93/1964 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 15.06.1964 do 09.11.1965

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

93
ZÁKON
zo 4. júna 1964
o určení odborov štátnej správy, v ktorých pôsobia povereníci Slovenskej národnej rady a o súvisiacich zmenách v organizácii niektorých ústredných orgánov
Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Prvá časť
§ 1
(1)
Povereníci Slovenskej národnej rady pôsobia v týchto odboroch štátnej správy:
a)
v školstve a kultúre,
b)
v pôdohospodárstve,
c)
v stavebníctve,
d)
v zdravotníctve,
e)
vo financiách,
f)
v spravodlivosti,
g)
v obchode,
h)
v potravinárskom priemysle.
(2)
V ďalších odboroch štátnej správy pôsobia:
a)
v plánovaní - Slovenská plánovacia komisia, na čele s predsedom, podpredsedom Slovenskej národnej rady,
b)
v štátnej kontrole a štatistike - Komisia ľudovej kontroly a štatistiky Slovenskej národnej rady, na čele s povereníkom-predsedom,
c)
v investičnej výstavbe - Slovenská komisia pre investičnú výstavbu, na čele s povereníkom-predsedom,
d)
v rozvoji a koordinácii vedy a techniky - Komisia Slovenskej národnej rady pre rozvoj vedy a techniky a
e)
v miestnom hospodárstve - Komisia Slovenskej národnej rady pre rozvoj miestneho hospodárstva.
§ 2
Opatrenia, ktoré výkonné orgány Slovenskej národnej rady pôsobiace v jednotlivých odboroch štátnej správy vydajú v rozsahu svojej právomoci, najmä na zabezpečenie plnenia úloh štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva a na zabezpečenie vykonávania zákonov, sú pre štátne a hospodárske orgány a organizácie na Slovensku záväzné.
Druhá časť
§ 3
Zákon č. 23/1963 Zb. o ľudovej kontrole a o národohospodárskej evidencii sa mení takto:
1.
Názov „Komisia ľudovej kontroly a štatistiky pri Slovenskej národnej rade“ sa nahradzuje názvom „Komisia ľudovej kontroly a štatistiky Slovenskej národnej rady“.
2.
§ 6 ods. 2 znie:
„(2)
V sústave orgánov ľudovej kontroly, v ich výstavbe, riadení a činnosti sa uplatňuje zásada demokratického centralizmu. Nižší orgán tejto sústavy je riadený vyšším orgánom, ktorému je tiež zodpovedný za správne a včasné plnenie úloh. Vyšší orgán ľudovej kontroly pomáha nižším orgánom pri plnení úloh a je oprávnený ich rozhodnutia, ak odporujú záujmom spoločnosti, meniť alebo zrušiť. Pokiaľ ide o rozhodnutie Komisie ľudovej kontroly a štatistiky Slovenskej národnej rady, uplatňuje Ústredná komisia ľudovej kontroly a štatistiky toto svoje oprávnenie prostredníctvom Predsedníctva Slovenskej národnej rady.“.
3.
§ 6 sa doplňuje odsekom 3 tohto znenia:
„(3)
Ústredná komisia ľudovej kontroly a štatistiky riadi všetky orgány ľudovej kontroly; v tejto činnosti jej pomáha Komisia ľudovej kontroly a štatistiky Slovenskej národnej rady v rozsahu určenom štatútom orgánov ľudovej kontroly. Rozhodnutia Ústrednej komisie ľudovej kontroly a štatistiky sú záväzné pre všetky orgány ľudovej kontroly.“.
4.
§ 9 znie:
„(1)
Komisia ľudovej kontroly a štatistiky Slovenskej národnej rady je orgánom Slovenskej národnej rady a oblastným orgánom Ústrednej komisie ľudovej kontroly a štatistiky.
(2)
Zloženie, voľby a pôsobnosť Komisie ľudovej kontroly a štatistiky Slovenskej národnej rady upraví Slovenská národná rada zákonom.
(3)
Výkonný aparát Komisie ľudovej kontroly a štatistiky Slovenskej národnej rady je súčasťou jednotného aparátu Slovenskej národnej rady.“.
5.
V nadpise pod § 20 sa vypúšťajú slová „a Komisie ľudovej kontroly a štatistiky pri Slovenskej národnej rade.“
6.
V § 20 sa zrušuje odsek 2 a vypúšťa sa očíslovanie odseku 1.
7.
V § 28 ods. 3 sa prvá veta doplňuje takto:
„Ostatným komisiám ľudovej kontroly a štatistiky patrí pôsobnosť podľa odseku 1 v územných obvodoch, pre ktoré boli zriadené, a to v rozsahu, ktorý ustanoví štatút vydaný Ústrednou komisiou ľudovej kontroly a štatistiky po schválení vládou, a pokiaľ ide o Komisiu ľudovej kontroly a štatistiky Slovenskej národnej rady tiež po schválení Predsedníctvom Slovenskej národnej rady.“.
8.
§ 32 ods. 2 sa doplňuje o vetu tohto znenia:
„Ak ide o výkon rozhodnutia Komisie ľudovej kontroly a štatistiky Slovenskej národnej rady, predloží sa vec Predsedníctvu Slovenskej národnej rady.“.
§ 4
Zákon č. 17/1962 Zb. o zriadení Štátnej komisie pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky sa doplňuje takto:
Ustanovenie § 2 sa očísluje ako odsek 1 a doplňuje sa odsekom 2 tohto znenia:
„(2)
Ako oblastný orgán Štátnej komisie pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky a súčasne ako orgán Slovenskej národnej rady pôsobí na Slovensku Komisia Slovenskej národnej rady pre rozvoj vedy a techniky. Komisiu Slovenskej národnej rady pre rozvoj vedy a techniky zriadi, jej zloženie a pôsobnosť upraví Slovenská národná rada zákonom.“.
§ 5
Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 1/1963 Zb. o Ústrednej správe pre rozvoj miestneho hospodárstva sa mení takto:
Ustanovenie § 1 sa očísluje ako odsek 1 a doplňuje sa odsekom 2 tohto znenia:
„(2)
V miestnom hospodárstve na Slovensku pôsobí Komisia Slovenskej národnej rady pre rozvoj miestneho hospodárstva, ktorú zriadi, jej zloženie a pôsobnosť upraví Slovenská národná rada zákonom.“.
§ 6
Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 40/1962 Zb. o zriadení Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov sa mení takto:
Ustanovenie § 5 ods. 1 znie:
„(1)
Ako orgán Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov sa zriaďuje Oblastná správa nákupu poľnohospodárskych výrobkov na Slovensku. Na jej čele je vedúci, ktorého vymenúva a odvoláva Predsedníctvo Slovenskej národnej rady na návrh predsedu Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov.“.
§ 7
Zákon č. 121/1962 Zb. o hospodárskej arbitráži sa mení takto:
§ 9 ods. 2 znie:
„(2)
Námestníka hlavného arbitra Československej socialistickej republiky, ktorý vedie Oblastné oddelenie Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky v Bratislave, vymenúva a odvoláva Predsedníctvo Slovenskej národnej rady na návrh hlavného arbitra Československej socialistickej republiky.“.
§ 8
Zákon č. 31/1950 Zb. o Štátnej banke československej sa mení takto:
Ustanovenie § 10 ods. 2 znie:
„(2)
Hlavných riaditeľov vymenúva a odvoláva minister financií po vypočutí generálneho riaditeľa a Ústrednej rady odborov. Hlavného riaditeľa Oblastného ústavu Štátnej banky československej vymenúva Predsedníctvo Slovenskej národnej rady na návrh generálneho riaditeľa a po vypočutí Slovenskej odborovej rady.“.
Tretia časť
§ 9
Zrušuje sa zákon č. 108/1960 Zb. o určení úsekov štátnej správy, v ktorých pôsobia povereníci Slovenskej národnej rady.
§ 10
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. júnom 1964.
Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Lenárt v. r.