53/1968 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 29.04.1968 do 31.12.1970

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

53
ZÁKON
z 25. apríla 1968
o zmenách v organizácii a pôsobnosti niektorých ústredných orgánov
Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Časť I
Ministerstvo národohospodárskeho plánovania
§ 1
Zriaďuje sa Ministerstvo národohospodárskeho plánovania ako ústredný orgán štátnej správy pre súhrnné plánovanie rozvoja národného hospodárstva.
§ 2
Ministerstvo národohospodárskeho plánovania
a)
spracúva a predkladá vláde návrhy dlhodobého výhľadu rozvoja národného hospodárstva, štátnych plánov rozvoja národného hospodárstva;
b)
vydáva podľa zásad ustanovených vládou právne predpisy o úlohách orgánov štátnej správy a organizácií pri plánovaní rozvoja národného hospodárstva a ustanovuje spôsob vypracovania návrhov štátnych plánov rozvoja národného hospodárstva.
Časť II
Ministerstvo techniky
§ 3
Zriaďuje sa Ministerstvo techniky ako ústredný orgán štátnej správy pre riadenie štátnej technickej politiky a pre oblasť investičnej činnosti a pre koordináciu tvorby a ochrany životného prostredia.
§ 4
Ministerstvo techniky spracúva
a)
technicko-ekonomické štúdie rozvoja vybratých úsekov národného hospodárstva, štúdie reprodukcie základných prostriedkov a koncepcie výstavby a prestavby miest a dedín ako podklady pre dlhodobý výhľad a dlhodobé štátne plány rozvoja národného hospodárstva;
b)
koncepcie a prognózy výskumu a vývoja.
§ 5
V oblasti výskumu a vývoja (s výnimkou bádateľského výskumu) Ministerstvo techniky
a)
spracúva a vláde predkladá dlhodobý výhľad rozvoja výskumných a vývojových prác, štátny plán výskumných a vývojových prác a jeho finančné zabezpečenie v rámci vyčlenených prostriedkov;
b)
usmerňuje rozvoj výskumnej a vývojovej základne;
c)
ustanovuje v rozsahu vymedzenom vládou zameranie vedecko-technickej spolupráce so socialistickými štátmi, s kapitalistickými štátmi a s rozvojovými krajinami, ako aj zameranie licenčnej politiky;
d)
riadi v oblasti pôsobnosti činnosť v odbore vedecko-technických informácií;
e)
ustanovuje spôsob vypracovania návrhu štátneho plánu výskumných a vývojových prác a jeho zabezpečenia;
f)
vydáva právne predpisy na zabezpečenie činností uvedených pod písm. a) až d).
§ 6
V oblasti investičnej činnosti Ministerstvo techniky
a)
spracúva plán projektových prác;
b)
ustanovuje technicko-ekonomické nástroje riadenia investičného procesu;
c)
ustanovuje postup a kritéria pre posudzovanie efektívnosti investícií;
d)
vykonáva pôsobnosť v odbore územného plánovania a stavebného poriadku a v súvislosti s tým ustanovuje po dohode s príslušnými ústrednými orgánmi zásady pre tvorbu a ochranu životného prostredia a pre riešenie architektonickej a výtvarnej úrovne výstavby;
e)
schvaľuje dokumentáciu stavieb určených vládou a posudzuje dokumentáciu vybratých stavieb; podáva odborné posudky (expertízy) o výhľadových štúdiách a koncepciách, vybratých stavbách a územných plánoch;
f)
vyhodnocuje stavby určené vládou;
g)
koordinuje rozvojové koncepcie investičnej činnosti v nevýrobnej sfére na zabezpečenie komplexného rozvoja územia a sídiel;
h)
spracúva koncepcie komplexnej bytovej výstavby a usmerňuje ich realizáciu;
ch)
koordinuje tvorbu právnych predpisov v oblasti investičnej činnosti a vydáva právne predpisy
o spôsobe projektovej a inej prípravy investičnej výstavby,
o pôsobnosti a postupe orgánov štátnej správy a organizácií pri príprave investičnej výstavby, pri posudzovaní a schvaľovaní prípravnej a projektovej dokumentácie, pri udeľovaní oprávnení na projektovú činnosť a pri vyhodnocovaní stavieb,
o postupe orgánov štátnej správy a organizácií pri vydávaní územných rozhodnutí, uskutočňovaní stavebného konania, štátneho stavebného dozoru a pri udeľovaní povolení na uvedenie stavieb do trvalej prevádzky (užívania),
o hmotnej zainteresovanosti a zodpovednosti organizácií - účastníkov investičnej výstavby.
