207/1968 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1990 do 27.08.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

207
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 28. decembra 1968
o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
Prvá časť
Ústredné orgány štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky, na čele ktorých je člen vlády Slovenskej socialistickej republiky
§ 1
(1)
V Slovenskej socialistickej republike pôsobia tieto ústredné orgány štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky, na čele ktorých je člen vlády Slovenskej socialistickej republiky:
a)
Slovenská komisia pre plánovania a vedecko-technický rozvoj,
b)
Slovenská komisia pre životné prostredie,
c)
Ministerstvo financií a cien Slovenskej republiky,
d)
Ministerstvo výstavby a stavebníctva Slovenskej socialistickej republiky,
e)
Ministerstvo školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky,
f)
Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky,
g)
Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky,
h)
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky,
i)
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky,
j)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
k)
Ministerstvo priemyslu Slovenskej socialistickej republiky,
l)
Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky,
m)
Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu Slovenskej socialistickej republiky,
n)
Ministerstvo obchodu a cestovného ruchu Slovenskej socialistickej republiky,
o)
Výbor ľudovej kontroly Slovenskej socialistickej republiky.
(2)
Slovenská komisia pre plánovania a vedecko-technický rozvoj sa skladá z predsedu, ktorým je podpredseda vlády Slovenskej socialistickej republiky, a z ďalších členov. Predsedu Slovenskej komisie pre plánovania a vedecko-technický rozvoj vymenúva a odvoláva Predsedníctvo Slovenskej národnej rady. Ďalších členov Slovenskej komisie pre plánovania a vedecko-technický rozvoj vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej socialistickej republiky. Prácu Slovenskej komisie pre plánovania a vedecko-technický rozvoj a jej aparátu riadi a jej rozhodnutia vydáva predseda Slovenskej komisie pre plánovania a vedecko-technický rozvoj.
(3)
Slovenská komisia pre životné prostredie sa skladá z predsedu, ktorým je podpredseda vlády Slovenskej republiky, a z ďalších členov. Predsedu Slovenskej komisie pre životné prostredie vymenúva a odvoláva Predsedníctvo Slovenskej národnej rady. Ďalších členov Slovenskej komisie pre životné prostredie vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky.
(4)
Prácu Slovenskej komisie pre životné prostredie a jej aparátu riadi a jej rozhodnutia vydáva predseda Slovenskej komisie pre životné prostredie.
(5)
Ministerstvo Slovenskej socialistickej republiky riadi a za jeho činnosť zodpovedá minister.
Druhá časť
Iné ústredné orgány štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky
§ 2
Slovenský štatistický úrad
(1)
Zriaďuje sa Slovenský štatistický úrad.
§ 5
Slovenský úrad geodézie a kartografie
Zriaďuje sa Slovenský úrad geodézie a kartografie.
§ 6
Slovenský geologický úrad
(1)
Zriaďuje sa Slovenský geologický úrad.
(2)
Na čele Slovenského geologického úradu je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej socialistickej republiky. Predseda Slovenského geologického úradu zodpovedá za výkon svojej funkcie vláde Slovenskej socialistickej republiky.
§ 7
Slovenský banský úrad
(1)
Zriaďuje sa Slovenský banský úrad.
(2)
Na čele Slovenského banského úradu je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej socialistickej republiky. Predseda Slovenského banského úradu za výkon svojej funkcie zodpovedá vláde Slovenskej socialistickej republiky.
§ 9
Slovenský úrad bezpečnosti práce
(1)
Zriaďuje sa Slovenský úrad bezpečnosti práce.
(2)
Na čele Slovenského úradu bezpečnosti práce je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky. Predseda Slovenského úradu bezpečnosti práce za výkon svojej funkcie zodpovedá vláde Slovenskej republiky.
§ 10
Slovenská komisia pre vedecké hodnosti
(1)
Zriaďuje sa Slovenská komisia pre vedecké hodnosti.
(2)
Na čele Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej socialistickej republiky. Predseda za výkon svojej funkcie zodpovedá vláde Slovenskej socialistickej republiky.
Tretia časť
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 11
Ministerstvá a iné ústredné orgány štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky vykonávajú až do novej zákonnej úpravy svoju pôsobnosť podľa doterajších zákonov v rozsahu vyplývajúcom z ústavného zákona o československej federácii.
