbor sekcie zodpovedá za činnosť sekcie príslušnému výboru fondu. Výbory fondov prerokúvajú najmenej dva razy do roka činnosť a hospodárenie svojich sekcií, a to na spoločnom zasadaní výboru fondu s výborom sekcie.
§ 5
(1)
O veciach spoločných všetkých fondom a o zabezpečení spoločného postupu pri uskutočňovaní štátnej kultúrnej politiky, ako aj o uplatňovaní celospoločenských záujmov pri činnosti fondov rozhuduje minister kultúry. Ako poradný orgán ministra kultúry sa zriaďuje Zbor pre otázky kultúrnych fondov, ktorého členmi sú predsedovia výborov fondov a výborov sekcií a riaditelia fondov.
(2)
Zbor vytvorený podľa odseku 1 sa vyjadruje najmä
a)
ku koncepcii rozvoja jednotlivých fondov, ich ponikov a účelových zariadení,
b)
k hospodáreniu fondov, pričom sleduje, aby sa pri používaní finančných prostriedkov realizovali zámery kultúrnej politiky štátu,
c)
k plánom činnosti, k plánom investícií, k plánom práce, rozpočtom a záverečným účtom fondov,
d)
k zásadám podpornej činnosti fondov a k ich uskutočňovaniu,
e)
k iným zásadným opatreniam týkajúcim sa všetkých fondov.
§ 6
Fondy riadi a na ich činnosť dozerá Ministerstvo kultúry.
§ 7
(1)
Funkčné obdobie výborov fondov a výborov sekcií (ďalej len „výbory“) je trojročné.
(2)
Ak bude člen výboru odvolaný alebo ak prestane inak byť členom pred uplynutím funkčného obdobia, musí sa zaňho na zostávajúci čas vymenovať iný člen.
§ 8
Výbory môžu na svoje schôdze pozývať odborných poradcov, prípadne od nich vyžadovať odborné posudky, návrhy a pod. Náklady s tým spojené uhrádzajú fondy zo svojich prostriedkov. Zo svojej funkcie sa rokovaní výboru zúčastňuje riaditeľ fondu.
§ 9
(1)
Členstvo vo výboroch je čestná funkcia.
(2)
Za hotové výdavky vyplývajúce z výkonu funkcie patrí náhrada podľa všeobecných predpisov.
§ 10
Výbory sa schádzajú podľa potreby, výbory fondov však najmenej dva razy mesačne.
§ 11
(1)
Výbory sú schopné uznášať sa za prítomnosti väčšiny členov.
(2)
Na platnosť uznesení je potrebná jednoduchá väčšina hlasov prítomných členov; pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.
(3)
Ak predseda výboru fondu alebo riaditeľ fondu s uznesením výboru fondu nesúhlasí, predloží ho so svojím stanoviskom ministrovi kultúry na rozhodnutie; v takom prípade sa uznesenie výboru fondu až do rozhodnutia ministra kultúry nevykoná.
§ 12
O rokovaní výboru sa vyhotovuje zápisnica, ktorej správnosť potvrdzuje predseda výboru.
§ 13
Výzbory fondov vydajú so schválením Ministerstva kultúry do troch mesiacov od začiatku účinnosti tohto vládneho nariadenia podrobné organizačné a pracovné poriadky fondov a ich sekcií.
Čast II
Príspevky príjemcov autorských odmien a odmien výkonných umelcov kultúrnym fondom
§ 14
(1)
Príjemcovia autorských odmien a odmien výkonných umelcov odvádzajú kultúrnym fondom, s výnimkami uvedenými v odsekoch 2 a 3, príspevok vo výške 2 % hrubej odmeny.
(2)
Dedičia autorských práv a autori fotografických diel, ak dosiahnu ročné príjmy z autorských omien viac ako 50 000 Kčs, odvádzajú príspevok kultúrnym fonodm vo výške 3 %, ak dosiahnu viac ako 100 000 Kčs ročne, vo výške 5 % celkových ročných príjmov. Z príjmov podrobených vyššiemu príspevku nesmie však po odpočte príspevku ostať príjemcovi menej ako z najvyššieho súčtu omien podrobeného ešte nižšiemu príspevku.
