139/1968 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

139
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy
zo 17. októbra 1968
o povinnom vybavení niektorých motorových vozidiel bezpečnostnými pásmi, prerušovaným žltým svetlom a výstražným trojuholníkom
Ministerstvo dopravy ustanovuje po dohode s Ministerstvom vnútra podľa § 16 písm. b) vládneho nariadenia č. 54/1953 Zb. o premávke na cestách v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 13/1956 Zb.:
§ 1
(1)
Osobné automobily uvedené do prevádzky po dni účinnosti tejto vyhlášky musia byť vybavené na predných sedadlách bezpečnostnými pásmi s trojbodovým prichytením (kombinované bezpečnostné brušné a ramenné pásy), ktorých typ schválilo Ministerstvo dopravy. Bezpečnostné pásy musia byť namontované do vyhovujúcich a odskúšaných kotvových miest v karosériách týchto vozidiel pevnostnými skrutkami so závitom 7/16 a 20 závitmi na 1 anglický palec.
(2)
Detské bezpečnostné pásy musia byť vyrobené tak, aby sa mohli upevniť do spodných kotvových úchytiek pre normálne bezpečnostné pásy.
(3)
Osobné automobily uvedené do prevádzky predo dňom účinnosti tejto vyhlášky musia byť vybavené bezpečnostnými pásmi podľa odsekov 1 a 2 najneskôr do 1. 1. 1970, pokiaľ sú vybavené kotvovými úchytkami.
§ 2
(1)
Samohybné cestné pracovné stroje a špeciálne automobily vykonávajúce práce na verejných pozemných komunikáciách pri neuzavretej cestnej premávke*) musia byť vybavené prerušovaným žltým svetlom (autožlť). Pre iné vozidlá môže túto povinnosť určiť Ministerstvo dopravy alebo okresný dopravný inšpektorát Verejnej bezpečnosti, pokiaľ ide o vozidlá, technickú spôsobilosť ktorých schvaľujú.
(2)
Elektrická inštalácia prerušovaného žltého svetla musí byť na vozidle vyhotovená tak, aby sa dalo uviesť do činnosti osobitným vypínačom i pri vypnutom ostatnom vonkajšom osvetlení vozidla, a to či už je vozidlo v pohybe alebo v pokoji.
(3)
Zdroj prerušovaného žltého svetla musí svietiť stálou intenzitou a efekt prerušovaného svetla sa dosahuje iným spôsobom než prerušovanou činnosťou svetelného zdroja (vlákna), napr. rotujúcou clonkou.
(4)
Prerušované žlté svetlá musia byť umiestnené na najvyššom mieste karosérie, a to pokiaľ je to možné v pozdĺžnej rovine súmernosti vozidla alebo symetricky po oboch stranách tejto roviny, pri samohybných cestných pracovných strojoch najmenej 1,9 m nad zemou; musia byť na vozidle umiestnené tak, aby bolo vždy aspoň jedno priamo viditeľné z ktoréhokoľvek miesta na vodorovnej rovine 1 m nad vozovkou vzdialeného 20 m.
(5)
Vo vzdialenosti menšej ako 0,75 m v ľubovoľnom smere od svetelného zdroja prerušovaného žltého svetla nesmú byť na vozidle iné svetelné zdroje.
(6)
Činnosť prerušovaného žltého svetla musí vodičovi signalizovať osobitné kontrolné svetlo žltej alebo oranžovej farby umiestnené v zornom poli vodiča.
(7)
Prerušované žlté svetlo smie sa uviesť do činnosti len v súvislosti s pracovným výkonom vozidla, pre ktorý je vybavenie určené.
(8)
Vozidlá neuvedené v odseku 1 smú prerušované žlté svetlo používať len vtedy, ak im to ukladá rozhodnutie príslušného orgánu o povolení prepravy zvlášť rozmerného predmetu alebo užívaní vozidla, rozmery ktorého presahujú určenú mieru.**)
§ 3
Motorové vozidlá o celkovej váhe vyššej ako 3500 kg musia byť vybavené výstražným trojuholníkom schváleného typu.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1969.
Minister:

Dr. Řehák v. r.
*)
Napr. zametacie, kropiace, posypové a podobné automobily, automobily cestnej služby so snehovými pluhmi a radlicami, ťahané cestnými gradermi, špeciálne vozidlá pre udržiavanie a opravy inžinierskych sietí a verejného osvetlenia, automobily s montážnymi plošinami pre udržiavanie a opravy nadzemných
- električkových, trolejbusových, telekomunikačných a pod.
- vedení, pojazdné stroje pre vodorovné značenie ciest, cestné valce pracujúce na cestách, odpratávacie vozidlá havarijnej služby.
**)
§ 13 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 136/1961 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).