29/1967 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 10.04.1967 do 31.12.1968

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

29
ZÁKON
z 5. apríla 1967
o zriadení a pôsobnosti Ministerstva poľnohospodárstva a výživy
Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
§ 1
(1)
Zriaďuje sa Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy.
(2)
Ministerstvo poľnohospodárstva, Ministerstvo potravinárskeho priemyslu a Ústredná správa nákupu poľnohospodárskych výrobkov sa zrušujú; ich pôsobnosť ustanovená zákonmi a vládnymi nariadeniami prechádza na Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy.
§ 2
Povereník Slovenskej národnej rady pôsobí v odbore štátnej správy poľnohospodárstva a výživy.
§ 3
Ustanovenie § 15 zákonného opatrenia č. 1/1967 Zb. o zmenách v organizácii a pôsobnosti niektorých ústredných orgánov sa mení tak, že
1.
ustanovenie odseku 1 písm. c) znie: „v poľnohospodárstve a výžive“,
2.
ustanovenie odseku 1 písm. i) sa vypúšťa.
§ 4
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Ing. Šimůnek v. r.