§ 12
Podrobnejšie vymedzenie úloh ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky, zásad ich činnosti a organizácie upravia štatúty, ktoré schvaľuje vláda Slovenskej socialistickej republiky.
§ 13
(1)
Doterajšie Oblastné riaditeľstvo Československej televízie, Oblastné riaditeľstvo Československého rozhlasu, Oblastné riaditeľstvo Československého filmu a Československá tlačová kancelária na Slovensku pôsobia ako orgány Slovenskej socialistickej republiky až do ďalšej zákonnej úpravy podľa doterajších právnych predpisov.
(2)
Oblastných riaditeľov Československej televízie, Československého rozhlasu, Československého filmu a riaditeľa Československej tlačovej kancelárie na Slovensku na návrh ministra kultúry Slovenskej socialistickej republiky vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej socialistickej republiky; za výkon svojej funkcie zodpovedajú ministrovi kultúry Slovenskej socialistickej republiky.
§ 14
Zrušuje sa:
a)
§ 3 zákona č. 104/1963 Zb. o zriadení a právomoci Vládneho výboru pre cestovný ruch,
b)
zákon Slovenskej národnej rady č. 9/1964 Zb. o Výbore Slovenskej národnej rady pre cestovný ruch,
c)
zákon č. 93/1964 Zb. o určení odborov štátnej správy, v ktorých pôsobia povereníci Slovenskej národnej rady a o súvisiacich zmenách v organizácii niektorých ústredných orgánov v znení § 15 zákonného opatrenia č. 1/1967 Zb. a § 3 zákona č. 29/1967 Zb.,
d)
zákon Slovenskej národnej rady č. 134/1965 Zb. o Slovenskej komisii pre techniku,
e)
zákon Slovenskej národnej rady č. 50/1966 Zb. o pôsobnosti Slovenskej národnej rady pri riadení a organizácii vysokých škôl na Slovensku,
f)
zákon Slovenskej národnej rady č. 74/1966 Zb. o pôsobnosti Slovenskej národnej rady a jej orgánov pri zabezpečovaní starostlivosti o zdravie ľudu,
g)
§ 5 ods. 3 a 4, § 8 ods. 3, § 10 ods. 1 druhá veta a § 12 zákonného opatrenia č. 1/1967 Zb. o zmenách v organizácii a pôsobnosti niektorých ústredných orgánov,
h)
zákon Slovenskej národnej rady č. 15/1967 Zb. o zmenách v organizácii a náplni úloh niektorých výkonných orgánov Slovenskej národnej rady,
ch)
zákon Slovenskej národnej rady č. 44/1967 Zb. o organizácii a náplni činnosti výkonných orgánov Slovenskej národnej rady v odbore poľnohospodárstva a výživy,
i)
zákon Slovenskej národnej rady č. 77/1967 Zb. o Komisii Slovenskej národnej rady pre národné výbory.
§ 15
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1969.
Čl. 3
(2)
Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov doterajšieho Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej socialistickej republiky prechádzajú na orgány, prípadne organizácie, ktoré určí vláda Slovenskej socialistickej republiky.
Čl. II
(1) Doterajšia pôsobnosť vymedzená zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj práva a povinnosti z pracovno-právnych a iných vzťahov prechádzajú
a)
zo Slovenskej plánovacej komisie pre vedecko-technický a investičný rozvoj na úseku vedecko-technického rozvoja a štátnej expertízy investícií, z Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky na úseku plánovania práce a miezd a zo Slovenského cenového úradu na úseku plánovania vývoja cien na Slovenskú komisiu pre plánovanie a vedecko-technický rozvoj;
b)
z Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky, zo Slovenského cenového úradu okrem plánovania vývoja cien a z Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky na úseku miezd a iných odmien za prácu na Ministerstve financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky;
c)
zo Slovenskej komisie pre vedecko-technický a investičný rozvoj na úseku investičného rozvoja s výnimkou štátnej expertízy investícií, na úseku územného plánovania a stavebného poriadku a z Ministerstva stavebníctva Slovenskej socialistickej republiky na Ministerstvo výstavby a stavebníctva Slovenskej socialistickej republiky;
d)
z Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky a z Ministerstva priemyslu Slovenskej socialistickej republiky na úseku drevospracujúceho priemyslu a priemyslu celulózy a papiera na Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu Slovenskej socialistickej republiky;
e)
z Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky a zo Slovenskej komisie pre vedecko-technický a investičný rozvoj na úseku tvorby a ochrany životného prostredia na Ministerstvo vnútra a životného prostredia Slovenskej socialistickej republiky;
f)
z Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky na Ministerstvo školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky, ktorého pôsobnosť sa rozširuje o úlohy na úseku starostlivosti o mládež a na úseku starostlivosti o telesnú výchovu a šport;
g)
z Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a z Ministerstva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky na úseku pracovno-právnych vzťahov, zamestnanosti, sociálneho zabezpečenia, sociálno-právnej ochrany detí a mládeže, starostlivosti o rozvoj populácie a o rodinu a ďalších otázok sociálnej politiky na Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky;
h)
zo Slovenského úradu pre tlač a informácie na Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky;
i)
z Ministerstva obchodu Slovenskej socialistickej republiky na Ministerstvo obchodu a cestovného ruchu Slovenskej socialistickej republiky, ktorého pôsobnosť sa rozširuje o úlohy na úseku cestovného ruchu.
