58/1964 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.1964 do 30.06.1964

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

58
ZÁKON
z 25. marca 1964
o zvýšení starostlivosti o tehotné ženy a matky
Aby sa ženy mohli v súlade s ústavou i pri zodpovednom plnení svojho materského poslania súčasne rovnoprávne uplatňovať v rodine, v práci i vo verejnom živote, venuje im socialistická spoločnosť zvýšenú starostlivosť a poskytuje im v rámci tejto starostlivosti aj hospodárske zabezpečenie v tehotnosti a materstve. V súlade s líniou danou uznesením XII. sjazdu Komunistickej strany Československa sa pre ďalšie zlepšenie tejto starostlivosti najmä predlžuje materská dovolenka, pri ktorej sú ženy zabezpečené peňažnými dávkami v materstve, a priznáva sa im právo na ďalšiu materskú dovolenku.
Preto sa Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky uznieslo na tomto zákone:
Prvý oddiel
Základné ustanovenia
§ 1
(1)
Tehotným ženám a matkám, ktoré sú v pracovnom pomere (ďalej len „pracovníčky“), patrí v súvislosti s pôrodom a so starostlivosťou o narodené dieťa materská dovolenka spravidla po dobu 22 týždňov. Po jej uplynutí sa pracovníčkam na prehĺbenie materskej starostlivosti o dieťa zaručuje právo na ďalšiu materskú dovolenku až do času, keď dieťa dovŕši jeden rok.
(2)
Pracovníčky sú v tehotnosti a materstve po dobu materskej dovolenky a v niektorých prípadoch i po časť ďalšej materskej dovolenky zabezpečené peňažnou pomocou v materstve z prostriedkov nemocenského poistenia zamestnancov za podmienok a v rozsahu ustanovených v tomto zákone.
Druhý oddiel
Peňažná pomoc v materstve
§ 2
(1)
Peňažná pomoc v materstve patrí namiesto mzdy, prípadne namiesto nemocenského pracovníčke poistenej podľa predpisov o nemocenskom poistení zamestnancov (ďalej len „nemocenské poistenie“), ak bola v posledných dvoch rokoch pred pôrodom účastná aspoň 270 dní na tomto poistení, prípadne na nemocenskom poistení členov výrobných družstiev, nemocenskej starostlivosti v ozbrojených silách, zabezpečení dôchodcov v chorobe alebo sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov; započítateľnou dobou je pre tento účel i doba, po ktorú pracovníčka po skončení poistenia (starostlivosti, zabezpečenia) poberala v posledných dvoch rokoch pred pôrodom nemocenské alebo peňažnú pomoc v materstve.
(2)
Do doby 270 dní sa započítavajú aj doby štúdia po skončení povinnej školskej dochádzky na školách poskytujúcich stredné, vyššie alebo vysokoškolské vzdelanie bez zreteľa na to, či pracovníčka bola po túto dobu účastná na nemocenskom poistení.
(3)
Pokiaľ sa doby uvedené v predchádzajúcich odsekoch navzájom časove kryjú, započítajú sa len raz.
(4)
Peňažná pomoc v materstve podľa ďalších ustanovení tohto zákona patrí aj žene, ktorá získala v posledných dvoch rokoch pred pôrodom 270 dní poistenia (starostlivosti, zabezpečenia) podľa predchádzajúcich odsekov a ktorej trvá ochranná lehota z jej predchádzajúceho nemocenského poistenia*) ešte začiatkom štvrtého týždňa pred očakávaným dňom pôrodu alebo ktorá až do tejto doby poberá nemocenské z predchádzajúceho nemocenského poistenia.
§ 3
(1)
Peňažná pomoc v materstve sa poskytuje, pokiaľ sa ďalej neustanovuje inak, po dobu 22 týždňov materskej dovolenky; spravidla sa poskytuje od začiatku štvrtého týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, nie však skôr než od začiatku ôsmeho týždňa pred týmto dňom.
(2)
Pracovníčke, ktorá vyčerpá z materskej dovolenky pred pôrodom menej ako štyri týždne, pretože pôrod nastal skôr, než lekár určil, alebo pretože jej lekár povolil so zreteľom na jej zdravotný stav a pracovné podmienky ďalej pracovať, poskytne sa peňažná pomoc v materstve až do uplynutia 22 týždňov od nástupu materskej dovolenky. Ak však pracovníčka vyčerpá z materskej dovolenky menej ako štyri týždne pred pôrodom z iných dôvodov, poskytne sa jej peňažná pomoc v materstve len do uplynutia 18 týždňov odo dňa pôrodu.
