31/1966 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

31
ZÁKONNÉ OPATRENIE
Predsedníctva Národného zhromaždenia
z 12. mája 1966
o zmene zákona o voľbách do Národného zhromaždenia a do národných výborov
Predsedníctvo Národného zhromaždenia Československej socialistickej republiky sa uznieslo podľa čl. 60 ods. 2 ústavy na tomto zákonnom opatrení:
§ 1
Doplňovacie voľby do Národného zhromaždenia a do národných výborov sa môžu konať i v pracovný deň.
§ 2
Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.