88/1966 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 15.12.1966

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

88
VYHLÁŠKA
Juhomoravského krajského národného výboru v Brne
z 25. októbra 1966,
ktorou sa určujú ďalšie mestské národné výbory v kraji ako stavebné úrady
§ 1
Rada Juhomoravského krajského národného výboru v Brne určuje podľa § 9 ods. 2 písm. a) zák. č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku ako stavebné úrady mestské národné výbory:
Oslavany, okr. Brno -vidiek
Val. Klobouky, okr. Gottwaldov
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. decembrom 1966.
Tajomník: Růža v. r.

Predseda: Neubert v. r.