161/1968 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1969 do 31.12.1975

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

161
ZÁKON
z 19. decembra 1968
o osobitnom prídavku k dávkam, o zmenách v dôchodkovom zabezpečení účastníkov odboja a o niektorých ďalších zmenách v sociálnom zabezpečení
Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Čl. I
Osobitný prídavok k dávkam sociálneho zabezpečenia
(1)
Zo sociálneho zabezpečenia (poistenia) sa poskytuje osobitný prídavok
a)
k starobnému, invalidnému, čiastočnému invalidnému, vdovskému a sirotskému dôchodku, na ktoré vznikol nárok pred 1.januárom 1969, k osobnému a sociálnemu dôchodku a k dôchodku manželky priznaným pred týmto dňom,
b)
k starobnému, invalidnému a čiastočnému invalidnému dôchodku, na ktoré vznikol nárok po 31.decembri 1968, ktoré však boli vymerané z priemerného mesačného zárobku alebo z iného obdobného základu vypočítaného za obdobie ukončené pred 1.januárom 1968,
c)
k vdovskému a sirotskému dôchodku pozostalých po zomretom, ktorému patril starobný, invalidný, čiastočný invalidný alebo osobný dôchodok, ak ide o dôchodky uvedené pod písm. a) a b), alebo ktorý by mal v čase smrti nárok na takýto starobný alebo invalidný dôchodok,
d)
k dôchodkom rodičov a súrodencov priznaným podľa predpisov o dôchodkovom poistení (zaopatrení) platných pred 1.januárom 1957,
e)
k zaopatrovaciemu príspevku s výnimkou príspevku poskytovaného družstevným roľníkom v čase výkonu vojenského cvičenia alebo inej obdobnej služby v ozbrojených silách.
(2)
Osobitný prídavok k sirotskému dôchodku je 50 Kčs mesačne; k ostatným dôchodkom
vo výške mesačne
Kčs
mesačne je
Kčs
do 799 45
od 800 do 899 50
od 900 do 999 55
od 1000 do 1099 59
od 1100 do 1199 63
od 1200 do 1299 67
od 1300 do 1399 71
od 1400 do 1499 75
od 1500 do 1599 79
od 1600 do 1699 82
od 1700 do 1799 85
od 1800 do 1899 88
od 1900 do 1999 91
od 2000 do 2099 94
od 2100 do 2199 97
od 2200 100
Pre určenie výšky osobitného prídavku k dôchodku je rozhodujúca výška mesačnej sumy dôchodku patriaca po znížení o osobitnú daň z dôchodku a po krátení dôchodku pre súbeh s príjmom zo zárobkovej činnosti alebo po obmedzení výplaty dôchodku pre pokračovanie v zamestnaní (pracovnej činnosti), prípadne pre ústavné alebo iné zaopatrenie dôchodcu; pri súbehu dôchodkov, ku ktorým podľa odseku 1 patrí prídavok, sa výška osobitného prídavku určí podľa úhrnnej výšky dôchodkov vyplácaných po úprave pre súbeh dôchodkov, po znížení o osobitnú daň z dôchodku a po krátení pre súbeh s príjmom zo zárobkovej činnosti alebo po obmedzení výplaty dôchodku pre pokračovanie v zamestnaní (pracovnej činnosti), prípadne pre ústavné alebo iné zaopatrenie dôchodcu. Do rozhodujúcej výšky dôchodku sa nezapočítava zvýšenie pre bezvládnosť ani výchovné.
(3)
Osobitný prídavok k zaopatrovaciemu príspevku mesačne je:
a) pre nezaopatrené dieťa 30 Kčs
b) pre manželku, plnoletú príbuznú a družku vojaka a pre manžela vojačky 50 Kčs
c) pre rodičov, starých rodičov, občanov, ktorí sa starali o vojaka ako rodičia, svokra a svokru, tesťa a testinú,
ak ide o jednotlivca 145 Kčs
ak ide o manželskú dvojicu, pre každého manžela 22 Kčs
d) pre umelcov v čase vojenského cvičenia, ak sa pri vymeriavaní zaopatrovacieho príspevku neprihliada na žiadnu ďalšiu osobu,*) 40 Kčs
ak sa prihliada na jednu takúto osobu 50 Kčs
ak sa prihliada na viac takýchto osôb 60 Kčs
(4)
Osobitný prídavok k dôchodku nepodlieha osobitnej dani z dôchodku a nezapočítava sa do výšky dôchodku rozhodujúcej pre výplatu dôchodku alebo jeho časti; nezapočítava sa ani pri výpočte dôchodku, ktorého výška sa určí z dôchodku, ku ktorému patrí osobitný prídavok. Osobitný prídavok k dôchodku sa vypláca aj vtedy, keď dôchodok spolu s osobitným prídavkom prekročí hranice obmedzujúce výšku dôchodku ustanoveným percentným pomerom k priemernému mesačnému zárobku (pracovnej odmene) alebo prekročí najvyššie výmery dôchodku ustanovené pevnými sumami.**)
(5)
Osobitný prídavok sa poskytuje aj k zaopatrovaciemu príspevku krátenému pre súbeh s iným príjmom; vypláca sa aj vtedy, keď úhrn zaopatrovacieho príspevku spolu s osobitnými prídavkami prekročí hranice obmedzujúce výšku zaopatrovacích príspevkov ustanoveným percentným pomerom k priemeru čistých zárobkov (príjmov z pracovnej činnosti) vojaka za posledných 12 kalendárnych mesiacov predo dňom nastúpenia služby v ozbrojených silách alebo prekročí najvyššiu výmeru zaopatrovacích príspevkov ustanovenú pevnými sumami.***)
(6)
Osobitný prídavok sa poskytuje bez žiadosti. Ak dôjde k zmene výšky vyplácanej dávky, výška osobitného prídavku sa určí znovu. Osobitný prídavok sa poskytuje aj k dôchodkom vyplácaným do cudziny. Ak nie je v tomto zákone ustanovené inak, platia o osobitnom prídavku predpisy o dávkach.
(7)
Osobitný prídavok sa poskytuje mesačne vopred súčasne s mesačnými sumami dávky, začínajúc sumou splatnou v januári 1969.
Čl. II
Zmeny zákona o sociálnom zabezpečení
Zákon č. 101/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 89/1968 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 ods. 1 č. 1 písm. e) znie:
„e)
bojovníkov proti fašizmu, obetí vojny a fašistickej perzekúcie v dobe neslobody, ako aj účastníkov oslobodzovacích bojov za prvej svetovej vojny (ďalej len „účastníci odboja") a účastníkov prípravy na obranu Československej socialistickej republiky, pokiaľ nie sú zabezpečení podľa iných predpisov.†)
2.
