1/1968 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 11.01.1968 do 28.07.2001

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

1
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
z 27. novembra 1967
o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach
Dňa 17. mája 1967 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach.
Podľa svojho článku 8 Dohoda vstúpila v platnosť 4. októbrom 1967.
České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)
David v. r.
DOHODA
medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach
Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie prajúc si, aby sa priateľstvo medzi oboma štátmi posilnilo aj spoluprácou colných orgánov, a majúc na zreteli, že zvýšený turistický ruch vyplývajúci najmä z tradičného turistického styku medzi oboma spriatelenými štátmi, ako aj stále sa zvyšujúci objem vymieňania tovaru vyžadujú urobiť opatrenia, ktorými sa vo vzájomnom styku uľahčí colné konanie, dohodli sa takto:
Článok 1
Colné správy zmluvných strán budú vzájomne spolupracovať spôsobom a za podmienok predvídaných v tejto Dohode, poskytujúc si vzájomne pomoc pri zjednocovaní a zjednodušovaní colného prejednávania v prepravnom styku medzi oboma štátmi.
Článok 2
V zmysle tejto Dohody sa rozumie:
a)
pod pojmom „colné predpisy“ - súbor zákonných a ostatných predpisov týkajúcich sa dovozu, vývozu a prevozu tovaru, dovozu alebo vývozu platobných prostriedkov, zákazov, obmedzení alebo spôsobu ich kontroly;
b)
pod pojmom „colné správy“ - správy, ktoré sú zodpovedné za plnenie ustanovení predvídaných v tejto Dohode;
c)
pod pojmom „colné orgány “ - orgány, ktoré sú poverené vykonávaním colnej a devízovej kontroly.
Článok 3
Colné správy zmluvných strán v rámci spolupráce:
a)
uzavierajú osobitné dojednania na zjednotenie praxe pri plnení medzinárodných dohôd alebo na zjednotenie colného konania upraveného predpismi zmluvných strán;
b)
vymieňajú si skúsenosti z práce colných správ, z oblasti organizácie colnej služby, školenia a výchovy kádrov, uplatňovania a využívania technických vymožeností, stavebnej činnosti a iných oblastí spoločného záujmu;
c)
vzájomne sa oboznamujú s informáciami týkajúcimi sa vedeckovýskumnej práce v odbore colníctva;
d)
vzájomne si vymieňajú odbornú literatúru, colné predpisy a iné tlačené publikácie v jazyku krajiny, ktorá ich vydáva.
Článok 4
1.
Colné orgány jednej zmluvnej strany uznávajú colné uzávery priložené colnými orgánmi druhej zmluvnej strany, pokiaľ ich vlastné kontrolné opatrenia nevyžadujú ich odňatie; taktiež uznávajú potvrdenia, odtlačky a pečate.
2.
Colné orgány oboch zmluvných strán vzájomne uznávajú úradné značky označujúce na dopravných prostriedkoch a dopravných zariadeniach ich obsah, nosnosť, váhu a iné údaje, pokiaľ ich vlastné kontrolné opatrenia nevyžadujú ich preverenie.
Článok 5
1.
Colné správy zmluvných strán sa vzájomne informujú:
a)
o druhoch tovaru, ktoré sú známe ako predmet narušovania colných predpisov pri dovoze, vývoze alebo prevoze;
b)
o nových prostriedkoch a metódach narušovania colných predpisov;
c)
o dopravných prostriedkoch, o ktorých sa predpokladá, že slúžia na pašerácke prepravy;
d)
o osobách, ktoré sa dopustili pašeráctva.
2.
Informácie uvedené v odseku 1 tohto článku majú služobný charakter a budú sa používať výlučne pre plnenie tejto Dohody.
Článok 6
1.
V otázkach týkajúcich sa spolupráce a vzájomnej pomoci podľa tejto Dohody colné správy zmluvných strán rokujú spolu priamo.
2.
Colné správy zmluvných strán budú konať podľa potreby spoločné porady s cieľom výmeny skúseností a uskutočňovania spolupráce a vzájomnej pomoci podľa tejto Dohody striedavo na území oboch zmluvných strán.
Článok 7
1.
Na vykonávanie ustanovení tejto Dohody môže byť vytvorená Zmiešaná československo-juhoslovanská colná komisia (ďalej len „komisia“).
2.
Komisia sa bude schádzať podľa potreby striedavo na území oboch zmluvných strán.
Článok 8
1.
Táto Dohoda vyžaduje schválenie podľa ústavných predpisov zmluvných strán a vstúpi v platnosť dňom výmeny nót o tomto schválení.
2.
Táto Dohoda sa uzaviera na dobu piatich rokov. Jej platnosť sa predlžuje vždy o ďalších päť rokov, ak ju rok pred uplynutím práve prebiehajúcej päťročnej lehoty jedna zo zmluvných strán písomne nevypovie.
Dané v Prahe 17. mája 1967 vo dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku českom a srbochorvátskom, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.
Za vládu Československej socialistickej republiky:

Saur v. r.

Za vládu Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie:

Džokanovič v. r.
*)
Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.