Predpis bol zrušený predpisom 372/1990 Zb.

126/1968 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.1990 do 30.09.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

126
ZÁKON
z 13. septembra 1968
o niektorých prechodných opatreniach na upevnenie verejného poriadku
V záujme urýchleného vytvorenia podmienok pre normalizáciu vnútorných pomerov v štáte vzniknutých po 20. auguste 1968, na zaistenie bezpečnosti a ochrany osôb a majetku a na upevnenie verejného poriadku Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
§ 1 - Zrušený od 29. 3. 1990.
§ 2 - Zrušený od 1. 5. 1990.
§ 3 - Zrušený od 29. 3. 1990.
§ 4
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Svoboda v. r.

Smrkovský v. r.

Ing. Černík v. r.