207/1968 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 27.10.1971 do 11.07.1972

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

207
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 28. decembra 1968
o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
Prvá časť
§ 1
Ministerstvá Slovenskej socialistickej republiky
(1)
Zriaďujú sa tieto ministerstvá Slovenskej socialistickej republiky:
Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky
Ministerstvo priemyslu Slovenskej socialistickej republiky
Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky
Ministerstvo výstavby a techniky Slovenskej socialistickej republiky
Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky
Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky
Ministerstvo obchodu Slovenskej socialistickej republiky
Ministerstvo stavebníctva Slovenskej socialistickej republiky
Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky
Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky
Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky.
(2)
Ministerstvo Slovenskej socialistickej republiky vedie a za jeho činnosť zodpovedá minister.
§ 1a
(1)
Zriaďuje sa Slovenská plánovacia komisia ako ústredný orgán štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky pre národohospodárske plánovanie a rozvíjanie sústavy plánovitého riadenia národného hospodárstva.
(2)
Slovenská plánovacia komisia pozostáva z predsedu Slovenskej plánovacej komisie, ktorým je podpredseda vlády Slovenskej socialistickej republiky, z podpredsedu Slovenskej plánovacej komisie a ďalších členov. Predsedu Slovenskej plánovacej komisie vymenúva a odvoláva Predsedníctvo Slovenskej národnej rady. Podpredsedu a ďalších členov vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej socialistickej republiky.
(3)
Prácu Slovenskej plánovacej komisie a jej aparátu riadi a jej rozhodnutia vydáva predseda Slovenskej plánovacej komisie. Zastupuje ho podpredseda Slovenskej plánovacej komisie.
(4)
Práva a povinnosti doterajšieho Ministerstva plánovania Slovenskej socialistickej republiky, najmä z pracovnoprávnych vzťahov, prechádzajú na Slovenskú plánovaciu komisiu.
§ 1b
(1)
Zriaďuje sa Výbor ľudovej kontroly Slovenskej socialistickej republiky ako ústredný orgán štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky na úseku kontroly.
(2)
Predseda Výboru ľudovej kontroly Slovenskej socialistickej republiky je členom vlády Slovenskej socialistickej republiky.
(5)
Výbor ľudovej kontroly Slovenskej socialistickej republiky je príslušný preskúmavať v správnom konaní rozhodnutia komisií ľudovej kontroly národných výborov vydané do dňa účinnosti tohto zákona.
(6)
Práva a povinnosti doterajšieho Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej socialistickej republiky, najmä z pracovnoprávnych vzťahov, prechádzajú na Výbor ľudovej kontroly Slovenskej socialistickej republiky.
Druhá časť
Iné ústredné orgány štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky
§ 2
Slovenský štatistický úrad
(1)
Zriaďuje sa Slovenský štatistický úrad.
(2)
Na čele Slovenského štatistického úradu je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej socialistickej republiky. Predseda Slovenského štatistického úradu za výkon svojej funkcie zodpovedá vláde Slovenskej socialistickej republiky.
§ 3
(1)
Pre riešenie zásadných otázok súvisiacich s činnosťou Slovenského štatistického úradu sa zriaďuje Štatistická rada. Jej predsedom je predseda Slovenského štatistického úradu; členov Štatistickej rady vymenúva a odvoláva na návrh predsedu Slovenského štatistického úradu vláda Slovenskej socialistickej republiky.
(2)
Štatút Štatistickej rady schvaľuje vláda Slovenskej socialistickej republiky.
§ 4
Slovenský cenový úrad
(1)
Zriaďuje sa Slovenský cenový úrad.
(2)
Na čele Slovenského cenového úradu je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej socialistickej republiky. Predseda Slovenského cenového úradu za výkon svojej funkcie zodpovedá vláde Slovenskej socialistickej republiky.
§ 5
Slovenská správa geodézie a kartografie
(1)
Zriaďuje sa Slovenská správa geodézie a kartografie.
(2)
Na čele Slovenskej správy geodézie a kartografie je riaditeľ, ktorého na návrh ministra vnútra Slovenskej socialistickej republiky vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej socialistickej republiky. Riaditeľ Slovenskej správy geodézie a kartografie za výkon svojej funkcie zodpovedá ministrovi vnútra Slovenskej socialistickej republiky.
§ 6
Slovenský geologický úrad
(1)
Zriaďuje sa Slovenský geologický úrad.
(2)
Na čele Slovenského geologického úradu je riaditeľ, ktorého na návrh ministra výstavby a techniky Slovenskej socialistickej republiky vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej socialistickej republiky. Riaditeľ Slovenského geologického úradu za výkon svojej funkcie zodpovedá ministrovi výstavby a techniky Slovenskej socialistickej republiky.
