37/1966 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 20.06.1966 do 31.12.1970

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

37
ZÁKONNÉ OPATRENIE
Predsedníctva Národného zhromaždenia
z 9. júna 1966
ktorým sa dopĺňa zákon č. 115/1965 Zb. o zmenách v organizácii a pôsobnosti niektorých odvetvových ústredných orgánov
Predsedníctvo Národného zhromaždenia Československej socialistickej republiky sa uznieslo podľa čl. 60 ods. 2 ústavy na tomto zákonnom opatrení:
Článok I
Zákon č. 115/1965 Zb. o zmenách v organizácii a pôsobnosti niektorých odvetvových ústredných orgánov sa dopĺňa takto:
Za ustanovenie § 4 sa vkladá § 4a tohto znenia:
㤠4a
(1)
V odbore vodného hospodárstva pôsobí na Slovensku Komisia Slovenskej národnej rady pre vodné hospodárstvo na čele s predsedom. Komisiu zriadi a jej organizáciu a pôsobnosť vymedzí Slovenská národná rada zákonom.
(2)
Predseda Komisie Slovenskej národnej rady pre vodné hospodárstvo plní zverené úlohy v medziach právomoci Slovenskej národnej rady. Ďalšie úlohy v odbore vodného hospodárstva na Slovensku plní v rozsahu určenom vládou.“.
Článok II
Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.