(2)
Podrobnosti o prechode práv a povinností podľa odseku písm. a) až e) a g) si ústredné orgány štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky, na ktoré tieto práva a povinnosti prechádzajú, upravia dohodou, v ktorej najmä vymedzia druh a rozsah preberaného majetku a záväzkov, ako aj určia, ktorí pracovníci k nim prechádzajú do pracovného pomeru.
Čl. III
(1) Doterajšia pôsobnosť vymedzená zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi prechádza
a)
z Ministerstva vnútra a životného prostredia Slovenskej republiky na úseku tvorby a ochrany životného prostredia a koncepčných otázok nakladania s tuhým komunálnym odpadom,
b)
z Ministerstva výstavby a stavebníctva Slovenskej republiky na úseku územného plánovania a stavebného poriadku,
c)
z Ministerstva lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu Slovenskej republiky na úseku ochrany ovzdušia a na úseku štátnej správy ochrany akosti a množstva vôd a ich racionálneho využitia,
d)
z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na úseku ochrany prírody na Slovenskú komisiu pre životné prostredie.
(2)
Pôsobnosť doterajšej Slovenskej technickej inšpekcie ochrany ovzdušia2) a Slovenskej vodohospodárskej inšpekcie3) prechádza na Slovenskú inšpekciu životného prostredia.
(3)
V súvislosti s prechodom pôsobnosti z ministerstiev podľa odseku 1 a pôsobnosti inšpekcií podľa odseku 2 prechádzajú na Slovenskú komisiu pre životné prostredie a Slovenskú inšpekciu životného prostredia aj práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych a iných vzťahov. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností sa upravia dohodou, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku a záväzkov a určí rozsah zmeny plánu práce v súvislosti s prechodom pôsobnosti na Slovenskú komisiu pre životné prostredie a na Slovenskú inšpekciu životného prostredia.
Čl. III
(1) Doterajšia pôsobnosť vymedzená zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi prechádza
a)
z Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky na úseku pracovnoprávnych vzťahov, zamestnanosti, sociálneho zabezpečenia, sociálnoprávnej ochrany detí a mládeže, starostlivosti o rozvoj populácie a o rodinu a ďalších otázok sociálnej politiky,
b)
zo Slovenskej komisie pre plánovanie a vedeckotechnický rozvoj na úseku práce a miezd,
c)
z Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej republiky na úseku miezd a odmien za prácu na Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky.
(2)
V súvislosti s prechodom pôsobnosti podľa odseku 1 prechádzajú na Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych a iných vzťahov.
(3)
Doterajšia pôsobnosť vymedzená zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku liečebno-preventívnej a hygienickej starostlivosti, zdravotníckych škôl, prírodných liečebných kúpeľov, prírodných liečivých zdrojov a farmaceutického priemyslu, ako aj práva a povinnosti z pracovnoprávnych a iných vzťahov prechádzajú z Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky na Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
(4)
Podrobnosti o prechode práv a povinností sa upravia dohodami, v ktorých sa najmä vymedzí okruh a rozsah preberaného majetku a záväzkov a určí rozsah zmeny plánu práce v súvislosti s prechodom pôsobnosti na Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky a na Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Predseda: Klokoč v. r.
2)
§ 12 a 13 zákona č. 35/1967 Zb. o opatreniach proti znečišťovaniu ovzdušia.
3)
§ 12 zákona SNR č. 135/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospodárstve.