70/1967 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 13.07.1967 do 27.06.1968

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

70
ZÁKON
z 29. júna 1967
o komisiách ľudovej kontroly
Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Prvá časť
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Komisie ľudovej kontroly sú volené kontrolné orgány, ktoré vykonávajú kontrolu za najširšej účasti pracujúcich.
§ 2
Sústavu komisií ľudovej kontroly tvoria:
a)
Ústredná komisia ľudovej kontroly ako kontrolný orgán Národného zhromaždenia a vlády,
b)
Komisia ľudovej kontroly Slovenskej národnej rady ako kontrolný orgán Slovenskej národnej rady a oblastný orgán Ústrednej komisie ľudovej kontroly,
c)
komisie ľudovej kontroly národných výborov ako ich kontrolné orgány,
d)
závodné komisie ľudovej kontroly ako kontrolné orgány základných organizácií Revolučného odborového hnutia.
§ 3
(1)
Ústrednú komisiu ľudovej kontroly volí Národné zhromaždenie, Komisiu ľudovej kontroly Slovenskej národnej rady volí Slovenská národná rada a komisiu ľudovej kontroly národného výboru volí jeho plenárne zasadanie. Zastupiteľský sbor volí komisiu ľudovej kontroly na celé svoje volebné obdobie, a to zo svojich poslancov a z ďalších občanov. Zvolení členovia skladajú do rúk predsedu zastupiteľského sboru, ktorý ich zvolil, tento sľub: „Sľubujem na svoju česť, že budem svoju funkciu vykonávať svedomite, že sa budem spravovať ústavou a ostatnými zákonmi a že sa budem usilovať o presadzovanie celospoločenských záujmov a o upevňovanie štátnej disciplíny.“
(2)
Závodnú komisiu ľudovej kontroly volí členská schôdza (konferencia) základnej organizácie Revolučného odborového hnutia na dobu dvoch rokov. Zvolení členovia komisie skladajú sľub v znení uvedenom v odseku 1.
(3)
Zastupiteľský sbor a členská schôdza (konferencia) základnej organizácie Revolučného odborového hnutia môžu odvolať jednotlivých členov komisie, ktorú zvolili, a na miesto odvolaných členov zvoliť nových členov.
§ 4
(1)
Komisia ľudovej kontroly je oprávnená pri plnení kontrolných úloh, ktoré jej boli uložené, vyžadovať súčinnosť komisií ľudovej kontroly nižšieho stupňa a dávať im za tým účelom pokyny; súčinnosť závodných komisií ľudovej kontroly je oprávnená vyžadovať po prerokovaní s príslušným odborovým orgánom.
(2)
Komisia ľudovej kontroly vyššieho stupňa metodicky riadi komisie ľudovej kontroly nižšieho stupňa; závodné komisie ľudovej kontroly metodicky riadi vyšší odborový orgán v súčinnosti s príslušnou komisiou ľudovej kontroly.
§ 5
(1)
Komisie ľudovej kontroly zisťujú skutočný stav veci. Vzájomne si pomáhajú a pri svojej kontrolnej činnosti používajú metódy, ktoré zabezpečujú správnosť a preukázateľnosť kontrolných zistení a vedú k predchádzaniu vzniku nedostatkov. Opierajú sa o úzku súčinnosť s pracujúcimi a ich organizáciami, plne využívajú ich poznatky a skúsenosti a vytvárajú si podľa potreby sbor dobrovoľných spolupracovníkov. Presadzujú dôsledné odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin a uplatnenie zodpovednosti organizácií i osôb, ktoré sa previnili. Sledujú výsledky vykonaných opatrení až do urobenia skutočnej nápravy a dbajú o zovšeobecňovanie dobrých skúseností. Svojou činnosťou nenahrádzajú orgány riadenia.
(2)
Komisie ľudovej kontroly (ich členovia a pracovníci) sú povinné prerokovať výsledky kontrolného zistenia s vedúcimi kontrolovaných orgánov a organizácií a s tými ich pracovníkmi, ktorí sú zodpovední za vznik alebo trvanie zistených nedostatkov, vyžiadať si ich vysvetlivky a preveriť ich námietky proti správnosti a úplnosti kontrolných zistení.
§ 6
Kontrolná pôsobnosť komisií ľudovej kontroly sa nevzťahuje na sudcovskú a prokurátorskú činnosť.
Druhá časť
ÚSTREDNÁ KOMISIA ĽUDOVEJ KONTROLY
§ 7
(1)
Ústredná komisia ľudovej kontroly plní úlohy, ktoré jej uloží Národné zhromaždenie a vláda; za svoju činnosť zodpovedá Národnému zhromaždeniu a za plnenie úloh, ktoré jej uložila vláda, aj vláde.
(2)
Predsedníctvo Národného zhromaždenia schvaľuje plán činnosti Ústrednej komisie ľudovej kontroly po jeho prerokovaní vo vláde.
(3)
Ústredná komisia ľudovej kontroly podáva zprávy o svojej činnosti Národnému zhromaždeniu a o plnení úloh, ktoré jej uložila vláda, aj vláde.
§ 8
Ústredná komisia ľudovej kontroly je oprávnená na plnenie úloh, ktoré jej uloží Národné zhromaždenie alebo vláda, vyžadovať súčinnosť ostatných komisií ľudovej kontroly a dávať im za tým účelom pokyny; súčinnosť závodných komisií ľudovej kontroly je oprávnená vyžadovať po prerokovaní s Ústrednou radou odborov.
§ 9
(1)
Ústredná komisia ľudovej kontroly pri plnení úloh, ktoré jej uloží Národné zhromaždenie a vláda, najmä kontroluje:
a)
plnenie zákonov a ostatných právnych predpisov, uznesení Národného zhromaždenia a jeho predsedníctva a uznesení vlády,
b)
účinnosť riadiacej práce štátnych orgánov a socialistických organizácií pri riešení problémov rozvoja národného hospodárstva a kultúry,
c)
stav a úroveň vybavovania sťažností, oznámení a podnetov pracujúcich na štátnych orgánoch a v socialistických organizáciách,
d)
účinnosť práce ostatných kontrolných orgánov.
(2)
Pri kontrole plnenia zákonov a ostatných právnych predpisov, uznesení Národného zhromaždenia a jeho predsedníctva a uznesení vlády Ústredná komisia ľudovej kontroly preveruje včasnosť a úplnosť splnenia daných úloh a dáva podnety na zmenu tých právnych predpisov a uznesení, ktoré už nezodpovedajú potrebám ďalšieho rozvoja socialistickej spoločnosti.
(3)
Pri kontrole účinnosti práce kontrolných orgánov Ústredná komisia ľudovej kontroly najmä vykonáva rozbory činnosti a organizácie jednotlivých článkov kontrolného systému v štátnej správe a v hospodárstve, zovšeobecňuje progresívne metódy a formy ich činnosti a pomáha pri ich rozširovaní.
§ 10
Ústredná komisia ľudovej kontroly
a)
predkladá Národnému zhromaždeniu stanovisko k štátnemu záverečnému účtu,
b)
navrhuje na základe skúseností z kontrolnej činnosti Národnému zhromaždeniu a vláde vykonanie kontrol v jednotlivých odvetviach, odboroch alebo úsekoch národného hospodárstva, kultúry alebo štátnej správy,
c)
metodicky riadi kontrolnú činnosť ostatných komisií ľudovej kontroly a za tým účelom môže vydávať aj záväzné smernice; kontrolnú činnosť závodných komisií ľudovej kontroly metodicky riadi Ústredná rada odborov v súčinnosti s Ústrednou komisiou ľudovej kontroly,
d)
organizuje a zabezpečuje výskum v odbore kontroly a výchovu funkcionárov a pracovníkov komisií ľudovej kontroly a po dohode s príslušnými ústrednými orgánmi aj výchovu funkcionárov a pracovníkov iných orgánov a organizácií, ktorí vykonávajú kontrolu.
§ 11
(1)
Na čele Ústrednej komisie ľudovej kontroly je predseda, ktorého zo zvolených členov vymenúva a z funkcie odvoláva prezident republiky. Predseda Ústrednej komisie ľudovej kontroly má postavenie vedúceho ústredného orgánu; zúčastňuje sa na rokovaní vlády a má právo zúčastniť sa na schôdzach všetkých zastupiteľských sborov a ich orgánov.
(2)
Predsedu Ústrednej komisie ľudovej kontroly zastupujú dvaja podpredsedovia, ktorých zo svojich členov volí a z funkcie odvoláva Ústredná komisia ľudovej kontroly.
§ 12
(1)
Ústredná komisia ľudovej kontroly má odborný aparát.
(2)
Ústredná komisia ľudovej kontroly ustanovuje organizáciu svojho aparátu, vymenúva a odvoláva jeho vedúcich pracovníkov a ustanovuje smernice pre jeho prácu; v ich rámci prácu aparátu riadi predseda Ústrednej komisie ľudovej kontroly.
Tretia časť
KOMISIA ĽUDOVEJ KONTROLY SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY
§ 13
(1)
Komisia ľudovej kontroly Slovenskej národnej rady plní úlohy v rozsahu určenom Slovenskou národnou radou a úlohy, ktorých splnenie si v rámci úloh uložených Národným zhromaždením a vládou vyžiada Ústredná komisia ľudovej kontroly.
(2)
Komisia ľudovej kontroly Slovenskej národnej rady zodpovedá za svoju činnosť Slovenskej národnej rade a za plnenie úloh vyžadovaných Ústrednou komisiou ľudovej kontroly aj tejto komisii; v tomto rozsahu im podáva zprávy o svojej činnosti.
§ 14
Komisia ľudovej kontroly Slovenskej národnej rady je oprávnená na plnenie úloh, ktoré jej uloží Slovenská národná rada alebo ktoré si vyžiada Ústredná komisia ľudovej kontroly, vyžadovať súčinnosť ostatných komisií ľudovej kontroly na Slovensku a dávať im za tým účelom pokyny; súčinnosť závodných komisií ľudovej kontroly je Komisia ľudovej kontroly Slovenskej národnej rady oprávnená vyžadovať po prerokovaní so Slovenskou odborovou radou. Komisia ľudovej kontroly Slovenskej národnej rady sa podieľa na metodickom riadení kontrolnej činnosti komisií ľudovej kontroly národných výborov na Slovensku.
§ 15
Postavenie, voľby, organizáciu a úlohy Komisie ľudovej kontroly Slovenskej národnej rady upraví Slovenská národná rada svojim zákonom.
Štvrtá časť
KOMISIE ĽUDOVEJ KONTROLY NÁRODNÝCH VÝBOROV
§ 16
Zriaďovanie a voľby komisií ľudovej kontroly národných výborov a ich pôsobnosť upravuje zákon o národných výboroch.
Piata časť
ZÁVODNÉ KOMISIE ĽUDOVEJ KONTROLY
§ 17
Závodné komisie ľudovej kontroly sa zriaďujú v tých závodoch a podnikoch, v ktorých sú pre to vytvorené potrebné podmienky; zriaďuje ich základná organizácia Revolučného odborového hnutia po dohode s komisiou ľudovej kontroly okresného národného výboru, v ktorého územnom obvode má príslušný závod alebo podnik sídlo.
§ 18
(1)
Závodná komisia ľudovej kontroly plní úlohy, ktoré jej v rámci svojej kontrolnej pôsobnosti uloží základná organizácia Revolučného odborového hnutia, a ďalej úlohy, ktorých splnenie si po prerokovaní s príslušným odborovým orgánom vyžiada komisia ľudovej kontroly vyššieho stupňa.
(2)
Pri výkone kontroly sa závodná komisia ľudovej kontroly spravuje metodickými pokynmi, ktoré vydáva vyšší odborový orgán v súčinnosti s príslušnou komisiou ľudovej kontroly.