§ 7
Ministerstvu techniky sú podriadené Úrad pre normalizáciu a meranie, Úrad pre patenty a vynálezy a organizácie, o ktorých to ustanoví vláda.
§ 8
Pôsobnosť, ktorú podľa osobitných predpisov vykonávala Štátna komisia pre techniku, prechádza na Ministerstvo techniky.
Časť III
Ministerstvo práce a sociálnych vecí
§ 9
Zriaďuje sa Ministerstvo práce a sociálnych vecí ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť práce a pracovných síl, miezd a sociálnej politiky.
§ 10
(1)
Do pôsobnosti Ministerstva práce a sociálnych vecí patrí koncepcia a riešenie zásadných otázok
a)
pracovných vzťahov, zamestnanosti, umiestňovania a náboru pracovných síl, kvalifikácie pracovníkov, pracovných podmienok a bezpečnosti práce;
b)
mzdovej politiky, mzdových sústav, racionalizácie a normovania práce, usmerňovania a kontroly mzdového vývoja;
c)
sociálnej politiky, starostlivosti o rozvoj populácie, o rodinu, deti a mládež, sociálneho zabezpečenia pracujúcich, sociálnych služieb a sociálnych hľadísk bytovej politiky.
(2)
Koncepcie zamestnanosti, mzdového vývoja a sociálnej politiky Ministerstvo práce a sociálnych vecí predkladá vláde.
(3)
Vo svojej pôsobnosti rozvíja Ministerstvo práce a sociálnych vecí medzištátne styky a spoluprácu s medzinárodnými organizáciami, najmä s Medzinárodnou organizáciou práce a Medzinárodným združením sociálneho zabezpečenia.
§ 11
Na Ministerstvo práce a sociálnych vecí prechádza pôsobnosť, ktorá doteraz patrila
a)
Štátnej plánovacej komisii v oblasti starostlivosti o pracovné sily;1)
b)
Ústrednej rade odborov pri príprave návrhov pracovnoprávnych predpisov, vydávaní vykonávacích predpisov a smerníc a pri udeľovaní súhlasu na vydanie rezortných pracovnoprávnych predpisov;2) tým nie je dotknutá právomoc Ústrednej rady odborov vydávať podľa zákonných splnomocnení predpisy, ktorými sa upravujú práva a povinnosti odborových orgánov;
c)
Ministerstvu financií pri ustanovení odmien za práce vykonávané mimo pracovného pomeru;3)
d)
Štátnemu úradu sociálneho zabezpečenia pri vykonávaní sociálneho zabezpečenia,4) s výnimkou právomoci rozhodovať o dávkach dôchodkového zabezpečenia (§ 13);
e)
Ministerstvu školstva vo veciach finančného a hmotného zabezpečenia učňov5) a sociálnoprávnej starostlivosti o deti;6) učebné odbory ustanoví Ministerstvo školstva po dohode s Ministerstvom práce a sociálnych vecí.
§ 12
(1)
V oblasti miezd Ministerstvo práce a sociálnych vecí ďalej
a)
schvaľuje zásady mzdových sústav, koordinuje ich vykonávanie, organizuje a riadi kontrolu mzdového vývoja;
b)
ustanovuje zásadné smery racionalizácie a normovania práce;
c)
vydáva právne predpisy, ktorými sa ustanovujú mzdové tarify, druhy a výška príplatkov k mzdám a podmienky pre ich priznávanie, zásady pre používanie mzdových foriem,
náhrady poskytované pracovníkom na úhradu výdavkov v súvislosti s výkonom práce,
príspevky pri nástupe do pracovného pomeru a pri jeho rozviazaní.