§ 7
Slovenský banský úrad
(1)
Zriaďuje sa Slovenský banský úrad.
(2)
Na čele Slovenského banského úradu je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej socialistickej republiky. Predseda Slovenského banského úradu za výkon svojej funkcie zodpovedá vláde Slovenskej socialistickej republiky.
§ 8
Slovenský úrad pre tlač a informácie
(1)
Zriaďuje sa Slovenský úrad pre tlač a informácie.
(2)
Na čele Slovenského úradu pre tlač a informácie je riaditeľ, ktorého na návrh ministra kultúry Slovenskej socialistickej republiky vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej socialistickej republiky. Riaditeľ Slovenského úradu pre tlač a informácie za výkon svojej funkcie zodpovedá ministrovi kultúry Slovenskej socialistickej republiky.
§ 9
Slovenský úrad bezpečnosti práce
(1)
Zriaďuje sa Slovenský úrad bezpečnosti práce.
(2)
Na čele Slovenského úradu bezpečnosti práce je riaditeľ, ktorého na návrh ministra práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej socialistickej republiky. Riaditeľ Slovenského úradu bezpečnosti práce za výkon svojej funkcie zodpovedá ministrovi práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky.
§ 10
Slovenská komisia pre vedecké hodnosti
(1)
Zriaďuje sa Slovenská komisia pre vedecké hodnosti.
(2)
Na čele Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej socialistickej republiky. Predseda za výkon svojej funkcie zodpovedá vláde Slovenskej socialistickej republiky.
Tretia časť
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 11
Ministerstvá a iné ústredné orgány štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky vykonávajú až do novej zákonnej úpravy svoju pôsobnosť podľa doterajších zákonov v rozsahu vyplývajúcom z ústavného zákona o československej federácii.
§ 13
(1)
Doterajšie Oblastné riaditeľstvo Československej televízie, Oblastné riaditeľstvo Československého rozhlasu, Oblastné riaditeľstvo Československého filmu a Československá tlačová kancelária na Slovensku pôsobia ako orgány Slovenskej socialistickej republiky až do ďalšej zákonnej úpravy podľa doterajších právnych predpisov.
(2)
Oblastných riaditeľov Československej televízie, Československého rozhlasu, Československého filmu a riaditeľa Československej tlačovej kancelárie na Slovensku na návrh ministra kultúry Slovenskej socialistickej republiky vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej socialistickej republiky; za výkon svojej funkcie zodpovedajú ministrovi kultúry Slovenskej socialistickej republiky.
§ 14
Zrušuje sa:
a)
§ 3 zákona č. 104/1963 Zb. o zriadení a právomoci Vládneho výboru pre cestovný ruch,
b)
zákon Slovenskej národnej rady č. 9/1964 Zb. o Výbore Slovenskej národnej rady pre cestovný ruch,
c)
zákon č. 93/1964 Zb. o určení odborov štátnej správy, v ktorých pôsobia povereníci Slovenskej národnej rady a o súvisiacich zmenách v organizácii niektorých ústredných orgánov v znení § 15 zákonného opatrenia č. 1/1967 Zb. a § 3 zákona č. 29/1967 Zb.,
d)
zákon Slovenskej národnej rady č. 134/1965 Zb. o Slovenskej komisii pre techniku,
e)
zákon Slovenskej národnej rady č. 50/1966 Zb. o pôsobnosti Slovenskej národnej rady pri riadení a organizácii vysokých škôl na Slovensku,
f)
zákon Slovenskej národnej rady č. 74/1966 Zb. o pôsobnosti Slovenskej národnej rady a jej orgánov pri zabezpečovaní starostlivosti o zdravie ľudu,
g)
§ 5 ods. 3 a 4, § 8 ods. 3, § 10 ods. 1 druhá veta a § 12 zákonného opatrenia č. 1/1967 Zb. o zmenách v organizácii a pôsobnosti niektorých ústredných orgánov,
h)
zákon Slovenskej národnej rady č. 15/1967 Zb. o zmenách v organizácii a náplni úloh niektorých výkonných orgánov Slovenskej národnej rady,
ch)
zákon Slovenskej národnej rady č. 44/1967 Zb. o organizácii a náplni činnosti výkonných orgánov Slovenskej národnej rady v odbore poľnohospodárstva a výživy,
i)
zákon Slovenskej národnej rady č. 77/1967 Zb. o Komisii Slovenskej národnej rady pre národné výbory.
§ 15
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1969.
Čl. 3
(2)
Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov doterajšieho Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej socialistickej republiky prechádzajú na orgány, prípadne organizácie, ktoré určí vláda Slovenskej socialistickej republiky.
Predseda: Klokoč v. r.