§ 19
Zloženie, voľby, úlohy a oprávnenia závodných komisií ľudovej kontroly a ich riadenie odborovými orgánmi ustanoví Ústredná rada odborov.
Šiesta časť
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
Prvý oddiel
Oprávnenia komisií ľudovej kontroly volených zastupiteľskými sbormi
§ 20
(1)
Komisie ľudovej kontroly volené zastupiteľskými sbormi, ich poverení členovia a pracovníci sú oprávnení:
a)
požadovať od funkcionárov a pracovníkov kontrolovaných orgánov a organizácií, aby vytvorili pre nich nevyhnutné podmienky pre výkon kontroly, najmä aby im umožnili vstup do všetkých miestností, zariadení a objektov, predložili vyžiadané plány, listiny, spisy a iné doklady, podali ústne alebo písomné zprávy o určitých skutočnostiach alebo vysvetlivky o príčinách nedostatkov zistených kontrolou,
b)
požadovať od funkcionárov a vedúcich pracovníkov kontrolovaných orgánov a organizácií, aby zistené nedostatky bez prieťahov odstránili, navrhovať opatrenia na urobenie nápravy a upozorňovať nadriadené orgány na závažné skutočnosti zistené kontrolou,
c)
dávať podnety príslušným orgánom a organizáciám na vykonanie potrebných opatrení podľa výsledkov kontroly, najmä na odčerpanie neoprávnene získaných prostriedkov, na uplatnenie majetkových sankcií alebo na vyvodenie zákonných dôsledkov z osobnej zodpovednosti funkcionárov alebo pracovníkov, ktorí sa previnili; dávať podnety na ocenenie alebo vyznamenanie jednotlivcov alebo kolektívov za dobre vykonanú prácu.
(2)
Komisie ľudovej kontroly volené zastupiteľskými sbormi sú oprávnené vyžadovať súčinnosť iných kontrolných orgánov pri výkone kontroly a priberať na kontrolu dobrovoľných spolupracovníkov.
§ 21
(1)
Všetky orgány a organizácie, ich funkcionári a pracovníci sú povinní pomáhať komisiám ľudovej kontroly voleným zastupiteľskými sbormi, ich povereným členom a pracovníkom v ich kontrolnej činnosti, najmä im v určených lehotách predložiť vyžiadané písomné podklady, podať presné a úplné zprávy a vysvetlivky a bez prieťahov odstraňovať zistené nedostatky. Ak sa členovia a pracovníci týchto komisií preukážu osobitným poverením, musia sa im oznámiť aj skutočnosti tvoriace štátne tajomstvo.
(2)
Všetky orgány a organizácie sú tiež povinné podávať komisiám ľudovej kontroly voleným zastupiteľskými sbormi v určených lehotách zprávy o opatreniach vykonaných na ich podnety podané na základe výsledkov vykonaných kontrol.
Druhý oddiel
Poriadkové pokuty
§ 22
(1)
Člen alebo pracovník komisie ľudovej kontroly volenej zastupiteľským sborom, ktorý je poverený touto komisiou, môže uložiť funkcionárom a pracovníkom kontrolovaných orgánov a organizácií, ktorí nesplnia povinnosť uloženú im podľa ustanovenia § 20 ods. 1 písm. a), poriadkovú pokutu do 500 Kčs. Poriadková pokuta sa môže uložiť aj opätovne, ak taká povinnosť nebola splnená ani v novourčenej lehote.
(2)
Ten, kto poriadkovú pokutu uložil, môže ju aj odpustiť.
(3)
Ak však povinnosť uvedenú v odseku 1 nesplní funkcionár kontrolovaného národného výboru, môže člen alebo pracovník komisie ľudovej kontroly volenej zastupiteľským sborom iba navrhnúť tomuto národnému výboru alebo národnému výboru vyššieho stupňa, aby zabezpečil splnenie uloženej povinnosti.
