7/1966 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 16.02.1966 do 06.12.1966

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

7
ZÁKONNÉ OPATRENIE
Predsedníctva Národného zhromaždenia
z 2. februára 1966
o Vysokej škole politickej Ústredného výboru Komunistickej strany Československa
So zreteľom na to, že Ústredný výbor Komunistickej strany Československa zmenil doterajšiu „Vysokú stranícku školu - Inštitút spoločenských vied pri Ústrednom výbore Komunistickej strany Československa“ na Vysokú školu politickú Ústredného výboru Komunistickej strany Československa a prijal zásady jej ďalšej práce,
Predsedníctvo Národného zhromaždenia Československej socialistickej republiky sa uznieslo podľa čl. 60 ods. 2 ústavy na tomto zákonnom opatrení:
§ 1
(1)
Vysoká škola politická Ústredného výboru Komunistickej strany Československa je vysokou školou univerzitného smeru, ktorej absolventi majú postavenie absolventov ostatných vysokých škôl.
(2)
Vysokú školu politickú Ústredného výboru Komunistickej strany Československa riadi Ústredný výbor Komunistickej strany Československa.
§ 2
Vysoká škola politická Ústredného výboru Komunistickej strany Československa má oprávnenie udeľovať vedecké hodnosti podľa zákona č. 53/1964 Zb. o udeľovaní vedeckých hodností a o Štátnej komisii pre vedecké hodnosti.
§ 3
Zákonné opatrenie č. 86/1961 Zb. o Vysokej straníckej škole - Inštitúte spoločenských vied pri Ústrednom výbore Komunistickej strany Československa sa zrušuje.
§ 4
Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.