(3)
V prípade uvedenom v § 2 ods. 4 sa peňažná pomoc v materstve poskytuje vždy od začiatku štvrtého týždňa pred očakávaným dňom pôrodu.
§ 4
(1)
Peňažná pomoc v materstve sa určuje z čistej dennej mzdy*) pracovníčky zistenej podľa zárobku za posledné tri kalendárne mesiace alebo ak je to pre ňu priaznivejšie, za posledných šesť kalendárnych mesiacov predo dňom, keď prestala pracovať pre tehotnosť alebo materstvo, najviac však zo sumy 100,- Kčs. Ak bola pracovníčka v čase tehotnosti prevedená na inú prácu zo zdravotných dôvodov alebo ak jej bol z takýchto dôvodov skrátený pracovný úväzok, je základom pre určenie peňažnej pomoci v materstve, ak je to pre ňu priaznivejšie, zárobok dosiahnutý za posledné tri kalendárne mesiace pred touto zmenou. U pracovníčok zamestnaných v rastlinnej výrobe v poľnohospodárstve alebo pri pestovateľských prácach v lesníctve je základom pre určenie peňažnej pomoci v materstve zárobok za posledných 12 kalendárnych mesiacov predo dňom, keď pracovníčka prestala pracovať pre tehotnosť alebo materstvo. Ústredná rada odborov môže ustanoviť podrobnosti.**)
(2)
Peňažná pomoc v materstve patrí za pracovné dni a za sviatky, za ktoré sa poskytuje náhrada mzdy.
(3)
Výška peňažnej pomoci v materstve za prvých 18 týždňov od nástupu materskej dovolenky je: pri neprerušenom zamestnaní z čistej dennej mzdy: v tom istom podniku:
do 2 rokov 75 %
nad 2 roky do 5 rokov 80 %
nad 5 rokov 90 %.
Ak by peňažná pomoc v materstve podľa týchto sadzieb bola menej ako 16,- Kčs denne, poskytuje sa v sume 16,- Kčs denne; ak však táto suma prevyšuje 90 % čistej dennej mzdy pracovníčky, poskytuje sa peňažná pomoc v materstve vo výške 90 % tejto mzdy.
(4)
Výška peňažnej pomoci v materstve od 19. týždňa je:
v súvislosti s pôrodom: z čistej dennej mzdy:
prvého dieťaťa 40 %
druhého dieťaťa 50 %
tretieho a ďalšieho dieťaťa 60 %.
Ak by peňažná pomoc v materstve podľa týchto sadzieb bola menej ako 11,- Kčs denne, poskytuje sa v sume 11,- Kčs denne; ak však táto suma prevyšuje 60 % čistej dennej mzdy pracovníčky, poskytuje sa peňažná pomoc v materstve vo výške 60 % tejto mzdy.
(5)
Pre počítanie neprerušeného zamestnania v tom istom podniku podľa odseku 3 platia ustanovenia predpisov o nemocenskom poistení.***) Poradie dieťaťa, podľa ktorého sa určujú sadzby peňažnej pomoci v materstve podľa odseku 4, sa určuje podľa počtu všetkých detí, ktoré pracovníčka porodila; osvojenie dieťaťa, prípadne jeho prevzatie do trvalej starostlivosti podľa § 7 sa pre určenie poradia kladie na roveň narodeniu.
§ 5
Ak pracovníčka porodí súčasne dve alebo viac detí, poskytuje sa jej peňažná pomoc v materstve i po vyčerpaní doby ustanovenej v § 3, pokiaľ sa v ďalšej materskej dovolenke stará aspoň o dve z týchto detí, najdlhšie však do dňa, keď uplynie 35 týždňov od pôvodného nástupu materskej dovolenky. Za túto ďalšiu dobu sa výška peňažnej pomoci v materstve určí podľa sadzieb uvedených v § 4 ods. 4.