V § 1 ods. 1 č. 1 písm. g) sa za slová „vedeckých pracovníkov" vkladá slovo „novinárov“.
3.
V § 13 ods. 4 a § 23 ods. 4 sa na konci týchto odsekov vypúšťa časť vety za bodkočiarkou.
4.
V § 18 ods. 1 a v § 101 ods. 1 sa pripája na novom riadku táto ďalšia veta:
„Sumou prevyšujúcou tieto výmery sa starobný dôchodok vymeria, len pokiaľ ide o zvýšenie starobného dôchodku za dobu ďalšieho zamestnania po vzniku nároku na tento dôchodok; dôchodok spolu s týmto zvýšením a s akýmkoľvek iným dôchodkom z dôchodkového zabezpečenia (poistenia) nesmie však prevýšiť sumu 2500 Kčs mesačne.“.
5.
§ 18 ods. 5 znie:
„(5)
Ak je starobný dôchodok jediným alebo hlavným zdrojom výživy dôchodcu,
a)
vymeria sa starobný dôchodok najmenej sumou 445 Kčs mesačne, a ak je na dôchodok odkázaný aj rodinný príslušník dôchodcu, najmenej sumou 645 Kčs mesačne; ak je týmto rodinným príslušníkom manželka, ktorá má dôchodok, vymeria sa starobný dôchodok tak, aby spolu s dôchodkom patriacim manželke nebol menší ako 750 Kčs mesačne. Starobný dôchodok v najnižšej výmere podľa predchádzajúcej vety sa vymeria aj nad 90 % priemerného mesačného zárobku (odsek 4);
b)
môže byť starobný dôchodok v najnižšej výmere podľa § 16 ods. 2 vymeraný aj nad 90 % uvedeného priemerného mesačného zárobku.“.
6.
§ 28 ods. 4 znie:
„(4)
Ak je invalidný dôchodok jediným alebo hlavným zdrojom výživy dôchodcu,
a)
vymeria sa invalidný dôchodok najmenej sumou 445 Kčs mesačne, a ak je na dôchodok odkázaný aj rodinný príslušník dôchodcu, najmenej sumou 645 Kčs mesačne; ak je týmto rodinným príslušníkom manželka, ktorá má dôchodok, vymeria sa invalidný dôchodok tak, aby spolu s dôchodkom patriacim manželke nebol menší ako 750 Kčs mesačne. Invalidný dôchodok v najnižšej výmere podľa predchádzajúcej vety sa vymeria aj nad 90 % priemerného mesačného zárobku (odsek 3) aj pracovníkovi staršiemu ako 20 rokov;
b)
môže byť invalidný dôchodok dosahujúci aspoň sumu 445 Kčs mesačne, na ktorý nie je odkázaný žiadny rodinný príslušník dôchodcu, vymeraný až do výšky 645 Kčs mesačne, nie však nad 90 % uvedeného priemerného mesačného zárobku.“.
7.
V § 31 ods. 3 sa pripája táto ďalšia veta:
„Ak je vdovský dôchodok jediným alebo hlavným zdrojom výživy vdovy, vymeriava sa najmenej sumou 445 Kčs mesačne.“.
8.
§ 32 znie:
㤠32
Súbeh vdovského dôchodku s príjmom zo zárobkovej činnosti
(1)
Ak je vdova zárobkove činná, kráti sa vdovský dôchodok o polovicu sumy, o ktorú úhrn vdovského dôchodku a hrubého príjmu zo zárobkovej činnosti prevyšuje mesačne sumu 1500 Kčs.
(2)
Vdovský dôchodok sa nekráti zárobkove činnej vdove
a)
po dobu jedného roka od smrti manžela alebo
b)
ak sa vdova stará aspoň o jedno dieťa (§ 11 ods. 4).“.
9.
§ 37 ods. 2 znie:
„(2)
Sociálny dôchodok sa poskytuje až do výšky 445 Kčs mesačne; ak podmienky pre priznanie sociálneho dôchodku spĺňajú obaja manželia (druh a družka), poskytuje sa im spoločný sociálny dôchodok až do výšky 645 Kčs mesačne.“.
10.
V § 41 ods. 1 sa vypúšťa ustanovenie písmena a); v dôsledku toho sa v tom istom odseku vypúšťa označenie ďalšieho ustanovenia písmenom b) a v odseku 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „písm. b)".
11.
V § 45 ods. 2 sa suma 200 Kčs zvyšuje na 500 Kčs.
12.
§ 46 ods. 3 znie:
„(3)
Ak má manželka, plnoletá príbuzná, družka vojaka alebo manžel vojačky iný príjem zo zárobkovej činnosti a nestará sa o dieťa (§ 11 ods. 4), kráti sa zaopatrovací príspevok o polovicu sumy, o ktorú úhrn zaopatrovacieho príspevku a hrubého príjmu prevyšuje mesačne sumu 1500 Kčs.“.
13.
V § 64 ods. 1 v druhej vete sa doterajšia citácia „§ 18 ods. 1, § 28 ods. 1, § 101 ods. 1, § 103 ods. 1" dopĺňa na konci citáciou „§ 107g) ods. 1".
14.
§ 95 ods. 1 znie:
„(1)
Pre sociálne zabezpečenie vojakov z povolania a príslušníkov bezpečnostných zborov obdobne platia ustanovenia prvej, štvrtej, piatej a ôsmej časti toho zákona, pokiaľ sa ďalej neustanovuje inak.“.
15.
V § 100 ods. 3 sa vypúšťa časť vety za bodkočiarkou.
16.
Za siedmu časť zákona sa vkladá nová ôsma časť, ktorá znie:
„Ôsma časť
Dôchodkové zabezpečenie účastníkov odboja
§ 107a
Úvodné ustanovenie
Pre dôchodkové zabezpečenie účastníkov odboja a pozostalých po nich platia ustanovenia tohto zákona, pokiaľ sa v tejto časti neustanovuje inak.
