1/1967 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 13.07.1967 do 31.12.1968

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

1
ZÁKONNÉ OPATRENIE
Predsedníctva Národného zhromaždenia
z 12. januára 1967
o zmenách v organizácii a pôsobnosti niektorých ústredných orgánov
Predsedníctvo Národného zhromaždenia Československej socialistickej republiky sa uznieslo podľa čl. 60 ods. 2 ústavy na tomto zákonnom opatrení:
Časť I
Zriadenie Ministerstva školstva a Ministerstva kultúry a informácií
§ 1
Z doterajšieho Ministerstva školstva a kultúry sa zriaďuje Ministerstvo školstva a Ministerstvo kultúry a informácií.
§ 2
Na Ministerstvo školstva prechádza doterajšia pôsobnosť Ministerstva školstva a kultúry pri riadení škôl, predškolských a mimoškolských výchovných zariadení, školského a mimoškolského vzdelávania pracujúcich, v sociálnoprávnej starostlivosti o deti, ďalej na úseku vedeckých hodností a pri riadení zahraničných stykov v oblasti školstva.
§ 3
Na Ministerstvo kultúry a informácií prechádza
a)
doterajšia pôsobnosť Ministerstva školstva a kultúry na úseku kultúry a umenia, najmä riadenia kultúrno-výchovnej činnosti, knihovníctva a divadelníctva, činnosti múzeí a galérií, koncertnej a estrádnej činnosti, ďalej starostlivosti o kultúrne pamiatky a ochranu prírody, pôsobnosť na úseku autorského práva, vydavateľstiev a tlače a výroby v oblasti kultúry,
b)
riadenie a koordinácia kultúrnych stykov so zahraničím,
c)
doterajšia pôsobnosť Ministerstva školstva a kultúry vo veciach cirkevných.
§ 4
(1)
Ako iniciatívny a koordinačný orgán pre zásadné otázky v oblasti kultúry a informácií sa zriaďuje Výbor pre kultúru a informácie (ďalej len „výbor“); predsedom výboru je minister kultúry a informácií.
(2)
Členmi výboru sú ústrední riaditelia Československého rozhlasu, Československej televízie, Československej tlačovej kancelárie, Československého filmu a ďalší členovia, ktorých vymenúva a odvoláva vláda z predstaviteľov umeleckých sväzov a z ďalších pracovníkov v oblasti kultúry a informácií.
(3)
Štatút výboru schvaľuje vláda.
§ 5
(1)
Ústrední riaditelia Československého rozhlasu, Československej televízie, Československej tlačovej kancelárie a Československého filmu zodpovedajú ministrovi kultúry a informácií za činnosť príslušnej organizácie.
(2)
Ústredných riaditeľov Československého rozhlasu, Československej televízie, Československej tlačovej kancelárie a Československého filmu vymenúva a odvoláva na návrh ministra kultúry a informácií vláda.
(3)
Oblastní riaditelia Československého rozhlasu a Československej televízie a riaditeľ Československej tlačovej kancelárie pre Slovensko zodpovedajú za činnosť príslušnej organizácie na Slovensku povereníkovi Slovenskej národnej rady pre kultúru a informácie a príslušnému ústrednému riaditeľovi.
(4)
Oblastných riaditeľov Československého rozhlasu a Československej televízie a riaditeľa Československej tlačovej kancelárie pre Slovensko vymenúva a odvoláva Predsedníctvo Slovenskej národnej rady na návrh povereníka Slovenskej národnej rady pre kultúru a informácie.
Zriadenie Ministerstva lesného a vodného hospodárstva
§ 6
(1)
Zriaďuje sa Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva.
(2)
Na Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva prechádza doterajšia pôsobnosť Ministerstva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva pri riadení lesného hospodárstva a ďalej pôsobnosť doterajšej Ústrednej správy vodného hospodárstva.
§ 7
(1)
Ministerstvo poľnohospodárstva a lesného hospodárstva sa mení na Ministerstvo poľnohospodárstva.
(2)
Zrušuje sa Ústredná správa vodného hospodárstva.
Zriadenie Štátneho štatistického úradu
§ 8
(1)
Zriaďuje sa Štátny štatistický úrad ako ústredný orgán štátnej správy.
(2)
Na Štátny štatistický úrad prechádza z Ústrednej komisie ľudovej kontroly a štatistiky pôsobnosť v oblasti štatistiky, evidencie, účtovníctva, kalkulácií, rozpočtovníctva, ekonomických klasifikácií, mechanizácie a automatizácie spracovania ekonomických informácií a oprávnenie predkladať vláde a ostatným riadiacim orgánom zprávy a rozbory o stave a vývoji národného hospodárstva a spoločnosti.
