28/1968 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

28
ÚSTAVNÝ ZÁKON
z 27. februára 1968
o doplnení článku 91 ústavy
Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto ústavnom zákone:
§ 1
K článku 91 ústavy v znení ústavného zákona č. 110/1967 Zb. sa pripája odsek 3 tohto znenia:
„(3)
V hlavnom meste Slovenska Bratislave je Národný výbor hlavného mesta Slovenska Bratislavy a obvodné národné výbory; osobitnú úpravu ich postavenia a pôsobnosti ustanoví zákon Slovenskej národnej rady.“.
§ 2
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.