§ 107b
Skupina účastníkov odboja
(1)
Účastníci odboja, ktorí spĺňajú podmienky ustanovené zákonom č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie alebo zákonom č. 462/1919 Zb. o prepožičiavaní miest legionárom v znení zákona č. 196/1946 Zb., sa pre účely dôchodkového zabezpečenia zaraďujú do týchto štyroch skupín:
1.
do I. skupiny sa zaraďujú účastníci odboja,
a)
ktorých odbojová činnosť trvala aspoň štyri roky, ak v tejto dobe aspoň šesť mesiacov
- vykonávali poľnú službu v ozbrojených útvaroch alebo
- boli väznení z dôvodov fašistickej perzekúcie,
b)
ktorí aspoň dva roky vykonávali poľnú službu v ozbrojených útvaroch,
c)
ktorí boli výkonnými letcami alebo parašutistami zhodenými alebo vysadenými v tyle nepriateľa,
d)
ktorí zomrel v boji alebo v čase väznenia z dôvodov fašistickej perzekúcie alebo sa za uvedených okolností stali úplne (čiastočne) invalidnými, pokiaľ táto invalidita trvá ku dňu vzniku nároku na dôchodok, alebo
e)
ktorých odbojová činnosť trvala nepretržite od roku 1939 do oslobodenia;
2.
do II. skupiny sa zaraďujú účastníci odboja,
a)
ktorých odbojová činnosť trvala aspoň dva roky, ak v tejto dobe aspoň tri mesiace
- vykonávali poľnú službu v ozbrojených útvaroch alebo
- boli väznení z dôvodov fašistickej perzekúcie,
b)
ktorí aspoň šesť mesiacov vykonávali poľnú službu v ozbrojených útvaroch alebo
c)
ktorých odbojová činnosť trvala aspoň štyri roky,
pokiaľ nespĺňajú podmienky pre zaradenie do I.skupiny;
3.
do III. skupiny sa zaraďujú účastníci odboja,
a)
ktorí boli príslušníkmi ozbrojených útvarov alebo boli väznení z dôvodov fašistickej perzekúcie, alebo
b)
ktorých odbojová činnosť trvala aspoň rok,
pokiaľ nespĺňajú podmienky pre zaradenie do I. alebo II. skupiny;
4.
do IV. skupiny sa zaraďujú účastníci odboja,
a)
ktorých odbojová činnosť trvala po dobu kratšiu ako jeden rok
alebo
b)
ktorí boli účastníkmi povstania v máji 1945,*)
pokiaľ nespĺňajú podmienky pre zaradenie do I., II. alebo III. skupiny.
(2)
Účastníci protivojnových vzbúr za prvej svetovej vojny sa zaraďujú do IV. skupiny účastníkov odboja.
§ 107c
Priemerný mesačný zárobok
Ak účastník odboja zmenil pre zdravotné poškodenie, ktoré utrpel v súvislosti s odbojovou činnosťou, svoje doterajšie zamestnanie, zisťuje sa jeho priemerný mesačný zárobok pre výpočet dôchodku, pokiaľ je to pre neho výhodnejšie, zo zárobku, ktorý dosahujú rovnako kvalifikovaní zdraví pracovníci v povolaní, ktoré účastník odboja predtým vykonával.
§ 107d
Vek potrebný pre nárok na plný starobný dôchodok
(1)
Vek potrebný pre nárok na plný starobný dôchodok účastníka odboja I. a II. skupiny sa určí tak, že sa od veku 60 rokov u muža a veku 55 rokov u ženy odpočíta jeden rok za každý začatý rok odbojovej činnosti; potrebný vek je však najmenej 55 rokov u muža a 50 rokov u ženy, ak ide o účastníka odboja I. skupiny, a najmenej 57 rokov u muža a 52 rokov u ženy, ak ide o účastníka odboja II. skupiny.
(2)
Vek potrebný pre nárok na plný starobný dôchodok účastníka odboja III. skupiny, ktorý bol aspoň šesť mesiacov väznený z dôvodov fašistickej perzekúcie, je 59 rokov u muža a 54 rokov u ženy.
(3)
Vek potrebný pre nárok na plný starobný dôchodok účastníčky odboja je 55 rokov, pokiaľ ustanovenia predchádzajúcich odsekov nie sú pre ňu výhodnejšie.
(4)
Ak sú iné ustanovenia tohto zákona o veku potrebnom pre nárok na plný starobný dôchodok výhodnejšie, platia tieto iné ustanovenia.
§ 107e
Vek potrebný pre nárok na pomerný starobný dôchodok
(1)
Vek potrebný pre nárok na pomerný starobný dôchodok účastníka odboja I. a II. skupiny sa určí tak, že sa od veku 65 rokov odpočíta jeden rok za každý začatý rok odbojovej činnosti; potrebný vek je však najmenej 60 rokov, ak ide o účastníka odboja I. skupiny, a najmenej 62 rokov, ak ide o účastníka odboja II. skupiny.
(2)
Vek potrebný pre nárok na pomerný starobný dôchodok účastníčky odboja I. a II. skupiny, ktorá bola zamestnaná aspoň 20 rokov (§ 12 ods. 2), určí sa tak, že sa od veku 60 rokov odpočíta jeden rok za každý začatý rok odbojovej činnosti; potrebný vek je však najmenej 55 rokov, ak ide o účastníčku odboja I. skupiny, a najmenej 57 rokov, ak ide o účastníčku odboja II. skupiny.
(3)
Vek potrebný pre nárok na pomerný starobný dôchodok účastníka odboja III. skupiny, ktorý bol aspoň šesť mesiacov väznený z dôvodov fašistickej perzekúcie, je 64 rokov, a ak ide o ženu, ktorá bola zamestnaná aspoň 20 rokov, 59 rokov.
(4)
Vek potrebný pre nárok na pomerný starobný dôchodok účastníčky odboja, ktorá bola zamestnaná aspoň 20 rokov, je 60 rokov, pokiaľ ustanovenia predchádzajúcich odsekov nie sú pre ňu výhodnejšie.
§ 107f
Výška starobného a invalidného dôchodku
(1)
Základná výmera plného starobného a invalidného dôchodku (§ 23 ods. 1, § 102 ods. 1) pre účastníka odboja je
skupiny  
I. 60 %
II. 55 %
III. a IV. 50 %
priemerného mesačného zárobku.
(2)
Ustanovenia § 13 ods. 2, § 23 ods. 2 a § 100 ods. 2 platia s tým, že percentné zvýšenie základnej výmery za každý rok zamestnania patrí účastníkom odboja I. a II. skupiny od 21. roku zamestnania.
