115/1965 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 10.11.1965 do 19.06.1966

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

115
ZÁKON
z 10. novembra 1965
o zmenách v organizácii a pôsobnosti niektorých odvetvových ústredných orgánov
Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
§ 1
(1)
Zriaďuje sa Ministerstvo baníctva s pôsobnosťou v odboroch ťažby a úpravy palív, rúd a nerudných surovín.
(2)
Ministerstvu baníctva sa podriaďujú Ústredný geologický úrad a Ústredná správa uránového priemyslu.
§ 2
Zriaďuje sa Ministerstvo ťažkého priemyslu s pôsobnosťou v odboroch strojárskej a hutníckej výroby.
§ 3
(1)
Zriaďuje sa Ústredná správa vodného hospodárstva ako ústredný orgán štátnej správy.
(2)
Do pôsobnosti Ústrednej správy vodného hospodárstva prechádza z doterajšieho Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva pôsobnosť na úseku riadenia vodného hospodárstva.
(3)
Ústredná správa vodného hospodárstva sa podriaďuje vláde. Na čele je predseda, ktorým je člen vlády.
§ 4
Podrobnejšie vymedzenie pôsobnosti orgánov uvedených v § 1 až 3 ustanoví vláda.
§ 5
Zrušujú sa ministerstvá palív, hutníckeho priemyslu a rudných baní, ťažkého strojárstva a všeobecného strojárstva. Pôsobnosť zrušovaných ministerstiev ustanovená osobitnými predpismi prechádza na zriaďované ministerstvá podľa ich pôsobnosti.
§ 6
(1)
Zrušuje sa Ústredná správa pre rozvoj miestneho hospodárstva. Zrušuje sa aj ustanovenie § 1 ods. 2 písm. e) zákona č. 93/1964 Zb. o určení odborov štátnej správy, v ktorých pôsobia povereníci Slovenskej národnej rady, a o súvisiacich zmenách v organizácii niektorých ústredných orgánov.
(2)
Pôsobnosť doterajšej Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva prechádza na Ministerstvo vnútra a na národné výbory v rozsahu, ktorý podrobnejšie vymedzí vláda.
§ 7
Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva sa mení na Ministerstvo poľnohospodárstva a lesného hospodárstva.
§ 8
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.