(2)
Ostatné ústredné orgány štátnej správy, prípadne iné organizácie môžu vydávať právne predpisy uvedené v odseku 1 písm. c) v rozsahu ustanovenom Ministerstvom práce a sociálnych vecí.
§ 13
(1)
Doterajšia právomoc Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia rozhodovať o dávkach dôchodkového zabezpečenia prechádza na Správu dôchodkov v Prahe. Správa dôchodkov v Prahe je rozpočtovou organizáciou podriadenou Ministerstvu práce a sociálnych vecí.
(2)
Správe dôchodkov v Bratislave aj naďalej patrí právomoc rozhodovať o dávkach dôchodkového zabezpečenia na Slovensku.
(3)
Správy dôchodkov v Prahe a Bratislave sú spôsobilé vystupovať vo svojom mene.
§ 14
Ministerstvo práce a sociálnych vecí spolupracuje so spoločenskými organizáciami a prerokúva s nimi návrhy závažných opatrení dotýkajúcich sa ich záujmovej oblasti; mzdové a pracovnoprávne opatrenia robí po dohode s príslušnými odborovými orgánmi.
Časť IV
Štátny cenový úrad
§ 15
(1)
Zriaďuje sa Štátny cenový úrad ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť cenovej politiky a kontroly cien.
(2)
Na čele Štátneho cenového úradu je minister.
§ 16
Štátny cenový úrad
a)
vypracúva a predkladá vláde koncepciu cenového vývoja a štátnej cenovej politiky;
b)
pripravuje príslušnú časť návrhu štátneho plánu týkajúcu sa cenového vývoja;
c)
ustanovuje zásadné opatrenia na na zdokonaľovanie sústavy cien a program konkrétnych cenových opatrení;
d)
koordinuje činnosť orgánov štátnej správy, prípadne iných organizácií v oblasti cien.
§ 17
(1)
Štátny cenový úrad
a)
ustanovuje zásady pre určenie a zmeny základných zložiek cien;
b)
zaraďuje výrobky, práce a služby do cenových kategórií a vykonáva zmeny v tomto zaradení;
c)
ustanovuje úroveň cien, základné cenové relácie a ceny najdôležitejších výrobkov, prác a služieb, pokiaľ si ich ustanovenie nevyhradí vláda;
d)
zúčastňuje sa na konaní o určovaní sadzieb základných zložiek cien a ich zmien, pokiaľ tieto úpravy určujú alebo menia úroveň cien, cenu dôležitých výrobkov alebo pomer kúpnych cien zahraničného obchodu k veľkoobchodným cenám;
e)
vykonáva rozbory cenového vývoja a predkladá vláde, prípadne príslušným ústredným orgánom návrhy na nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie ustanovených smerov cenového vývoja v jednotlivých oblastiach hospodárskej politiky;
f)
sleduje a prerokúva zásadné cenové otázky súvisiace s výsledkami spolupráce s inými krajinami;
g)
vydáva právne predpisy o pôsobnosti orgánov štátnej správy a organizácií v oblasti cien a o regulácii, tvorbe a kontrole cien;
h)
zúčastňuje sa na tvorbe právnych predpisov a zásad v oblasti plánovania a štatistiky cien a kalkulácií.
(2)
Ostatné ústredné orgány štátnej správy, prípadne iné organizácie vykonávajú cenovú pôsobnosť v rozsahu ustanovenom Štátnym cenovým úradom.
§ 18
(1)
Štátny cenový úrad organizuje a vykonáva kontrolu cien, rozhoduje podľa príslušných predpisov o dôsledkoch porušovania cenových predpisov a zásad cenovej politiky a rieši cenové spory.
(2)
Pracovníci Štátneho cenového úradu sú oprávnení
a)
požadovať od pracovníkov kontrolovaných štátnych orgánov a organizácií a od kontrolovaných osôb vytvorenie nevyhnutných podmienok pre výkon cenovej kontroly, najmä predloženie podkladov a podanie ústnych alebo písomných zpráv o určitých skutočnostiach alebo vysvetliviek o príčinách zistených nedostatkov;
b)
požadovať od vedúcich pracovníkov kontrolovaných orgánov a organizácií odstránenie zistených nedostatkov a navrhovať vykonanie potrebných opatrení podľa výsledkov cenovej kontroly;
c)
vyžadovať súčinnosť iných kontrolných orgánov, prípadne ďalších odborných pracovníkov s výnimkou orgánov a pracovníkov ľudovej kontroly.