(3)
Za každý začatý rok odbojovej činnosti zvyšuje sa starobný a invalidný dôchodok (§ 23 ods. 1, § 24 a § 102 ods. 1) účastníka odboja
skupiny mesačne o Kčs
I. 120
II. a III. 100
IV. 80
(4)
Starobný a invalidný dôchodok ku dňu vzniku nároku na dôchodok je
a)
najviac 70 % priemerného mesačného zárobku, ak ide o účastníka odboja II. skupiny,
b)
najviac 60 % priemerného mesačného zárobku, ak ide o účastníka odboja III. a IV. skupiny,
pokiaľ iné ustanovenia tohto zákona nie sú pre neho výhodnejšie; ak ide o účastníka odboja I. skupiny, výška dôchodku nie je takto obmedzená.
(5)
Zvýšenie prevyšujúce hranicu 70 %, prípadne 60 % priemerného mesačného zárobku, uvedenú v predchádzajúcom odseku, v § 13 ods. 4, § 23 ods. 4 a v § 100 ods. 3, patrí len vtedy, ak ide o zvýšenie dôchodku podľa odseku 3.
(6)
Invalidný (čiastočný invalidný) dôchodok účastníka odboja, ktorého invalidita (čiastočná invalidita) vznikla v súvislosti s odbojovou činnosťou, sa posudzuje podľa ustanovení o invalidnom (čiastočnom invalidnom) dôchodku pri pracovnom úraze (§ 26), ustanovenie § 20 ods. 1 tu neplatí. Ustanovenie § 40 ods. 3 platí obdobne.
§ 107g
Najvyššia a najnižšia výmera starobného a invalidného dôchodku
(1)
Starobný a invalidný dôchodok účastníka odboja spolu s akýmkoľvek iným dôchodkom z dôchodkového zabezpečenia (poistenia) nesmie prevyšovať sumu 2500 Kčs mesačne.
(2)
Starobný a invalidný dôchodok je najmenej, ak ide o účastníka odboja
skupiny mesačne Kčs
I. 1400
II. 1200
III. 1000
IV. 800
(3)
Najnižšia výmera čiastočného invalidného dôchodku je polovica najnižšej výmery invalidného dôchodku.
(4)
Starobný a invalidný dôchodok je najviac 100 % priemerného mesačného zárobku neobmedzeného podľa § 9 ods. 3 a zníženého o sumu rovnajúcu sa dani zo mzdy určenej ku dňu vzniku nároku na dôchodok; to však neplatí, ak ide o starobný alebo invalidný dôchodok patriaci v najnižšej výmere (odsek 2) alebo o starobný alebo invalidný dôchodok priznaný podľa predpisov platných pred 1.januárom 1957.
§ 107h
Vdovský dôchodok,
starobný a invalidný dôchodok vdovy
(1)
Vdove po účastníkovi odboja patrí vdovský dôchodok, ak sa splní niektorá z podmienok ustanovených v § 30 ods. 2 písm. a) až e) pre nárok na vdovský dôchodok i po uplynutí dvoch rokov po zániku skoršieho nároku na vdovský dôchodok.
(2)
Vdovský dôchodok vdovy po účastníkovi odboja je najmenej 560 Kčs mesačne.
(3)
Vdovský dôchodok účastníčky odboja, ktorá nemá iný dôchodok ani príjem zo zamestnania alebo z inej zárobkovej činnosti, sa vymeria najmenej sumou uvedenou v § 107g ods. 2 podľa toho, do ktorej skupiny účastníkov odboja je vdova zaradená.
(4)
Vdovský dôchodok sa vdove zárobkove činnej nekráti, ak ide o účastníčku odboja alebo o vdovu po účastníkovi odboja.
(5)
Ak vdova po účastníkovi odboja nemá nárok na vdovský dôchodok, požíva však starobný alebo invalidný dôchodok, patrí tento dôchodok najmenej vo výške 560 Kčs mesačne.
§ 107ch
Výška sirotského dôchodku
(1)
Sirotský dôchodok jednostranne osirelého dieťaťa po účastníkovi odboja je najmenej 400 Kčs mesačne.
(2)
Sirotský dôchodok obojstranne osirelého dieťaťa po účastníkovi odboja je 700 Kčs mesačne.
§ 107i
Výška sociálneho dôchodku
(1)
Ak sa účastníkovi odboja prizná sociálny dôchodok, poskytuje sa účastníkovi odboja
skupiny mesačne Kčs
I. 1400
II. 1200
III. 1000
IV. 800
(2)
Ak sa vdove po účastníkovi odboja prizná sociálny dôchodok, poskytuje sa vo výške 560 Kčs mesačne.
§ 107j
Výška dôchodkov rodičov
Ak sa poskytuje rodičom účastníka odboja, ktorý v súvislosti s odbojovou činnosťou padol, bol popravený alebo zomrel vo väzení, dôchodok rodičov, starobný, invalidný, vdovský alebo sociálny dôchodok, patrí tento dôchodok najmenej vo výške 600 Kčs mesačne, ak ide o jednotlivca, a 900 Kčs mesačne, ak ide o manželskú dvojicu.
§ 107k
Vyňatie z osobitnej dane z dôchodku
Dôchodky poskytované v najnižšej výmere podľa tejto časti zákona ani dôchodky z nich vymerané nepodliehajú osobitnej dani z dôchodku."
17.
Doterajšia ôsma časť sa označuje ako deviata časť.
18.
Za § 122 sa vkladá nový § 122a, ktorý znie:
„“§ 122a
Úprava dôchodkov rodičov a súrodencov
Dôchodky rodičov a súrodencov priznané podľa predpisov o dôchodkovom poistení (zaopatrení) platných pred 1.januárom 1957, ktoré sú jediným alebo hlavným zdrojom výživy dôchodcu, upravia sa na žiadosť dôchodcu tak, aby dôchodok nebol menší ako 445 Kčs mesačne, a ak ide o manželskú dvojicu, menší ako 645 Kčs mesačne.“.
19.
Paragraf 141 sa vrátane nadpisu zrušuje.
Čl. III
Zmeny zákona o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov
Zákon č. 103/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov v znení zákonov č. 141/1965 Zb., č. 116/1967 Zb. a č. 89/1968 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Paragraf 1 ods. 1 č. 3 písm. c) znie:
„c)
bojovníkov proti fašizmu, obetí vojny a fašistickej perzekúcie v dobe neslobody, ako aj účastníkov oslobodzovacích bojov za prvej svetovej vojny (ďalej len "účastníci odboja") a účastníkov prípravy na obranu Československej socialistickej republiky,“.
2.