(3)
Príspevok podľa odseku 1 alebo 2 sa neodvádza z odmien oslobodených od dane podľa § 4 zákona č. 36/1965 Zb. o dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti a z odmien, ktoré podliehajú dani zo mzdy.
(4)
Príspevky príjemcov autorských odmien a odmien výkonných umelcov patria kultúrnym fondom a tvoria základný zdroj ich príjmov na plnenie ich úloh (§ 41 autorského zákona).
§ 15
(1)
Organizácia, ktorá vypláca odmenu, zrazí príspevok vo výške 2 %; zrazené sumy vyúčtuje a odvedie hromadne za kalendárny mesiac vždy do 20. dňa nasledujúceho mesiaca organizácii príslušnej na vyberanie príspevkov (§ 16).
(2)
Príjemcovia autorských odmien, na ktorých odmeny sa vzťahuje ustanovenie § 14 ods. 2 o zvýšenom príspevku, sú povinní poukázať príslušnej vyberajúcej organizácii najneskôr do 31. januára nasledujúceho roku rozdiel medzi príspevkami zaplatenými zrážkou a príspevkom, ktorý majú povinnosť uhradiť.
(3)
Príspevky z odmien prijatých od občanov a ohlásených podľa § 5 ods. 1 zákona č. 36/1965 Zb. uhradí príjemca odmeny priamo orgahizácii príslušnej na vyberanie príspevkov.
§ 16
(1)
Príspevky príjemcov autorských odmien pre Český literárny fond vyberá DILIA - České divadelní a literání jednatelství v Prahe.
(2)
Príspevky príjemcov autorských odmien pre Český hudobný fond vyberá OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílů hudebním v Prahe.
(3)
Všetky príspevky pre Český fond výtvarných umení vyberá Ochranná organizace autorská při Českém fondu výtvarných umění v Prahe.
(4)
Príspevky príjemcov odmien výkonných umelcov pre Český literárny fond i pre Český hudobný fodn vyberá Ochranné sdružení výkonných umělců v Prahe.
§ 17
(1)
Českému literárnemu fondu plynú príspevky z odmien za vytvorenie a použitie
a)
umeleckých slovesných diel, s výnimikou s nimi spojených výtvarných diel (odsek 3) a hudobných diel s textom alebo bez textu [odsek 2 písm. a)],
b)
odborných a vedeckých slovesných diel,
c)
diel použitých žurnalisticky (príspevky do periodickej tlače, rozhlasu a televízie) vrátane novinárskej fotografie,
d)
divadelných, filmových a umeleckých diel použitých v rozhlase a televízii, s výnimkou uvedenou pod písmenom a),
e)
umeleckých výkonov podaných pri predvedení umeleckých slovesných diel, divadelných diel, pri tvorbe filmových diel a diel určených na vysielanie rozhlasom alebo televíziou, s výnimkou výkonov podaných pri predvedení hudobných diel s textom alebo bez textu, ktoré sú s divadelným, filmových dielom alebo s dielom určeným na vysielanie rozhlasom alebo televíziou [odsek 2 opísm. b)] spojené,
pričom výnosy na príspevkoch z odmien uvedených pod písmenom b) tvoria finančný základ pre činnosť sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru, pod písmenom c) sa delia medzi Český literárny fond a jeho sekcie pre novinárstvo a pre vedeckú a odbornú literatúru podľa pokynu, ktorý vydá minister kultúry; výnosy na príspevkoch z odmien uvedených pod písmenami d) a e) tvoria finančý základ pre činnosť sekcie v oblasti divadla a rozhlasu a sekcie v oblasti filmu a televízie.
(2)
Ceskému hudobnému fondu plynú príspevky z odmien za vytvorenie a použitie
a)
hudobných diel s textom alebo bez textu a hudobnej zložky divadelných, filmových a umeleckých diel použitých v rozlase a televízii,
b)
umeleckých výkonov podaných pri predvedení hudobných diel s textom aelbo bez textu a hudobnej zložky divadelných filmových diel a diel určených na vysielanie rozhlasom alebo televíziou,
pričom výnosy na príspevkoch z odmien uvedených pod písmenom b) tvoria finančný základ pre činnosť sekcie pre výkonných umelcov.