§ 6
(1)
Pracovníčke, ktorá je nevydatá, ovdovelá, rozvedená alebo z iných vážnych dôvodov osamelá, okrem pracovných príjmov nemá inak zabezpečenú obživu a ani nežije s druhom, sa poskytuje peňažná pomoc v materstve i po vyčerpaní doby ustanovenej v § 3, pokiaľ sa v ďalšej materskej dovolenke stará o narodené dieťa, najdlhšie však do dňa, keď uplynie 26 týždňov od pôvodného nástupu materskej dovolenky.
(2)
V prípade uvedenom v predchádzajúcom odseku sa poskytuje peňažná pomoc v materstve od 19. týždňa vo výške 70 % čistej dennej mzdy. Ustanovenie § 4 ods. 3 o najnižšej výmere peňažnej pomoci v materstve platí v tomto prípade pre celú dobu jej poskytovania.
§ 7
(1)
Peňažná pomoc v materstve patrí aj pracovníčke, ktorá do svojej trvalej starostlivosti nahradzujúcej materskú starostlivosť prevzala dieťa, ktoré jej bolo zverené rozhodnutím príslušných orgánov na neskoršie osvojenie, alebo dieťa, matka ktorého zomrela; podmienky pre nárok na peňažnú pomoc v materstve musia sa v tomto prípade splniť ku dňu prevzatia dieťaťa.
(2)
V prípade uvedenom v predchádzajúcom odseku sa peňažná pomoc v materstve poskytuje namiesto mzdy, prípadne namiesto nemocenského po dobu, po ktorú sa pracovníčka o dieťa po jeho prevzatí stará, najdlhšie však po dobu 18 týždňov a nie však dlhšie ako do dňa, keď uplynie 26 týždňov odo dňa narodenia dieťaťa. Výška peňažnej pomoci v materstve sa určí podľa sadzieb uvedených v § 4 ods. 3, a to z čistej dennej mzdy pracovníčky za posledné tri kalendárne mesiace pred prevzatím dieťaťa.
§ 8
(1)
Ak dieťa bolo prevzaté zo zdravotných dôvodov do starostlivosti dojčenského alebo iného liečebného ústavu a pracovníčka zatiaľ nastúpila do zamestnania, preruší sa po dobu zamestnania poskytovanie peňažnej pomoci v materstve podľa predchádzajúcich ustanovení. Odo dňa, keď pracovníčka prevzala dieťa z ústavu opäť do svojej starostlivosti a prestala preto pracovať, pokračuje sa v poskytovaní peňažnej pomoci v materstve až do vyčerpania celkového nároku, nie však dlhšie ako do dňa, keď dieťa dovŕši jeden rok.
(2)
Pracovníčke, ktorá sa prestala starať o narodené dieťa a toto dieťa bolo preto zverené do rodinnej alebo ústavnej starostlivosti nahradzujúcej starostlivosť rodičov, ako aj pracovníčke, ktorej dieťa je v dočasnej starostlivosti dojčenského, prípadne obdobného ústavu z iných dôvodov než zdravotných, nepatrí peňažná pomoc v materstve za dobu, po ktorú sa o dieťa nestará; táto doba sa však započítava do celkovej doby, po ktorú by jej peňažná pomoc v materstve inak patrila. Poskytovanie peňažnej pomoci v materstve pracovníčke, ktorá dieťa porodila, sa nemôže skončiť pred uplynutím 12 týždňov od nástupu materskej dovolenky ani pred uplynutím šiestich týždňov odo dňa pôrodu.
(3)
Ak sa dieťa narodilo mŕtve, poskytuje sa pracovníčke peňažná pomoc v materstve po dobu 12 týždňov od nástupu materskej dovolenky; jej poskytovanie sa však nemôže skončiť pred uplynutím šiestich týždňov odo dňa pôrodu.
(4)
Ak dieťa zomrelo v dobe, keď pracovníčke patrí peňažná pomoc v materstve, poskytuje sa jej táto pomoc ešte po dobu dvoch týždňov odo dňa úmrtia dieťaťa, nie však dlhšie ako do vyčerpania celkového nároku; poskytovanie peňažnej pomoci v materstve pracovníčke, ktorá dieťa porodila, sa však nemôže skončiť pred uplynutím 12 týždňov od nástupu materskej dovolenky, ani pred uplynutím šiestich týždňov odo dňa pôrodu.
