199/1968 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1969

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

199
VYHLÁŠKA
Rady Východoslovenského krajského národného výboru v Košiciach
z 10. decembra 1968,
ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad
§ 1
Rada Východoslovenského krajského národného výboru v Košiciach určuje podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku ako stavebný úrad:
Mestský národný výbor Vysoké Tatry so sídlom v Starom Smokovci, okres Poprad.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1969.
Tajomník:

Krempa v. r.

Predseda:

Ing. Gabriška v. r.