(3)
Českému fondu výtvarných umení patria príspevky z odmien za vytvorenie a použitie diel výtvarných umení vrátane diel architektonického umenia a diel úžitkového umenia, ako aj fotografických diel, s výnimkou uvedenou v odseku 1 pod písm. c).
(4)
Príspevky, ktoré organizácie uvedené v § 16 vybrali v kalendárnom mesiaci, odvedú príslušným kultúrnym fondom najneskôr 20. deň naseldujúceho mesiaca; odpočítať si môžu najviac 5 % vybraných príspevkov na úhradu nákladov spojených s ich vyberaním. Konečné vyúčtovanie urobia tieto organizácie po uplynutí kalendárneho roku do 30 dní.
§ 18
Kultúrnym fondom uvedeným v § 1 patria príspevky z odmien autorov a výkonných umelcov, ktorí majú trvalé bydlisko v Českej socialistickej republike; príspevky z odmien autorov a výkonných umelcov, ktorí majú trvalé bydlisko v Slovenskej socialistickej republike, patria obdobným slovenským organizáciám.
§ 19
Skutočnosti rozhodujúce pre vymeranie príspevkov a pre ich oddelené vyúčtovanie podľa fondov, prípadne ich sekcií, najmä základy pre výpočet prospevkov a údaje, za aké dielo alebo umelecký výkon sa odmena vypláca, sú vyberajúce organizácie oprávnené kontrolovať z účtovných záznamov a iných dokladov v organizáciách vyplácajúcich odmeny. Tieto organizcáei sú povinné predkladať organizáciám príslušným na vyberanie príspvkov len celkové vyúčtovanie príspevkov rozdelené podľa jednotlivých fondov, prípadne ich sekcií.
§ 20
Poverení pracovníci fondov sú oprávnení nazerať vo vyberajúcich organizáciách do všetkých podkladov pre výpočet a výber príspevkov.
Časť III
Príspevky za použítie voľných listerárnych, vedeckých a umeleckých diel a príspevky používateľov diel
Oddiel 1
Príspevky na použitie voľných diel
§ 21
(1)
Organizácia použivajúca literárne, vedecké alebo umelecké dielo, ktoré je z hľadiska autorského práva voľné (§ 35 autorského zákona), je povinná za každé použitie odviesť príspevok.
(2)
Príspevky za použitie voľných diel vyberajú socialistické organizácie oprávnené na zastupovanie autorov vo výške ich práv podľa autorského zákona.
§ 22
(1)
Za vydanie voľného literárneho, vedeckého alebo umeleckého diela, ako aj fotografického diela odvádza nakladateľstvo, prípadne vydaveteľstvo časopisov príspevok vo výške polovice sumy, ktorú by bol používateľ povinný za také vydanie zaplatiť ako autorskú odmenu, keby dielo nebolo voľné. Touto sumou sa rozumie odmena vypočítaná podľa platných predpisov o autorských odmenách s použitím dolnej hranice určených sadzieb alebo - pokiaľ autorské odmeny za uskutočnený spôsob použitia nie sú upravené - obvykle používateľom poskytovaná autorská odmena za zhodný spôsob použitia obdobného diela, ktoré nie je voľné.
(2)
Z príspevkovej povinnosti sú vyňaté klasické diela marxizmu-leninizmu. Ďalej nepodliehajú príspevkovej povinnosti voľné diela, ktorých rozmnoženiny sa rozširujú zadarmo.
§ 23
(1)
Za verejné prevádzkovanie voľného divadelného diela vrátane jeho hudobnej i výtvarnej zložky, za vysielanie takýchto diel rozhlasom alebo televíziou, za uvádzanie vyrobených zvukových snímok týchto diel do rpedaja, ako aj za použitie voľného literárneho, vedeckého alebo umeleckého diela na výrobu filmu odvádza používateľ diela príspevok vo výške polovice sumy, ktorú by bol povinný zaplatiť ako autorskú odmenu, keby dielo nebolo voľné.
(2)
Za verejné prednesenie voľného literárneho diela odvádza používateľ diela príspevok vo výške 20 % autorskej odmeny za takéto použitie, ktorú by bol povinný zaplatiť, keby dielo nebolo voľné.
