110/1968 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

110
ZÁKONNÉ OPATRENIE
Predsedníctva Národného zhromaždenia
z 18. júla 1968
o úprave náhrad a niektorých ďalších pomerov členov Českej národnej rady
Predsedníctvo Národného zhromaždenia Československej socialistickej republiky sa uznieslo podľa čl. 60 ods. 2 ústavy na tomto zákonnom opatrení:
§ 1
Členovia Českej národnej rady nesmú byť pre výkon svojej funkcie ukrátení na právach ani na nárokoch vyplývajúcich z pracovného alebo z obdobného pomeru. Organizácia, ktorej je člen Českej národnej rady pracovníkom, je povinná umožniť mu výkon funkcie a poskytnúť mu za tým účelom potrebné pracovné voľno.
§ 2
(1)
Členom Českej národnej rady patrí za účasť na schôdzach Českej národnej rady alebo orgánov Českej národnej rady, ktorých sú členmi, a za účasť pri iných príležitostiach z poverenia Predsedníctva Českej národnej rady, ako aj za čas potrebný na cesty na určené miesto a späť stravné a nocľažné v rovnakej výške a za rovnakých podmienok ako poslancom Národného zhromaždenia.
(2)
Za cestu na určené miesto a späť patrí členom Českej národnej rady náhrada skutočných cestovných výdavkov spojených s dopravou verejnými hromadnými dopravnými prostriedkami.
§ 3
Členovia Českej národnej rady dostanú za dni uvedené v § 2 ods. 1 náhradu ušlého zárobku vo výške priemerného zárobku vypočítaného za posledné tri mesiace. Náhradu ušlého zárobku poskytne organizácia, v ktorej je člen Českej národnej rady v pracovnom pomere. Členom Českej národnej rady, ktorí nie sú v pracovnom pomere, poskytne primeranú náhradu ušlého zárobku štát.
§ 4
(1)
Členom Českej národnej rady, ktorí sú pre výkon funkcie úplne uvoľnení zo zamestnania, zachováva sa pracovný pomer. Namiesto mzdy (inej odmeny za prácu) patrí im funkčný plat, výšku ktorého ustanoví Predsedníctvo Českej národnej rady. Vo funkčnom plate je zahrnuté aj stravné a nocľažné podľa § 2 ods. 1.
(2)
Ak je člen Českej národnej rady súčasne poslancom Národného zhromaždenia, ktorý je úplne uvoľnený pre výkon funkcie poslanca, patrí mu jeden funkčný plat, a to vyšší.
§ 5
Pokiaľ z ustanovení § 3 a § 4 ods. 2 nevyplýva iné, poskytujú sa náhrady podľa tohto zákonného opatrenia z rozpočtu Národného zhromaždenia. Vypláca ich Kancelária Národného zhromaždenia.
§ 6
Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Svoboda v. r.

Smrkovský v. r.

Ing. Černík v. r.