(3)
Pracovníci orgánov štátnej správy a organizácií sú povinní pomáhať kontrolným pracovníkom Štátneho cenového úradu, najmä predkladať požadované doklady, podávať včas presné a úplné zprávy a vysvetlivky, bez prieťahov odstraňovať zistené nedostatky a v určených lehotách podávať zprávy o plnení prijatých opatrení.
§ 19
Na vykonávanie cenovej kontroly Štátny cenový úrad si zriaďuje odlúčené pracoviská.
§ 20
Pôsobnosť, ktorú podľa osobitných predpisov doteraz vykonávala Štátna komisia pre financie, ceny a mzdy v oblasti cien, prechádza na Štátny cenový úrad.
Časť V
Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 21
(1)
Ústredné orgány štátnej správy zriaďované podľa tohoto zákona plnia svoje úlohy v súčinnosti s ostatnými ústrednými orgánmi, s orgánmi Slovenskej národnej rady a s národnými výbormi, ako aj s vedeckými inštitúciami, najmä s Československou akadémiou vied.
(2)
Ústredné orgány štátnej správy si navzájom vymieňajú potrebné informácie a podklady. Ostatné orgány štátnej správy a organizácie oznamujú ústredným orgánom štátnej správy údaje o podávajú im zprávy, ktoré si tieto ústredné orgány vyžiadajú pre plnenie svojich úloh.
§ 22
Pracovníci Ministerstva národohospodárskeho plánovania, Ministerstva techniky, Ministerstva práce a sociálnych vecí a Štátneho cenového úradu majú pri výkone svojich služobných povinností prístup do priestorov organizácií. Musia sa im predložiť na nahliadnutie písomnosti a iné pomôcky a podať zprávy a vysvetlivky týkajúce sa zisťovaných skutočností.
§ 23
Zrušujú sa Štátna plánovacia komisia, Štátna komisia pre financie, ceny a mzdy, Štátna komisia pre techniku, Štátna komisia pre riadenie a organizáciu a Štátny úrad sociálneho zabezpečenia; práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov prechádzajú na novozriadené ústredné orgány štátnej správy podľa prevzatej pôsobnosti, a pokiaľ ide o Štátnu komisiu pre riadenie a organizáciu, na Predsedníctvo vlády.
§ 24
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 52/1963 Zb. o Štátnej plánovacej komisii v znení zákona č. 114/1965 Zb.;
2.
zákon č. 55/1963 Zb. o jednotnej sústave vedeckovýskumných a vývojových pracovísk (vedeckovýskumné a vývojové základne);
3.
§ 83 ods. 1 zákona č. 101/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení a § 1 ods. 2 vládneho nariadenia č. 102/1960 Zb. o zrušení oblastných orgánov štátnej správy na Slovensku a Plavebnej správy v Prahe;
4.
doteraz nezrušené ustanovenia zákona č. 113/1965 Zb. o Štátnej komisii pre financie, ceny a mzdy, Štátnej komisii pre techniku, Štátnej komisii pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu a Štátnej komisii pre riadenie a organizáciu.
§ 25
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Svoboda v. r.

Smrkovský v. r.

Ing. Černík v. r.
1)
Zákon č. 70/1958 Zb., vládne nariadenie č. 92/1958 Zb., Zákonník práce č. 65/1965 Zb., a § 4 vládneho nariadenia č. 66/1965 Zb.
2)
Zákonník práce č. 65/1965 Zb., najmä § 23, 94, 105, 110 a 203.
3)
§ 239 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb.
4)
Zákony č. 101 a 103/1964 Zb.
5)
Zákonník práce č. 65/1965 Zb.
6)
Vládne nariadenie č. 59/1964 Zb.