§ 24
Za verejné vystavenie voľného diela výtvarných umení alebo fotografického diela odvádza používateľ diela príspevok vo výške 5 % autorskej odmeny za takéto použitie, ktorú by bol povinný zaplatiť, keby dielo nebolo voľné.
§ 25
Za verejné nedivadeľné predvádzanie voľných hudobných diel s textom alebo bez textu odvádza socialistická organizácia, ktorej je priznané výhradné oprávnenie udielať na takéto používanie diel privolenie a vyberať za to autorské odmeny,*) príspevok vo výške 2 % čistého výnosu autorských odmien za takéto predvádzanie dosiahnutého v kalendárnom roku za všetky verejné hudobné produkcie.
§ 26
Za rozhlasové vysielanie voľných literárnych hudobných diel s textom alebo bez textu odvádza používateľ príspevok vo výške 25 halierov ročne za každého oprávneného držiteľa rozhlasového prijímača.
§ 27
Za televízne vysielanie voľných literárnych diel, hudobných diel s textom alebo bez textu, prípadne diel výtvarných umení odvádza používateľ príspevok vo výške 30 halierov ročne za každného oprávneného držiteľa televízneho prijímača.
§ 28
Za predaj vyrobených zvukových snímok nedivadelných diel odvádza ich výrobca príspevok, ktorý je pri voľných dielach
a)
literárnych 5 %
b)
hudobných s textom alebo bez textu 15 %
z úhrnu autorských odmien za použitie diel tohto alebo onoho druhu.
§ 29
Za použitie voľných diel pri verejnom premietaní filmov alebo pri inom hospodárskom využití filmov odvádza používateľ príspevok, ktorý je
a)
15 % úhrnu autorských odmien za premietanie a iné hospodárske využitie filmov pre autorov ich literárnej zložky,
b)
10 % úhrnu autorských odmien za premietanie a iné hospodárske využitie filmov pre autorov ich hudobnej zložky,
c)
2 % úhrnu autorských odmien za pre autorov diel výtvarných umení a fotografických diel za použitie ich diel na výrobu filmov
vyúčtovaných v bežnom kalendárnom roku.
§ 30
(1)
Príspevky podľa § 22 a 23 (s výnimkami uvedenými ďalej v odsekoch 2 a 3), § 27, § 28 písm. a) a § 29 písm. a) vyberá DILIA - České divadelní a literární jednatelství v Prahe.
(2)
Príspevky podľa § 23 (pokiaľ ide o použitie hudobných diel na výrobu filmov), § 25 a 26, § 28 písm. b) a § 29 písm. b) vyberá OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním v Prahe.
(3)
Príspevky podľa § 22 za vydanie diel výtvarných umení a fotografických diel a príspevky podľa § 24 a podľa § 29 písm. c) vyberá Ochranná organizace autorská při Českém fondu výtvarných umění v Prahe.
§ 31
Príspevky podľa § 22 až 24 sú splatné najneksôr do štyroch týždňov od použitia diela. Paušálne určené príspevky podľa § 25 až 29 sú splatné najneskôr do 3 mesiacov po uplynutí obdobia dohodnutého s vyberajúcou organizáciou príspušnou podľa § 30 za takéto obdobie; toto obdobie však nesmie byť dlhšie ako šesť mesiacov.
Oddiel 2
Príspevky používateľov diel
§ 32
Používatelia diel sú povinní odvádzať za použitie diel príspevok vo výške 1 %, a to pri
1.
vydaní diela vo forme neperiodickej publikácie z maloobchodnej ceny celého nákladu,
2.
vytlačení diela v periodickej tlači z autorskej odmeny,
3.
verejnom predvádzaní divadelných diel z úhrnného príjmu na vstupnom,
4.
uvádzaní zvukových snímok do predaja z úhrnnej hrubej tržby za predané snímky,
5.
rozhlasovom a televíznom vysielaní z celkového výnosu rozhlasových a televíznych poplatkov,
6.
verejnom premietaní filmov z úhrnného príjmu na vstupnom,
7.
verejnom nedivadelnom predvádzaní hudobných diel z prevádzkovej autorskej odmeny za každú produkciu,
8.
rozširovaní rozmnoženín diel výtvarného umenia a fotografických diel z úhrnnej hrubej tržby za predané rozmnoženiny alebo - pri rozmnoženinách rozširovaných zadarmo - z autorskej odmeny,
9.
verejnom vystavovaní diel výtvarného umenia z úhrnného príjmu na vstupnom a
10.
použití architektonických diel na priestorové vyhotovenie alebo pri opakovanom použití týchto diel z ceny architektonického projektu.