(3)
Na Štátny štatistický úrad prechádzajú aj všetky oprávnenia a povinnosti vyplývajúce z ustanovení predpisov vydaných podľa zákona č. 23/1963 Zb. o ľudovej kontrole a o národohospodárskej evidencii v znení zákona č. 93/1964 Zb.
§ 9
Na čele Štátneho štatistického úradu je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva prezident republiky na návrh vlády.
§ 10
(1)
Pre riešenie zásadných otázok súvisiacich s činnosťou Štátneho štatistického úradu sa zriaďuje Štátna štatistická rada; jej predsedom je predseda Štátneho štatistického úradu.
Členom Štátnej štatistickej rady je predseda Slovenského štatistického úradu.
Ostatných členov vymenúva a odvoláva vláda.
(2)
Štatút Štátnej štatistickej rady schvaľuje vláda.
§ 11
V okresoch a krajoch a v hlavnom meste Prahe sa zriaďujú okresné a krajské oddelenia Štátneho štatistického úradu, vedúcich ktorých vymenúva a odvoláva predseda Štátneho štatistického úradu.
§ 12
(1)
Oblastným orgánom Štátneho štatistického úradu a súčasne orgánom Slovenskej národnej rady je Slovenský štatistický úrad; jeho predsedu vymenúva a odvoláva Predsedníctvo Slovenskej národnej rady na návrh predsedu Štátneho štatistického úradu.
(2)
Pôsobnosť Slovenského štatistického úradu ustanoví zákon Slovenskej národnej rady.
§ 13
Štátny štatistický úrad a jeho oddelenia sú vo svojej činnosti nezávislé od miestnych štátnych orgánov a od ústredných orgánov štátnej správy; tvoria jednotnú centralizovanú sústavu.
Zrušenie Štátnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu
§ 14
Zrušuje sa Štátna komisia pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu.
Časť II
§ 15
Ustanovenie § 1 zákona č. 93/1964 Zb. o určení odborov štátnej správy, v ktorých pôsobia povereníci Slovenskej národnej rady a o súvisiacich zmenách v organizácii niektorých ústredných orgánov, v znení zákona č. 113/1965 Zb. a zákona č. 115/1965 Zb. sa mení a znie:
„(1)
Povereníci Slovenskej národnej rady pôsobia v týchto odboroch štátnej správy:
a)
v školstve,
b)
v kultúre a informáciách,
c)
v poľnohospodárstve a výžive,
d)
v lesnom a vodnom hospodárstve,
e)
v stavebníctve,
f)
v zdravotníctve,
g)
vo financiách,
h)
v spravodlivosti,
ch)
v obchode,
(2)
V ďalších odboroch štátnej správy pôsobia:
a)
v plánovaní - Slovenská plánovacia komisia, na čele s predsedom, podpredsedom Slovenskej národnej rady,
b)
v štátnej kontrole - Komisia ľudovej kontroly Slovenskej národnej rady, na čele s povereníkom -predsedom,
c)
vo vede, technike a investičnej výstavbe - Slovenská komisia pre techniku, na čele s povereníkom -predsedom.“.
Časť III
Záverečné ustanovenia
§ 17
(1)
Zrušujú sa:
1.
ustanovenia § 5 druhej vety a § 7 zákona č. 17/1964 Zb. o Československom rozhlase,
2.
3.
ustanovenia § 16 až 19 zákona č. 113/1965 Zb. o Štátnej komisii pre financie, ceny a mzdy, Štátnej komisii pre techniku, Štátnej komisii pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu a Štátnej komisii pre riadenie a organizáciu,
4.
ustanovenia § 4 ods. 2 a § 5 ods. 2 zákona č. 123/1965 Zb. o Československej tlačovej kancelárii,
5.
zákonné opatrenie č. 37/1966 Zb., ktorým sa dopĺňa zákon č. 115/1965 Zb. o zmenách v organizácii a pôsobnosti niektorých odvetvových ústredných orgánov.
(2)
Ustanovenie § 6 zákona č. 17/1964 Zb. o Československom rozhlase sa mení a znie: „Činnosť Československého rozhlasu na Slovensku riadi ústredný riaditeľ prostredníctvom oblastného riaditeľa pre Slovensko“.
(3)
Ustanovenie § 5 ods. 1 zákona č. 123/1965 Zb. o Československej tlačovej kancelárii sa mení a znie: „(1) Činnosť Československej tlačovej kancelárie na Slovensku riadi ústredný riaditeľ prostredníctvom riaditeľa Československej tlačovej kancelárie pre Slovensko.“
§ 18
Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.