Predpis bol zrušený predpisom 123/1992 Zb.

68/1965 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.1965 do 30.09.1992

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

68
ZÁKON
z 18. júna 1965
o pobyte cudzincov na území Československej socialistickej republiky
Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
§ 1
Vstup na územie Československej socialistickej republiky
(1)
Cudzinec smie vstúpiť na územie Československej socialistickej republiky a zdržiavať sa na ňom iba s platným cestovným dokladom opatreným československým vízom, pokiaľ medzinárodné zmluvy neustanovujú inak.
(2)
Československé víza udeľujú Ministerstvo zahraničných vecí, Ministerstvo vnútra a orgány nimi splnomocnené. Tieto orgány môžu platnosť víza predĺžiť alebo zrušiť.
(3)
Cudzincom podľa tohto zákona je každý, kto podľa zákonov Československej socialistickej republiky nie je jej občanom.
§ 2
Povolenie na pobyt
(1)
Po uplynutí platnosti československého víza, a ak nemusí byť cestovný doklad opatrený vízom, po uplynutí platnosti tohto dokladu, smie sa cudzinec zdržiavať na území Československej socialistickej republiky, len ak má povolenie na pobyt. Povolenie na pobyt udeľujú orgány splnomocnené Ministerstvom vnútra.
(2)
Povolenie na pobyt môže byť viazané podmienkami, ktoré možno ustanoviť i dodatočne. Platnosť udeleného povolenia na pobyt môže byť predĺžená.
(3)
Na udelenie povolenia na pobyt niet právneho nároku.
§ 3
Zákaz pobytu
(1)
Cudzincovi, ktorého pobyt na území Československej socialistickej republiky nie je žiadúci najmä preto, že porušil československé zákony a ostatné predpisy, môže byť ďalší pobyt zakázaný.
(2)
O zákaze pobytu rozhodujú orgány splnomocnené Ministerstvom vnútra.
(3)
Cudzinec, ktorému bol pobyt zakázaný, je povinný opustiť územie Československej socialistickej republiky; na ten účel môže mu byť určená primeraná lehota.
(4)
Cudzinec, ktorý sa zdržuje na území Československej socialistickej republiky neoprávnene, môže byť vyhostený. Do vykonania vyhostenia je cudzinec povinný zdržiavať sa na mieste, ktoré mu určia orgány Ministerstva vnútra.
§ 4
Hlásenie pobytu
(1)
Cudzinec je povinný hlásiť začiatok, zmenu a ukončenie pobytu na území Československej socialistickej republiky príslušnému orgánu Ministerstva vnútra.
(2)
Ubytovateľ je povinný dbať na to, aby cudzinec splnil povinnosť hlásenia pobytu, prípadne sám oznámiť jeho pobyt príslušnému orgánu Ministerstva vnútra.
§ 5
Základné povinnosti cudzincov
Cudzinci zdržujúci sa na území Československej socialistickej republiky sú povinní zachovávať československé zákony a ostatné predpisy.
§ 6
Vykonávacie predpisy
Ministerstvo vnútra vydá po dohode s Ministerstvom zahraničných vecí podrobné predpisy na vykonanie tohto zákona.
§ 7
Prechodné ustanovenia
Povolenia na pobyt udelené cudzincom podľa zákona č. 52/1949 Zb. o hlásení obyvateľstva a o povoľovaní pobytu cudzincom sa považujú za udelené podľa tohto zákona.
§ 8
Záverečné ustanovenia
(1)
Ustanovenia § 2, § 3 a § 4 tohto zákona sa nevzťahujú na cudzincov požívajúcich v Československej socialistickej republike diplomatické a konzulárne výsady a imunity a na cudzincov im na roveň postavených.
(2)
Zrušujú sa ustanovenia § 13 až § 21 zákona č. 52/1949 Zb.
(3)
Názov zákona č. 52/1949 Zb. v znení neskorších predpisov sa mení a znie „zákon o hlásení obyvateľstva“.
§ 9
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augustom 1965.
Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.