36/1966 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

36
ZÁKONNÉ OPATRENIE
Predsedníctva Národného zhromaždenia
z 9. júna 1966,
ktorým sa zrušujú niektoré právne predpisy
Predsedníctvo Národného zhromaždenia Československej socialistickej republiky sa uznieslo podľa čl. 60 ods. 2 ústavy na tomto zákonnom opatrení:
§ 1
(1)
Zrušujú sa
1.
dekrét prezidenta republiky č. 77/1945 Zb. o niektorých opatreniach na urýchlenie nakládky a vykládky v železničnej doprave;
2.
dekrét prezidenta republiky č. 78/1945 Zb. o prechodnom finančnom zabezpečení hospodárskych podnikov;
3.
dekrét prezidenta republiky č. 109/1945 Zb. o riadení výroby;
4.
dekrét prezidenta republiky č. 118/1945 Zb. o opatreniach v riadení vyživovacieho hospodárstva;
5.
zákon č. 147/1945 Zb. o mimoriadnych opatreniach na účely evidencie majetku;
6.
zákon č. 203/1948 Zb. o štátnej záruke za pôžičky obcí na investície pre obytné stavby;
7.
zákon č. 274/1948 Zb., ktorým sa mení dekrét prezidenta republiky o opatreniach v riadení vyživovacieho hospodárstva a rozširuje platnosť niektorých jeho ustanovení na územie Slovenska;
8.
zákon č. 313/1948 Zb. o viazaných stavebninách a ich prídele;
9.
vládne nariadenie č. 9/1953 Zb. o hlavných energetikoch;
10.
ustanovenia § 1 až 10, 12 a 13 zákona č. 83/1958 Zb. o úprave finančného plánovania a finančného hospodárenia národných podnikov a ostatných hospodárskych organizácií štátneho socialistického sektora.
(2)
Pre organizácie s hmotnou zainteresovanosťou podľa tretej časti vládnej vyhlášky č. 90/1965 Zb. o plánovitom riadení národného hospodárstva neplatí zákon č. 23/1957 Zb. o podnikových fondoch pracujúcich.
§ 2
Ak to vyžaduje zdokonaľovanie sústavy plánovitého riadenia národného hospodárstva, vláda zruší alebo zmení na základe tohto zákonného opatrenia predpisy vydané ústrednými orgánmi štátnej správy.
§ 3
Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.