105/1968 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 24.07.1968

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

105
ZÁKONNÉ OPATRENIE
Predsedníctva Národného zhromaždenia
z 11. júla 1968
o niektorých opatreniach v odbore súdnictva a štátnych notárstiev
Predsedníctvo Národného zhromaždenia Československej socialistickej republiky sa uznieslo podľa čl. 60 ods. 2 ústavy na tomto zákonnom opatrení:
§ 1
(1)
Pri zmene územnej organizácie okresov zriadi minister spravodlivosti, na Slovensku povereník Slovenskej národnej rady pre spravodlivosť, pre novovytvorený obvod okresný súd, určí jeho sídlo a ustanoví, ktorým dňom tento súd začne činnosť.
(2)
Z dôležitých dôvodov môže sa sídlo okresného súdu určiť mimo sídla okresu.
§ 2
(1)
Sudcovia z povolania a sudcovia, ktorí svoju funkciu vykonávajú popri svojom zamestnaní, sú oprávnení vykonávať svoju funkciu na novozriadenom súde, ktorého pôsobnosť sa vzťahuje na územný obvod alebo časť územného obvodu súdu, pre ktorý boli zvolení.
(2)
Minister spravodlivosti, na Slovensku povereník Slovenskej národnej rady pre spravodlivosť, určí, ktorí z oprávnených sudcov budú vykonávať svoju funkciu na novozriadenom súde.
§ 3
Novozriadený súd prejednáva a rozhoduje aj veci doteraz na súde v prvom stupni neskončené, pre ktoré by bol príslušný v čase, keď sa začalo konanie.
§ 4
(1)
Ustanovenie § 1 platí obdobne pre zriadenie štátnych notárstiev.
(2)
Ustanovenie § 3 platí obdobne pre konanie pred štátnym notárstvom vo veciach prejednania dedičstva, registrácie právnych úkonov, výkonu rozhodnutí predajom nehnuteľností a pre správu pozemkových kníh.
§ 5
Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Svoboda v. r.

Smrkovský v. r.

Ing. Černík v. r.