Tretí oddiel
Opatrenia na zabezpečenie výsledkov kontroly
§ 23
Ústredná komisia ľudovej kontroly, Komisia ľudovej kontroly Slovenskej národnej rady a komisie ľudovej kontroly krajských a okresných národných výborov sú oprávnené kontrolovaným orgánom a organizáciám, ktoré napriek upozorneniu nevykonajú bez prieťahov opatrenia potrebné podľa výsledkov kontroly, ukladať,
a)
aby bez meškania a podľa svojho uváženia najvhodnejším spôsobom odstránili kontrolou zistené závady,
b)
aby až do rozhodnutia príslušných orgánov bolo pozastavené vykonávanie nezákonného rozhodnutia alebo činnosti, ak je nebezpečenstvo, že by národnému hospodárstvu vznikla škoda.
§ 24
(1)
Komisie ľudovej kontroly uvedené v § 23 môžu vedúcim pracovníkom kontrolovaných orgánov a organizácií, ktorí pri výkone funkcie zavinene porušili povinnosti vyplývajúce pre nich zo zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, uznesení Národného zhromaždenia a jeho predsedníctva, uznesení vlády, uznesení Slovenskej národnej rady a jej predsedníctva, všeobecne záväzných nariadení národných výborov a z uznesení ich plenárnych zasadaní a rád, alebo ktorí napriek upozorneniu neurobili opatrenia potrebné podľa výsledku kontroly alebo urobili nedostatočné opatrenia, uložiť pokarhanie s pokutou až do výšky trojnásobku priemerného mesačného zárobku vedúceho pracovníka. Pokarhanie s pokutou môže sa uložiť aj voleným vedúcim funkcionárom hospodárskych organizácií. Pokuta pripadá štátu.
(2)
Pri uložení pokarhania s pokutou sa prihliada najmä na pomer vedúceho pracovníka (funkcionára) k práci a k socialistickému vlastníctvu, na mieru zavinenia i na jeho osobné a hospodárske pomery.
(3)
Pokarhanie s pokutou možno uložiť len do jedného roka odo dňa, keď komisia ľudovej kontroly zistila porušenie povinnosti, najdlhšie však do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti.
(4)
Právoplatné rozhodnutie o uložení pokarhania s pokutou môže sa v záujme zvýšenia výchovného účinku zverejniť v tlači alebo iným vhodným spôsobom.
(5)
Právoplatné rozhodnutie o uložení pokarhania s pokutou sa zakladá do osobného spisu vedúceho pracovníka (funkcionára). Ak neboli vedúcemu pracovníkovi (funkcionárovi) do jedného roku od doručenia tohto rozhodnutia uložené pokarhanie s pokutou alebo kárne opatrenie ani nebol súdne trestaný, vyradí sa rozhodnutie z osobného spisu, pričom sa vedúci pracovník (funkcionár) posudzuje, ako keby mu pokarhanie s pokutou nebolo uložené; inak o vyradení rozhodnutia z osobného spisu môže v odôvodnených prípadoch rozhodnúť len komisia ľudovej kontroly, ktorá pokarhanie s pokutou uložila.
§ 25
Komisie ľudovej kontroly volené zastupiteľskými sbormi môžu, pokiaľ napriek upozorneniu príslušné orgány alebo organizácie neuplatnia bez prieťahov nárok na náhradu škody, podať príslušnému súdu návrh na začatie konania o náhradu škody proti zodpovednému funkcionárovi alebo vedúcemu pracovníkovi kontrolovaného orgánu alebo organizácie, ktorú spôsobili zavineným porušením povinnosti pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s nimi. O návrhu na začatie konania a o postavení komisie ľudovej kontroly v ňom platí § 32 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku. Náhrada škody priznaná súdom pripadá štátu.
§ 26
Komisia ľudovej kontroly neukladá pokarhanie s pokutou príslušníkom ozbrojených síl v činnej službe ani nepodáva proti nim návrh na začatie konania o náhradu škody, ale dáva len podnety príslušnému veliteľovi (náčelníkovi) na začatie disciplinárneho alebo náhradového konania.
Štvrtý oddiel
Členovia a dobrovoľní spolupracovníci
§ 27
(1)
Člen komisie ľudovej kontroly nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani na nárokoch vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pomeru (člen družstva).