Paragraf 39 ods. 1 č. 2 znie:
„2.
doba
a)
pred 1.januárom 1957, po ktorú žena bez toho, že by bola členkou jednotného roľníckeho družstva, trvale v ňom pracovala (§ 2 ods. 1 a 2) v určenom rozsahu, aj keď táto doba nebola započítateľná podľa predpisov o dôchodkovom poistení členov jednotných roľníckych družstiev,
b)
pred 1. januárom 1969, po ktorú družstevníčka pred vstupom do jednotného roľníckeho družstva spolupracovala v rozsahu zakladajúcom účasť na dôchodkovom poistení spolupracujúcich členov rodiny na súkromnom hospodárstve svojho manžela, ktorý bol jednotlivo hospodáriacim roľníkom, alebo po ktorú družstevníčka bola v ustanovenom rozsahu pracovne činná v jednotnom roľníckom družstve I. alebo II. typu.“.
3.
V § 45 ods. 3 a § 54 ods. 4 sa na konci týchto odsekov vypúšťa časť vety za bodkočiarkou.
4.
V § 47 ods. 1 sa na konci vety bodka nahrádza bodkočiarkou a pripája sa táto ďalšia veta:
„ak ide o starobný dôchodok so zvýšením za dobu ďalšej pracovnej činnosti po vzniku nároku na tento dôchodok, nesmie dôchodok spolu s týmto zvýšením a s akýmkoľvek iným dôchodkom z dôchodkového zabezpečenia (poistenia) prevyšovať sumu 2500 Kčs mesačne.“.
5.
Paragraf 47 ods. 4 znie:
„(4)
Ak je starobný dôchodok jediným alebo hlavným zdrojom výživy dôchodcu,
a)
vymeria sa starobný dôchodok najmenej sumou 445 Kčs mesačne, a ak je na dôchodok odkázaný aj rodinný príslušník dôchodcu, najmenej sumou 645 Kčs mesačne; ak je týmto rodinným príslušníkom manželka, ktorá má dôchodok, vymeria sa starobný dôchodok tak, aby spolu s dôchodkom patriacim manželke nebol menší ako 750 Kčs mesačne. Starobný dôchodok v najnižšej výmere podľa predchádzajúcej vety sa vymeria aj nad 90 % priemernej mesačnej pracovnej odmeny (odsek 3);
b)
môže byť starobný dôchodok v najnižšej výmere podľa § 46 ods. 2 vymeraný aj nad 90 % uvedenej priemernej mesačnej pracovnej odmeny.“.
6.
V § 48 sa pripája nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Ak starobný dôchodok je jediným alebo hlavným zdrojom výživy dôchodcu a úprava podľa predchádzajúcich ustanovení nie je výhodnejšia, vymeria sa sumou 445 Kčs mesačne, a ak je na dôchodok odkázaný aj rodinný príslušník dôchodcu, sumou 645 Kčs mesačne; ak je týmto rodinným príslušníkom manželka, ktorá má dôchodok, vymeria sa starobný dôchodok tak, aby spolu s dôchodkom patriacim manželke nebol menší ako 750 Kčs mesačne.“.
7.
Paragraf 58 ods. 4 znie:
„(4)
Ak je invalidný dôchodok jediným alebo hlavným zdrojom výživy dôchodcu,
a)
vymeria sa invalidný dôchodok najmenej sumou 445 Kčs mesačne, a ak je na dôchodok odkázaný aj rodinný príslušník dôchodcu, najmenej sumou 645 Kčs mesačne; ak je týmto rodinným príslušníkom manželka, ktorá má dôchodok, vymeria sa invalidný dôchodok tak, aby spolu s dôchodkom patriacim manželke nebol menší ako 750 Kčs mesačne. Invalidný dôchodok v najnižšej výmere podľa predchádzajúcej vety sa vymeria aj nad 90 % priemernej mesačnej pracovnej odmeny (odsek 3) aj členovi družstva staršiemu ako 20 rokov;
b)
môže byť invalidný dôchodok dosahujúci aspoň 445 Kčs mesačne, na ktorý nie je odkázaný žiadny rodinný príslušník dôchodcu, vymeraný až do výšky 645 Kčs mesačne, nie však nad 90 % uvedenej priemernej mesačnej pracovnej odmeny.“.
8.
V § 59 sa pripája nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Ak invalidný dôchodok je jediným alebo hlavným zdrojom výživy dôchodcu a úprava podľa predchádzajúcich odsekov nie je výhodnejšia, vymeria sa invalidný dôchodok sumou 445 Kčs mesačne, a ak je na dôchodok odkázaný aj rodinný príslušník dôchodcu, sumou 645 Kčs mesačne; ak je týmto rodinným príslušníkom manželka, ktorá má dôchodok, vymeria sa invalidný dôchodok tak, aby spolu s dôchodkom patriacim manželke nebol menší ako 750 Kčs mesačne.“.
9.
V § 66 ods. 3 sa pripája táto ďalšia veta:
„Ak je vdovský dôchodok jediným alebo hlavným zdrojom výživy vdovy, vymeria sa najmenej sumou 445 Kčs mesačne.“.
10.
Paragraf 66 ods. 6 znie:
„(6)
Ustanovenie odseku 3 prvej vety o najnižšej výmere vdovského dôchodku neplatí pre vdovské dôchodky vdov po členoch družstiev, ktoré neboli uznané za družstvá s vyššou úrovňou hospodárenia.“.
11.
Paragraf 67 znie:
㤠67
Súbeh vdovského dôchodku s príjmom zo zárobkovej činnosti
(1)
Ak je vdova zárobkove činná, kráti sa vdovský dôchodok o polovicu sumy, o ktorú úhrn vdovského dôchodku a hrubého príjmu zo zárobkovej činnosti prevyšuje mesačne sumu 1500 Kčs.
(2)
Vdovský dôchodok sa nekráti zárobkove činnej vdove
a)
po dobu jedného roka od smrti manžela,
b)
ak sa vdova stará aspoň o jedno dieťa (§ 44 ods. 2).“.
12.
Za § 74 sa vkladá nový tretí oddiel, ktorý znie:
„Tretí oddiel
Dôchodkové zabezpečenie účastníkov odboja
§ 74a
Úvodné ustanovenie
Pre dôchodkové zabezpečenie účastníkov odboja a pozostalých po nich platia ustanovenia tohto zákona, pokiaľ sa v tejto časti neustanovuje inak.
