156/1968 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1969 do 31.12.1969

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

156
VYHLÁŠKA
Ministerstva poľnohospodárstva a výživy
zo 17. decembra 1968
o veterinárnom vyšetrení domácich zakáľačiek niektorých jatočných zvierat
Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy po dohode s Ministerstvom zdravotníctva a ostatnými zúčastnenými ústrednými úradmi ustanovuje podľa § 18 zákona č. 66/1961 Zb. o veterinárnej starostlivosti (ďalej len „zákon“):
Jatočné ošípané, ovce a kozy
§ 1
Majitelia ošípaných, oviec a kôz smú vykonať domácu zakáľačku týchto zvierat na spotrebu vo vlastnej domácnosti alebo na spotrebu vo vlastnom závodnom stravovaní, prípadne na pohostenie pri mimoriadnych príležitostiach (ďalej len „domáca zakáľačka“) za podmienok ustanovených ďalej.
§ 2
(1)
Každá domáca zakáľačka ošípaných, oviec i kôz s výnimkou zdravých jahniat a kozliat do veku 3 mesiacov (ďalej len „jatočných zvierat“) podlieha veterinárnemu vyšetreniu, ktoré vykonáva odborne spôsobilý veterinárny pracovník.*)
(2)
Veterinárne vyšetrenie jatočného zvieraťa určeného na spotrebu vo vlastnej domácnosti majiteľa sa vykoná do 3 dní pred zabitím (prehliadka za živa); ak sa pri takejto prehliadke zistili zjavné poruchy celkového zdravotného stavu jatočného zvieraťa, vykoná veterinárne vyšetrenie štátny veterinárny lekár. Okresný národný výbor, prípadne odborne spôsobilý veterinárny pracovník môže určiť, že v niektorých veterinárnych obvodoch podliehajú všetky jatočné zvieratá určené na spotrebu vo vlastnej domácnosti len veterinárnemu vyšetreniu po zabití (prehliadka mäsa).
(3)
Jatočné zvieratá určené na spotrebu vo vlastnom závodnom stravovaní, prípadne na pohostenie pri mimoriadnych príležitostiach musí vždy veterinárne vyšetriť štátny veterinárny lekár po zabití.
(4)
Jatočné zvieratá nevyhnutne zabité musí veterinárne vyšetriť štátny veterinárny lekár najneskôr do 24 hodín po zabití; s mäsom a orgánmi jatočného zvieraťa sa naloží podľa rozhodnutia štátneho veterinárneho lekára.
(5)
Choré alebo z nákazy podozrivé jatočné zvieratá sa smú zabíjať len na sanitných bitúnkoch alebo na sanitnom oddelení zvodových bitúnkov.
§ 3
(1)
Majiteľ jatočného zvieraťa je povinný do 7 dní pred domácou zakáľačkou požiadať najbližšie stredisko veterinárneho zariadenia o veterinárne vyšetrenie jatočného zvieraťa určeného na domácu zakáľačku; nevyhnutné zabitia musia sa bez meškania ohlásiť.
(2)
Za veterinárne vyšetrenie jatočného zvieraťa sa platí odplata;**) v prípadoch opakovanej prehliadky (§ 2 ods. 2) sa výška odplaty nezvyšuje.
§ 4
Jatočný hovädzí dobytok a teľce
Socialistické organizácie môžu na spotrebu vo vlastnom závodnom stravovaní zabíjať vlastný hovädzí dobytok vrátane teliec, avšak len na bitúnkoch alebo v strediskách na zabíjanie, schválených okresným veterinárnym zariadením, kde sa vykoná veterinárne vyšetrenie pred zabitím, pri zabití a po zabití (§ 10 ods. 1 zákona).
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 5
Zrušujú sa:
1.
vyhláška č. 48/1963 Zb. o domácich zakáľačkách ošípaných, povinnom odpredaji masti a nákupe krupónov z týchto zakáľačiek v znení vyhlášky č. 100/1965 Zb. o zrušení povinného odpredaja masti, okrem § 8 ods. 1 prvá veta, odseky 2 až 6 a § 9, ktoré platia do 31. decembra 1969,
2.
vyhláška č. 131/1958 Ú. l. (Ú. v.) o úprave chovu oviec a o jeho chovných oblastiach,
3.
ustanovenie § 23 a 24 vyhlášky č. 154/1961 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o veterinárnej starostlivosti.
§ 6
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1969.
Minister:
Borůvka v. r.
*)
Odborne spôsobilý veterinárny pracovník je veterinár alebo veterinárny technik okresného veterinárneho zariadenia poverený okresným národným výborom robiť opatrenia podľa § 13 ods. 2 zákona č. 66/1961 Zb. o veterinárnej starostlivosti (§ 1 č. 13 vyhlášky č. 154/1961 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o veterinárnej starostlivosti).
**)
Odplata je podľa cenového rozhodnutia Ministerstva poľnohospodárstva a výživy vrátane cestovného paušálu pri ošípaných, odstavčatách 36,- Kčs, pri ovciach a kozách 20,- Kčs.