§ 33
Príspevky používateľov diel vymeriavajú a vyberajú pri týchto spôsoboch použitia diel, ktoré sú uvedné v § 32 pod bodom 1 až 3, organizácie uvedené v § 30 ods. 1, pod bodom 4 až 7, organizácie uvedené v § 30 ods. 2 a pod bodom 8 až 10, organizácie uvedené v § 30 ods. 3.
§ 34
Príspevky používateľov diel sú splatné mesačne do 10. dňa nasledujúceho mesiaca; vyberajúce organizácie môžu však používateľom diel povoliť preddavkové platenie so štvrťročným vyúčtovaním.
Oddiel 3
Hospodárenie s príspevkami
§ 35
(1)
Príspevky za použitie voľných literárnych, vedeckých a umeleckých diel spolu s príspevkami používateľov diel (ďalej len „príspevky“) sú určené na podporu tvorivej činnosti vo všetkých odboroch literatúry, vedy a umenie zabezpečovanej prostredníctvom kultúrnych fondov.
(2)
Výnosy z príspevkov sústreďuje Ministerstvo kultúry na osobitnom účte na tento čieľ zriadenom a rozdeľuje ich jednotlivých fondom a sekciám v súlade s kultúrnopolitickými zámermi a potrebami kultúrnych fondov.
(3)
Podľa dohody ministrov kultúry Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky môže sa časť z výnosov na príspevkoch poskytnúť v súlade s dlhodobým zámerom postupného vyrovnávania úrovne oboch národných kultúr Ministerstvu kultúry Slovenskej socialistickej republiky.
§ 36
Vyberajúce organizácie poukážu vybrané príspevky na osobitný účet Ministerstva kultúry (§ 35 ods. 2) do 15. dňa nasledujúceho mesiaca po prijatí príslušných súm; odpočítať si môžu najviac 5 % vybraných príspevkov na úhradu nákladov spojených s vyberaním.
§ 37
(1)
Skutočnosti rozhodujúce pre vymeranie príspevkov, najmä základ pre ich výpočet, sa musia vyberajúcej organizácii oznámiť pri vyúčtovaní. Vyberajúca organizácia je oprávnená nazerať do účtových záznamov a iných dokladov na výpočet príspevkov.
(2)
Ak sa príspevok vyberajúcej organizácii neodvedie včas, zvyšuje sa o desatinu pôvodnej výšky a vyberajúca organizácia je oprávnená požadovať náhradu nákladov spojených s vyšetrovaním a upomínaním.
§ 38
Orgány poverené Ministerstvom kultúry sú oprávnené nazerať vo vyberajúcich organizáciách do všetkých podkladov pre výpočet a výber príspevkov.
Časť IV
Záverečné ustanovenia
§ 39
Zrušuje sa s platnosťou pre Českú socialistickú republiku
a)
vládna vyhláška č. 2/1966 Zb. o kultúrnych fondoch a koordinačnom výbore kultúrnych fondov,
b)
vládna vyhláška č. 3/1966 Zb. o príspevkoch príjemcov autorských odmien a odmien výkonných umelcov kultúrnym fondom,
c)
vládna vyhláška č. 4/1966 Zb. o príspevkoch za použitie voľných literárnych, vedeckých a umeleckých diel a o príspevkoch používateľov diel.
§ 40
Toto vládne nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Prof. Ing. Kempný, CSc., v. r.
*)
Vyhláška č. 196/1954 Ú. l. (č. 220/1954 Ú. v.) o sadzbách prevádzkových honorárov za verejné nedivadelné predvádzanie hudobných diel v znení vyhlášky č. 183/1968 Zb.