Tretí oddiel
Úprava niektorých pracovných vzťahov a podmienok pre tehotné ženy a matky
§ 9
(1)
Organizácia, ku ktorej je pracovníčka v pracovnom pomere, je povinná poskytnúť jej materskú dovolenku po dobu, po ktorú jej patrí peňažná pomoc v materstve podľa § 3, § 7 ods. 2 alebo § 8.
(2)
Materská dovolenka v súvislosti s pôrodom nesmie byť kratšia ako 12 týždňov a nemôže sa skončiť ani prerušiť pred uplynutím šiestich týždňov odo dňa pôrodu.
(3)
Po uplynutí materskej dovolenky organizácia je povinná poskytnúť pracovníčke, ktorá porodila dieťa alebo ho prevzala do svojej trvalej starostlivosti nahradzujúcej materskú starostlivosť, ďalšiu materskú dovolenku, ak o ňu v záujme prehĺbenia starostlivosti o dieťa požiada, a to až do dňa, keď dieťa dovŕši jeden rok. Táto dovolenka sa poskytuje v rozsahu, o aký pracovníčka žiada, spravidla však vždy najmenej na dobu jedného mesiaca.
(4)
Organizácia je povinná poskytnúť materskú dovolenku a ďalšiu materskú dovolenku v ustanovenom rozsahu i pracovníčkam, ktoré nezískali nárok na peňažnú pomoc v materstve.
(5)
Po dobu materskej dovolenky a ďalšej materskej dovolenky nemá pracovníčka nárok na mzdu.
§ 10
(1)
Pracovníčke, ktorá dojčí svoje dieťa, organizácia je povinná poskytovať v práci osobitné prestávky na dojčenie.
(2)
Pracovníčke, ktorá pracuje v plnom pracovnom úväzku, patria na každé dieťa do konca šiesteho mesiaca jeho veku dve polhodinové prestávky na dojčenie za pracovnú smenu a v ďalších troch mesiacoch jedna polhodinová prestávka za pracovnú smenu. Ak pracuje v nižšom pracovnom úväzku, avšak aspoň polovičnom, patrí jej jedna polhodinová prestávka na každé dieťa, a to len do konca šiesteho mesiaca jeho veku.
(3)
Prestávky na dojčenie sa započítavajú do pracovného času a poskytuje sa za ne náhrada mzdy.
§ 11
(1)
Pracovný pomer s pracovníčkou, ktorá je tehotná alebo sa trvale stará o dieťa vo veku do jedného roku alebo je z vážnych dôvodov osamelá (§ 6 ods. 1) a stará sa trvale o dieťa mladšie ako tri roky, môže organizácia rozviazať len celkom výnimočne, a to iba výpoveďou,
a)
ak pracovníčka bola právoplatne odsúdená pre trestný čin nepodmienečne na trest odňatia slobody na dobu dlhšiu ako jeden rok,
b)
ak porušila pracovnú disciplínu tak hrubým spôsobom, že jej ponechanie v organizácii nie je možné z dôvodu udržania pracovnej disciplíny v organizácii,
c)
ak sa zrušuje organizácia bez toho, že by iná organizácia preberala jej majetkovú podstatu.
(2)
Pri výpovedi danej pre organizačnú zmenu uvedenú v predchádzajúcom odseku pod písm. c) pracovníčke, ktorá je z vážnych dôvodov osamelá a ktorá je tehotná alebo trvale sa stará o dieťa vo veku do 15 rokov, je povinnosťou organizácie zabezpečiť tejto pracovníčke nové primerané zamestnanie. Túto povinnosť má aj orgán, ktorý organizáciu zrušil alebo vykonáva jej likvidáciu.
(3)
Ak sa organizácia zrušuje tak, že iná organizácia preberá jej majetkovú podstatu, preberajúca organizácia je povinná dojednať pracovný pomer s pracovníčkami zrušovanej organizácie, ktoré sú tehotné, ktoré sa trvale starajú o dieťa vo veku do jedného roku alebo ktoré sú z vážnych dôvodov osamelé a starajú sa trvale o dieťa mladšie ako tri roky. Ostatným pracovníčkam organizácia je povinná účinne pomáhať v spolupráci s národným výborom pri získavaní nového primeraného zamestnania.
