14/1969 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 07.03.1969

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

14
Vyhláška
Ministerstva financií Českej socialistickej republiky
z 13. februára 1969,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií č. 137/1968 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe
Ministerstvo financií Českej socialistickej republiky ustanovuje po dohode so Štátnou bankou československou a ďalšími zúčastnenými ústrednými úradmi podľa § 391 ods. 2 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb., podľa § 20 zák. č. 8/1959 Zb., ktorým sa ustanovujú základné pravidlá o štátnom rozpočte a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami, a podľa § 508 ods. 1 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb.:
Článok I
Vyhláška Ministerstva financií č. 137/1968 Zb. o finančnej, úverovej
a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe sa mení a dopĺňa takto:
1.
Paragraf 2 ods. 1 znie:
„a)
Na výstavbu bytov poskytuje štát stavebným bytovým družstvám (ďalej len “družstvo„) príspevok, a to na každý byt vo výške 8100 Kčs a na každý m2 úžitkovej plochy*) bytov v príslušnom dome vo výške 1055 Kčs, ak ide o výstavbu vykonávanú dodávateľsky, prípadne 975 Kčs, ak ide o výstavbu vykonávanú svojpomocou.**)
b)
Na úhradu cenových prirážok na územiach so sťaženými výrobnými podmienkami***) sa sadzby príspevku na každý m2 úžitkovej plochy bytov uvedené pod písm. a) zvyšujú
- pri výstavbe vykonávanej dodávateľským spôsobom o 160 Kčs v Prahe, o 90 Kčs v Brne a o 60 Kčs v určených okresoch;*)
- pri výstavbe vykonávanej svojpomocou o 50 Kčs v Prahe, o 30 Kčs v Brne a o 20 Kčs v určených okresoch.
c)
Na úžitkovú plochu jednotlivých bytov, pokiaľ prevyšuje 85 m2, sa však pri určení príspevku podľa písm. a), prípadne b) neprihliada.“.
2.
Paragraf 12 sa doplňuje o odseky 9, 10, 11 a 12 tohto znenia:
„(9)
Na každý samostatný byt v rodinnom domčeku stavanom v súlade s koncepciou dlhodobého vývoja osídlenia **) na základe stavebného povolenia vydaného po 1. januári 1967, pokiaľ naň nebolo do 1. januára 1969 vydané povolenie na užívanie, poskytuje sa stavebníkom príspevok na cenové vyrovnanie v sume
- 8000 Kčs, ak stavebné povolenie bolo vydané po 1. januári 1969,
- 5000 Kčs, ak stavebné povolenie bolo vydané v roku 1968,
- 2000 Kčs, ak stavebné povolenie bolo vydané v roku 1967;
poskytnutie príspevku je viazané na podmienku, že stavba sa uskutoční v súlade so stavebným povolením. Príspevok sa obdobne poskytne aj na prestavbu, prístavbu a pod., ktorou sa získa nový samostatný byt v rodinnom domčeku.
(10)
Príspevok podľa odseku 9 prizná na základe žiadosti stavebníka národný výbor (stavený úrad), ktorý vydal stavebné povolenie. Rozhodnutie zašle v odpise pobočke Českej štátnej sporiteľne (ďalej len “sporiteľňa„), v ktorej má stavebník sústredené finančné prostriedky na výstavbu; sporiteľňa na základe tohto rozhodnutia uhradí príspevok na bezúročný účet stavebníka s tým, že sa z neho môžu čerpať len náklady spojené s príslušnou výstavbou.
(11)
Ak sa stavba uskutočnila v súlade so stavebným povolením, a povolenie na jej užívanie bolo vydané po 1. januári 1969, do 36 mesiacov odo dňa vydania stavebného povolenia, sporiteľňa uhradí stavebníkovi na základe potvrdenia národného výboru (stavebného úradu) o uvedených skutočnostiach ďalší príspevok v sume 4000 Kčs. Tento príspevok sa použije predovšetkým na úhradu prípadnej pôžičky, ktorú sporiteľňa stavebníkovi na výstavbu poskytla (§ 13). Ak sa takáto pôžička neposkytla, sporiteľňa vyplatí tento príspevok stavebníkovi podľa jeho dispozícií.
(12)
Prostriedky na úhradu príspevkov podľa odseku 9 až 11 sa sporiteľni poskytujú z ústredného rozpočtu.“.
3.
Paragraf 13 ods. 3 znie:
„(3)
Ak sa stavebníci združia do družstva na výstavbu rodinných domčekov a výstavbu financuje banka, poskytuje družstvu až do prevodu domčekov do osobného vlastníctva jednotlivých členov úver za úrokovú sadzbu uvedenú v odseku 2. Družstvo je povinné pred začatím výstavby preukázať, že prostriedky potrebné na splatenie úveru pri prevode domčekov do osobného vlastníctva majú členovia družstva zabezpečené v sporiteľni na vkladných knižkách vinkulovaných pre družstvo, prípadne záväzným prísľubom pôžičiek od sporiteľne alebo od organizácie. Príspevky poskytované jednotlivým členom podľa § 12 ods. 9 až 12 budú sa poukazovať banke na účet družstva.“.
4.
Paragraf 16 znie:
„V jednotlivých osobitne odôvodnených prípadoch môžu príslušné ústredné úrady povoliť výnimku z ustanovení § 11 ods. 1 a 2, prípadne krajské národné výbory (Národný výbor hlavného mesta Prahy, Národný výbor mesta Brna) výnimku z § 12 ods. 1, 2, 5, 9 a 11.“.
5.
Paragraf 18 ods. 1 znie:
„Doteraz platné predpisy (§ 19) sa použijú pre družstevnú bytovú výstavbu začatú pred 1. januárom 1969 a pre individuálnu bytovú výstavbu povolenú pred 1. januárom 1968 s výnimkou § 12 ods. 3 vyhlášky č. 191/1964 Zb. Pri družstevnej bytovej výstavbe rozostavanej k 1. januáru 1969 sa na úhradu dôsledkov úpravy cien stavebných hmôt a stavebných prác platnej od 1. januára 1969 poskytne príspevok na cenové vyrovnanie primerane podľa vyhlášky č. 61/1967 Zb., prípadne vyhlášky č. 24/1968 Zb. Mimoriadna cenová prirážka***) sa však družstvu uhrádza len pri objemoch prác vykonávaných dodávateľsky.“.
Článok II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Minister:

Ing. Lér CSc. v. r.
*)
Úžitkovou plochou bytu sa rozumie plocha podľa ČSN 73 4301 (bez plochy loggií a balkónov).
**)
Rozumie sa tým výstavba, ktorú národný výbor družstvu určil ako svojpomocnú výstavbu.
***)
Pokyny ministerstiev stavebníctva a ťažkého priemyslu z 21. decembra 1968 č. 3495/cen/68, ktorými sa menia a dopĺňajú pokyny pre určovanie niektorých vedľajších rozpočtových nákladov stavieb z 22. decembra 1966.
*)
Pokyny ministerstiev stavebníctva a ťažkého priemyslu z 21. decembra 1968 č. 3495/cen/68, ktorými sa menia a dopĺňajú pokyny pre určovanie niektorých vedľajších rozpočtových nákladov stavieb z 22. decembra 1966.
**)
Pozri poznámku ***) k § 11 ods. 1.
***)
Úprava Ministerstva stavebníctva z 21. decembra 1968 o zmene cien stavebných prác k 1. januáru 1969.