§ 74b
Skupiny účastníkov odboja
(1)
Účastníci odboja, ktorí spĺňajú podmienky ustanovené zákonom č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného odboja za oslobodenie alebo zákonom č. 462/1919 Zb. o prepožičiavaní miest legionárom v znení zákona č. 196/1946 Zb., sa pre účely dôchodkového zabezpečenia zaraďujú do týchto štyroch skupín:
1.
do I. skupiny sa zaraďujú účastníci odboja,
a)
ktorých odbojová činnosť trvala aspoň štyri roky, ak v tejto dobe aspoň šesť mesiacov
- vykonávali poľnú službu v ozbrojených útvaroch alebo
- boli väznení z dôvodov fašistickej perzekúcie,
b)
ktorí aspoň dva roky vykonávali poľnú službu v ozbrojených útvaroch,
c)
ktorí boli výkonnými letcami alebo parašutistami zhodenými alebo vysadenými v tyle nepriateľa,
d)
ktorí zomreli v boji alebo v čase väznenia z dôvodov fašistickej perzekúcie, alebo sa za uvedených okolností stali úplne (čiastočne) invalidnými, pokiaľ invalidita trvá v čase vzniku nároku na dôchodok, alebo
e)
ktorých odbojová činnosť trvala nepretržite od roku 1939 do oslobodenia;
2.
do II. skupiny sa zaraďujú účastníci odboja,
a)
ktorých odbojová činnosť trvala aspoň dva roky, ak v tejto dobe aspoň tri mesiace
- vykonávali poľnú službu v ozbrojených útvaroch alebo
- boli väznení z dôvodov fašistickej perzekúcie,
b)
ktorí aspoň šesť mesiacov vykonávali poľnú službu v ozbrojených útvaroch alebo
c)
ktorých odbojová činnosť trvala aspoň štyri roky,
pokiaľ nespĺňajú podmienky pre zaradenie do I. skupiny;
3.
do III. skupiny sa zaraďujú účastníci odboja,
a)
ktorí boli príslušníkmi ozbrojených útvarov alebo boli väznení z dôvodov fašistickej perzekúcie, alebo
b)
ktorých odbojová činnosť trvala aspoň rok,
pokiaľ nespĺňajú podmienky pre zaradenie do I. alebo II. skupiny;
4.
do IV. skupiny sa zaraďujú účastníci odboja,
a)
ktorých odbojová činnosť trvala po dobu kratšiu ako jeden rok
alebo
b)
ktorí boli účastníkmi povstania v máji 1945,*)
pokiaľ nespĺňajú podmienky pre zaradenie do I., II. alebo III. skupiny.
(2)
Účastníci protivojnových vzbúr za prvej svetovej vojny sa zaraďujú do IV. skupiny účastníkov odboja.
§ 74c
Priemerná mesačná pracovná odmena
Ak účastník odboja zmenil pre zdravotné poškodenie, ktoré utrpel v súvislosti s odbojovou činnosťou, svoju doterajšiu pracovnú činnosť (zamestnanie), zisťuje sa jeho priemerná mesačná pracovná odmena pre výpočet dôchodku, pokiaľ je to pre neho výhodnejšie, z pracovnej odmeny (zárobku), ktorú dosahujú rovnako kvalifikovaní zdraví družstevníci (pracovníci) v povolaní, ktoré účastník odboja predtým vykonával.
§ 74d
Vek potrebný pre nárok na starobný dôchodok
(1)
Vek potrebný pre nárok na starobný dôchodok účastníkom odboja I. a II. skupiny sa určí tak, že
a)
ak ide o starobný dôchodok podľa § 44 ods. 1, sa od veku 60 rokov u muža a veku 55 rokov u ženy odpočíta jeden rok za každý začatý rok odbojovej činnosti; potrebný vek je však najmenej 55 rokov u muža a 50 rokov u ženy, ak ide o účastníka odboja I. skupiny, a najmenej 57 rokov u muža a 52 rokov u ženy, ak ide o účastníka odboja II. skupiny,
b)
ak ide o starobný dôchodok podľa § 44 ods. 3, sa od veku 60 rokov odpočíta jeden rok za každý začatý rok odbojovej činnosti; potrebný vek však je najmenej 55 rokov, ak ide o účastníka odboja I. skupiny, a najmenej 57 rokov, ak ide o účastníka odboja II. skupiny,
c)
ak ide o starobný dôchodok podľa § 44 ods. 4, sa od veku 65 rokov odpočíta jeden rok za každý začatý rok odbojovej činnosti; potrebný vek je však najmenej 60 rokov, ak ide o účastníka odboja I. skupiny, a najmenej 62 rokov, ak ide o účastníka odboja II. skupiny.
(2)
Vek potrebný pre nárok na starobný dôchodok účastníka odboja III. skupiny, ktorý bol aspoň šesť mesiacov väznený z dôvodov fašistickej perzekúcie, je
a)
ak ide o starobný dôchodok podľa § 44 ods. 1, 59 rokov u muža a 54 rokov u ženy,
b)
ak ide o starobný dôchodok podľa § 44 ods. 3, 59 rokov,
c)
ak ide o starobný dôchodok podľa § 44 ods. 4, 64 rokov.
(3)
Vek potrebný pre nárok účastníčky odboja na starobný dôchodok podľa § 44 ods. 1 je 55 rokov, pokiaľ ustanovenie odseku 1 nie je pre ňu výhodnejšie.
(4)
Ak sú iné ustanovenia zákona o veku potrebnom pre nárok na starobný dôchodok výhodnejšie, platia tieto iné ustanovenia.
§ 74e
Výška starobného a invalidného dôchodku členov družstiev s vyššou úrovňou hospodárenia
(1)
Základná výmera starobného a invalidného dôchodku (§ 54 ods. 1 a 2) člena družstva s vyššou úrovňou hospodárenia je, ak ide o účastníka odboja
skupiny
I. 60 %
II. 55 %
III. a IV. 50 %
priemernej mesačnej pracovnej odmeny.
(2)
Ustanovenia § 45 ods. 2 a § 54 ods. 3 platia s tým, že percentné zvýšenie základnej výmery za každý rok pracovnej činnosti patrí účastníkom odboja I. a II. skupiny od 21. roku pracovnej činnosti, a pokiaľ ide o hranicu, do ktorej patrí zvýšenie, platí nasledujúci odsek 4.
(3)
Za každý začatý rok odbojovej činnosti zvyšuje sa starobný a invalidný dôchodok (§ 54 ods. 1 a 2 a § 55) účastníka odboja
skupiny mesačne o Kčs
I. 120
II. a III. 100
IV. 80
(4)
Starobný a invalidný dôchodok ku dňu vzniku nároku na dôchodok je
a)
najviac 70 % priemernej mesačnej pracovnej odmeny, ak ide o účastníka odboja II. skupiny,
b)
najviac 60 % priemernej mesačnej pracovnej odmeny, ak ide o účastníka odboja III. a IV. skupiny,
pokiaľ iné ustanovenia tohto zákona nie sú pre neho výhodnejšie; ak ide o účastníka odboja I. skupiny, výška dôchodku nie je takto obmedzená.