(2)
Organizácia, ktorej pracovníkom je člen komisie ľudovej kontroly, je povinná mu umožniť výkon funkcie a poskytnúť mu za tým účelom potrebné pracovné voľno.
§ 28
(1)
Náhradu ušlého zárobku a cestovných a iných výdavkov poskytuje svojim členom Ústredná komisia ľudovej kontroly a členom Komisie ľudovej kontroly Slovenskej národnej rady Slovenská národná rada; výška týchto náhrad sa spravuje všeobecne platnými predpismi.*)
(2)
Poskytovanie náhrad členom komisií ľudovej kontroly národných výborov upravujú predpisy platné pre národné výbory.
§ 29
Členovia komisií ľudovej kontroly sú povinní zachovávať štátne, hospodárske a služobné tajomstvo, o ktorom sa dozvedia pri svojej činnosti. Táto povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení funkcie. O zbavení tejto povinnosti rozhoduje komisia ľudovej kontroly.
§ 30
(1)
Dobrovoľní spolupracovníci požívajú vo svojich právach a nárokoch z pracovného alebo obdobného pomeru ochranu ako členovia komisie a majú pri výkone kontroly ich oprávnenia v rozsahu daného poverenia; vzťahujú sa na nich povinnosti uložené členom komisií.
(2)
Pokiaľ dobrovoľní spolupracovníci nemôžu plniť úlohy vyplývajúce z tejto funkcie mimo svojho pracovného času a organizácie, ktorých sú pracovníkmi, poskytnú im na splnenie tejto úlohy pracovné voľno, patrí im za túto dobu náhrada priemerného zárobku. Náhradu poskytuje Ústredná komisia ľudovej kontroly svojim dobrovoľným spolupracovníkom a v ostatných prípadoch orgán, ktorého súčasťou je príslušná komisia ľudovej kontroly. Náhrada cestovných a iných výdavkov sa poskytne dobrovoľným spolupracovníkom rovnako ako členom komisií.
Siedma časť
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 31
(1)
Komisie ľudovej kontroly, ktoré pôsobia v deň nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sú komisiami ľudovej kontroly podľa tohto zákona.
(2)
Pracovníci aparátu krajských a okresných komisií ľudovej kontroly a komisií ľudovej kontroly im na roveň postavených stávajú sa pracovníkmi aparátu príslušných komisií ľudovej kontroly národných výborov.
§ 32
(1)
Pri ukladaní poriadkovej pokuty a pokarhania s pokutou sa postupuje podľa všeobecných predpisov o správnom konaní.
(2)
Konanie o odvolaniach proti poriadkovým pokutám, kárnym opatreniam a peňažným náhradám, ktoré boli uložené predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa vykoná podľa doterajších predpisov.
§ 33
(1)
Zrušujú sa:
1.
pre odbor kontroly zákon č. 23/1963 Zb. o ľudovej kontrole a o národohospodárskej evidencii v znení § 3 zákona č. 93/1964 Zb.,
2.
§ 16 zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 1/1967 Zb. o zmenách v organizácii a pôsobnosti niektorých ústredných orgánov,
3.
zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 21/1967 Zb. o voľbách komisií ľudovej kontroly.
(2)
Ďalej sa zrušujú:
1.
štatút orgánov ľudovej kontroly uverejnený pod por. č. 2/1963 Vestníka Ústrednej komisie ľudovej kontroly a štatistiky a registrovaný v čiastke č. 17/1963 Zbierky zákonov,
2.
úprava Ústrednej komisie ľudovej kontroly a štatistiky o vymedzení pôsobnosti obvodných komisií ľudovej kontroly a štatistiky v obvodoch hlavného mesta Prahy (č. 33 822/1963 z 22. 5. 1963) registrovaná v čiastke č. 29/1964 Zbierky zákonov.
§ 34
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.
*)
§ 124 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb., § 30 a nasl. vládneho nariadenia č. 66/1965 Zb., vyhláška č. 84/1966 Zb. a vyhláška č. 100/1964 Zb.