110/1967 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 12.12.1967

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

110
ÚSTAVNÝ ZÁKON
z 30. novembra 1967
o národných výboroch pôsobiacich v hlavnom meste Prahe
Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto ústavnom zákone:
§ 1
Postavenie a pôsobnosť národných výborov v hlavnom meste Prahe ustanovuje osobitný zákon.
§ 2
Vzhľadom na to sa mení čl. 91 ústavy, ktorý znie:
„Čl. 91
(1)
Národné výbory sú krajské, okresné a v obciach mestské alebo miestne, v mestských obvodoch niektorých miest sú obvodné národné výbory.
(2)
V Prahe je Národný výbor hlavného mesta Prahy a ďalšie národné výbory, ktoré určí zákon; zákon ustanoví aj ich postavenie a pôsobnosť.“.
§ 3
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.