(5)
Zvýšenie prevyšujúce hranicu 70 %, prípadne 60 % priemernej mesačnej pracovnej odmeny, uvedenú v predchádzajúcom odseku a v § 45 ods. 3 a § 54 ods. 4, patrí, len ak ide o zvýšenie dôchodku podľa odseku 3.
(6)
Invalidný (čiastočný invalidný) dôchodok člena družstva, ktorý je účastníkom odboja a ktorého invalidita (čiastočná invalidita) vznikla v súvislosti s odbojovou činnosťou, posudzuje sa podľa ustanovení o invalidnom (čiastočnom invalidnom) dôchodku pri pracovnom úraze (§ 57); ustanovenie § 51 ods. 1 tu neplatí. Ustanovenie § 75 ods. 3 platí obdobne.
§ 74f
Výška starobného a invalidného dôchodku členov družstiev, ktoré neboli uznané za družstvá s vyššou úrovňou hospodárenia
(1)
Starobný a invalidný dôchodok členov družstiev, ktoré neboli uznané za družstvá s vyššou úrovňou hospodárenia, sa zvyšuje, ak ide o účastníka odboja, o sumy uvedené v § 74e ods. 3 spôsobom a za podmienok ustanovených v tom istom ustanovení.
(2)
Ustanovenie § 74e ods. 6 platí obdobne.
Spoločné ustanovenia pre členov všetkých družstiev
§ 74g
Najvyššia a najnižšia výmera starobného a invalidného dôchodku
(1)
Starobný a invalidný dôchodok účastníka odboja spolu s akýmkoľvek iným dôchodkom z dôchodkového zabezpečenia (poistenia) nesmie prevyšovať sumu 2500 Kčs mesačne.
(2)
Starobný a invalidný dôchodok je najmenej, ak ide o účastníka odboja
skupiny mesačne o Kčs
I. 1400
II. 1200
III. 1000
IV. 800
(3)
Najnižšia výmera čiastočného invalidného dôchodku je polovica najnižšej výmery invalidného dôchodku.
(4)
Starobný a invalidný dôchodok je najviac 100 % priemernej mesačnej pracovnej odmeny neobmedzenej podľa § 42 ods. 3; to však neplatí, ak ide o starobný alebo invalidný dôchodok patriaci v najnižšej výmere (odsek 2) alebo o starobný alebo invalidný dôchodok priznaný podľa predpisov platných pred 1.aprílom 1962.
§ 74h
Vdovský dôchodok, starobný a invalidný dôchodok vdovy
(1)
Vdove po účastníkovi odboja patrí vdovský dôchodok, ak sa splní niektorá z podmienok ustanovených v § 65 ods. 2 pre nárok na vdovský dôchodok i po uplynutí dvoch rokov po zániku skoršieho nároku na vdovský dôchodok.
(2)
Vdovský dôchodok vdovy po účastníkovi odboja je najmenej 560 Kčs mesačne.
(3)
Vdovský dôchodok účastníčky odboja, ktorá nemá iný dôchodok ani príjem zo zamestnania alebo z inej zárobkovej činnosti, vymeria sa najmenej sumou uvedenou v § 74g ods. 2 podľa toho, do ktorej skupiny účastníkov odboja je vdova zaradená.
(4)
Vdovský dôchodok sa vdove zárobkove činnej nekráti, ak ide o účastníčku odboja alebo o vdovu po účastníkovi odboja.
(5)
Ak vdova po účastníkovi odboja nemá nárok na vdovský dôchodok, požíva však starobný alebo invalidný dôchodok, patrí tento dôchodok najmenej vo výške 560 Kčs mesačne.
§ 74ch
Výška sirotského dôchodku
(1)
Sirotský dôchodok jednostranne osirelého dieťaťa po účastníkovi odboja je najmenej 400 Kčs mesačne.
(2)
Sirotský dôchodok obojstranne osirelého dieťaťa po účastníkovi odboja je 700 Kčs mesačne.
§ 74i
Výška dôchodku rodičov
Ak sa poskytuje rodičom účastníka odboja, ktorý v súvislosti s odbojovou činnosťou padol, bol popravený alebo zomrel vo väzení, dôchodok rodičov, starobný, invalidný, vdovský alebo sociálny dôchodok, patrí tento dôchodok najmenej vo výške 600 Kčs mesačne, ak ide o jednotlivca, a 900 Kčs mesačne, ak ide o manželskú dvojicu.
§ 74j
Vyňatie z osobitnej dane z dôchodku
Dôchodky poskytované v najnižšej výmere podľa tejto časti zákona ani dôchodky z nich vymerané nepodliehajú osobitnej dani z dôchodku.“.
13.
V § 76 ods. 1 sa vypúšťa ustanovenie písmena a); v dôsledku toho sa v tom istom odseku vypúšťa označenie ďalšieho ustanovenia písmenom b) a v odseku 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „písm. b)".
14.
V § 80 ods. 2 sa suma 200 Kčs zvyšuje na 500 Kčs.
15.
Paragraf 81 ods. 3 znie:
„(3)
Ak má manželka, plnoletá príbuzná, družka vojaka alebo manžel vojačky iný príjem zo zárobkovej činnosti a nestará sa o dieťa (§ 44 ods. 2), kráti sa zaopatrovací príspevok o polovicu sumy, o ktorú úhrn zaopatrovacieho príspevku a hrubého príjmu prevyšuje mesačne sumu 1500 Kčs.“.
16.
V § 102 ods. 1 druhej vety sa doterajšia citácia „§ 47 ods. 1, § 58 ods. 1" dopĺňa na konci citáciou „§ 74g ods. 1".
17.
Za § 137 sa vkladá nový § 137a, ktorý znie:
㤠137a
Úprava dôchodku rodičov a súrodencov
Dôchodky rodičov a súrodencov priznané podľa predpisov o dôchodkovom poistení (zaopatrení) platných pred 1.januárom 1957, ktoré sú jediným alebo hlavným zdrojom výživy dôchodcu, sa upravia na žiadosť dôchodcu tak, aby dôchodok nebol menší ako 445 Kčs mesačne, a ak ide o manželskú dvojicu, menší ako 645 Kčs mesačne."
