39/1968 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

39
ZÁKONNÉ OPATRENIE
Predsedníctva Národného zhromaždenia
z 20. marca 1968
o strate funkcie poslanca Národného zhromaždenia
Predsedníctvo Národného zhromaždenia Československej socialistickej republiky sa uznieslo podľa čl. 60 ods. 2 ústavy na tomto zákonnom opatrení:
§ 1
Poslanec, u ktorého vyslovilo Národné zhromaždenie súhlas na trestné stíhanie a na uvalenie väzby a ktorý sa vyhol tomuto stíhaniu útekom do cudziny, stráca funkciu.
§ 2
Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.