Predpis bol zrušený predpisom 139/1982 Zb.

104/1968 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 24.07.1968 do 31.12.1982

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

104
ZÁKONNÉ OPATRENIE
Predsedníctva Národného zhromaždenia
z 11. júla 1968
o vytvorení okresných národných výborov v novozriadených okresoch Veľký Krtíš, Vranov, Svidník a Stará Ľubovňa
Predsedníctvo Národného zhromaždenia Československej socialistickej republiky sa uznieslo podľa čl. 60 ods. 2 ústavy na tomto zákonnom opatrení:
§ 1
V okresoch Veľký Krtíš, Vranov, Svidník a Stará Ľubovňa vytvoria sa okresné národné výbory z tých poslancov doterajších okresných národných výborov, ktorí boli zvolení vo volebných obvodoch nachádzajúcich sa na území nového okresu.
§ 2
Okresné národné výbory uvedené v § 1 zvolia si svoje orgány podľa zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch.
§ 3
Na okresné národné výbory uvedené v § 1 a na okresné národné výbory, z ktorých sa tieto okresné národné výbory vytvárajú, sa až do volieb do národných výborov nevzťahuje ustanovenie § 13 ods. 1 písm. b) a § 48 ods. 2 zákona o národných výboroch.
§ 4
Zrušuje sa druhá veta § 6 vládneho nariadenia č. 36/1968 Zb., ktorým sa vytvárajú okresy Veľký Krtíš, Vranov, Svidník a Stará Ľubovňa.
§ 5
Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Svoboda v. r.

Smrkovský v. r.

Ing. Černík v. r.