18.
Paragraf 142 sa vrátane nadpisu zrušuje.
Čl. IV
Prechodné ustanovenia
(1)
Ustanovenia čl. II č. 4 a čl. III č. 4 platia aj pre nároky na starobný dôchodok, ktoré vznikli pred 1.januárom 1969.
(2)
Výška starobného dôchodku priznaného predo dňom 1.januára 1969 bude upravená podľa tohto zákona (čl. II č. 4 a čl. III č. 4), ak pri pôvodnom vymeraní starobného dôchodku bol nárok na zvýšenie dôchodku za dobu ďalšieho zamestnania (pracovnej činnosti) po vzniku nároku na dôchodok obmedzený v dôsledku ustanovení § 18 ods. 1, § 101 ods. 1 a § 131 ods. 5 zákona č. 101/1964 Zb. alebo podľa § 47 ods. 1 zákona č. 103/1964 Zb., prípadne obdobných predpisov platných pred uvedeným dňom.
(3)
Pre dôchodky účastníkov odboja a pozostalých po nich, na ktoré vznikol nárok pred 1. januárom 1969, platia ustanovenia § 107b, § 107f ods. 3, § 107g až 107j zákona č. 101/1964 Zb. v znení tohto zákona (čl. II č. 16), ako aj ustanovenia § 74b, § 74e ods. 3, § 74f až 74i zákona č. 103/1964 Zb. v znení tohto zákona (čl. III č. 12). Ustanovenie § 107g ods. 4 časti vety pred bodkočiarkou platí aj vtedy, ak ide o starobný alebo invalidný dôchodok priznaný podľa zákona č. 89/1952 Zb. o dôchodkovom zaopatrení príslušníkov ozbrojených síl; pritom sa vychádza z priemerného zárobku (§ 133 ods. 2 zákona č. 101/1964 Zb.) neobmedzeného podľa § 9 ods. 3 toho istého zákona a zníženého o sumu rovnajúcu sa dani zo mzdy určenej ku dňu vzniku nároku na dôchodok. Pri priznávaní zvýšenia dôchodku podľa § 107f ods. 3 (§ 74e ods. 3) sa z doterajšieho dôchodku odpočíta
a)
suma zodpovedajúca zvýšeniu dôchodku za odbojovej činnosti podľa predtým platných predpisov, pokiaľ bola táto doba započítaná do doby zamestnania (pracovnej činnosti) vo väčšom rozsahu, ako skutočne trvala, a bola zhodnotená výhodnejšie ako iná náhradná doba,
b)
suma, o ktorú bol dôchodok po 30.apríli 1959 zvýšený podľa smerníc o zvyšovaní niektorých nízkych dôchodkov.
(4)
Pre dôchodky účastníkov odboja a pozostalých po nich, na ktoré vznikol nárok v čase od 1. januára 1957 do 31.decembra 1968 a pred touto dobou aj pre dôchodky týchto účastníkov priznané podľa zákona č. 89/1952 Zb. platia aj ustanovenia § 107d a 107e zákona č. 101/1964 Zb., ako aj ustanovenie § 74d zákona č. 103/1964 Zb. v znení tohto zákona. Pritom sa podmienka potrebnej doby zamestnania (pracovnej činnosti) pre vznik nároku na dôchodok, výška základnej výmery a jej zvýšenie za každý rok zamestnania (pracovnej činnosti), prípadne obmedzenie tohto zvýšenia percentnou hranicou posudzuje podľa predpisov platných v čase, keď vznikol nárok na doterajší dôchodok. Ak ide o účastníka odboja I. alebo II.skupiny, platí aj ustanovenie § 107f (§ 74e) uvedeného zákona pre výšku základnej výmery plného starobného dôchodku, pre jej zvýšenie za každý rok zamestnania (pracovnej činnosti), prípadne pre obmedzenie tohto zvýšenia percentnou hranicou; to obdobne platí pre invalidný dôchodok (§ 23 ods. 1 a § 102 ods. 1 zákona č. 101/1964 Zb., § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 103/1964 Zb.), na ktorý vznikol nárok po 31.decembri 1964. Za dobu ďalšieho zamestnania (pracovnej činnosti) po splnení podmienok nároku na starobný dôchodok v dôsledku zníženia veku potrebného pre tento nárok sa starobný dôchodok zvyšuje podľa predpisov o zvyšovaní starobného dôchodku za dobu ďalšieho zamestnania (pracovnej činnosti) platných v čase výkonu tohto zamestnania (pracovnej činnosti).
(5)
Vdovský dôchodok po účastníkovi odboja je 60 % dôchodku, na ktorý by zomretý mal nárok podľa predchádzajúcich odsekov; sirotský dôchodok jednostranne osirelého dieťaťa je 30 % uvedeného dôchodku zomretého.
(6)
Dôchodky, na ktoré vznikol nárok pred 1. januárom 1969, upravia sa podľa predchádzajúcich odsekov na žiadosť dôchodcu, najskôr však začínajúc splátkou dôchodku splatnou v januári 1969.
(7)
Účastníkovi odboja, ktorý v dôsledku hodnotenia doby odbojovej činnosti podľa tohto zákona nespĺňa podmienku potrebnej doby zamestnania (pracovnej činnosti) pre vznik nároku na starobný dôchodok, započíta sa doba odbojovej činnosti do potrebnej doby zamestnania (pracovnej činnosti) pre nárok na starobný dôchodok podľa ustanovení platných pred 1. januárom 1969.
Čl. V
Predsedníctvo Národného zhromaždenia sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásilo úplné znenie zákona o sociálnom zabezpečení a zákona o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov, ako vyplýva z neskorších predpisov.
Čl. VI
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1969.
Svoboda v. r.
Smrkovský v. r.
Ing. Černík v. r.
*)
§ 78 ods. 5 vyhlášky č. 102/1964 Zb.
***)
§ 47 zákona č. 101/1964 Zb. a § 82 zákona č. 103/1964 Zb., § 22 ods. 3 vyhlášky č. 105/1964 Zb.
†)
Zákon č. 103/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov v znení zákonov č. 141/1965 Zb., č. 116/1967 Zb. a č. 89/1968 Zb. a vykonávacie predpisy k tomuto zákonu.
*)
Podľa § 1 ods. 1 č. 1 písm. f) zákona č. 255/1946 Zb. je účastníkom povstania, kto sa zúčastnil povstania v máji 1945, pričom za bojov padol, bol ťažko zranený alebo utrpel ťažkú poruchu zdravia.