(4)
Pracovníčku, ktorá sa po skončení materskej dovolenky alebo ďalšej materskej dovolenky vráti do práce, organizácia je povinná zaradiť na jej pôvodnú prácu a pracovisko. Ak táto pracovníčka bola v súvislosti s tehotnosťou alebo materstvom prevedená na inú prácu, organizácia je povinná zaradiť ju na prácu, ktorú vykonávala pred prevedením. Ak to nie je možné preto, že táto práca odpadla alebo pracovisko bolo zrušené, organizácia musí zaradiť túto pracovníčku na inú prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve, alebo ak to nie je možné, aspoň na prácu zodpovedajúcu jej kvalifikácii; ak nemožno túto pracovníčku podľa lekárskeho posudku zaradiť na jej pôvodnú prácu a pracovisko, organizácia je povinná zabezpečiť jej inú vhodnú prácu zodpovedajúcu pokiaľ možno jej kvalifikácii.
§ 12
Pracovníčka, ktorá je tehotná alebo má v trvalej starostlivosti dieťa vo veku do jedného roka, môže byť preložená alebo prechodne pridelená na pracovisko mimo obce bydliska alebo doterajšieho pracoviska, len keď o to požiada.
§ 13
(1)
Organizácia je povinná prihliadať pri zaraďovaní pracovníkov do pracovných smien aj na potreby žien, ktoré sú tehotné alebo sa starajú o deti.
(2)
Ak požiada pracovníčka, ktorá sa stará o dieťa vo veku do 15 rokov alebo ktorá je tehotná, o kratší pracovný čas alebo o inú vhodnú úpravu určeného týždenného pracovného času, organizácia je povinná vyhovieť jej žiadosti, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody.
Štvrtý oddiel
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 14
Peňažná pomoc v materstve podľa tohto zákona je peňažnou dávkou nemocenského poistenia. Pokiaľ z tohto zákona nevyplýva niečo iné, vzťahujú sa na ňu ustanovenia, ktoré v predpisoch o nemocenskom poistení platia pre peňažnú pomoc v materstve.*)
§ 15
(1)
Peňažná pomoc v materstve podľa tohto zákona patrí aj pracovníčke, ktorá 31. marca 1964 je na materskej dovolenke podľa doterajších predpisov o nemocenskom poistení.
(2)
Ak pracovníčka má 31. marca 1964 už vyčerpanú celú materskú dovolenku podľa doterajších predpisov o nemocenskom poistení, patrí jej peňažná pomoc v materstve podľa tohto zákona, len ak ide o prípad uvedený v § 5 alebo v § 6 ods. 1 a ak od pôvodného nástupu materskej dovolenky neuplynula už doba, do ktorej možno podľa týchto ustanovení peňažnú pomoc v materstve najdlhšie poskytovať.
(3)
Do celkovej doby poskytovania peňažnej pomoci v materstve podľa predchádzajúcich odsekov sa započítava doba, ktorú pracovníčka pred 1. aprílom 1964 vyčerpala podľa doterajších predpisov.
§ 16
(1)
Nárok na materskú dovolenku, prípadne na ďalšiu materskú dovolenku podľa § 9 majú aj pracovníčky, ktoré 1. apríla 1964 majú vo svojej trvalej starostlivosti dieťa vo veku do jedného roku, ktoré porodili alebo prevzali do svojej trvalej starostlivosti nahradzujúcej materskú starostlivosť.
(2)
Zákaz rozviazania pracovného pomeru (§ 11) platí, aj keď výpoveď bola daná pred 1. aprílom 1964, ak tento deň neuplynula ešte výpovedná lehota.
§ 17
(1)
Pokiaľ osobitné úpravy nemocenského poistenia zaručujú domáckym robotníčkam, funkcionárkam národných výborov a ženám činným v iných pomeroch zakladajúcich poistenie podľa zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov peňažnú pomoc v materstve, vzťahujú sa na ne ustanovenia tohto zákona o zvýšení starostlivosti o tehotné ženy a matky; pri ich použití sa však prihliadne i na odchýlky určené v týchto osobitných úpravách.
(2)
Na študentky a žiačky poistené z dôvodu štúdia,**) ktoré poberajú štipendium z dôvodu sociálnej potrebnosti, sa vzťahujú iba ustanovenia tohto zákona o dobách poskytovania peňažnej pomoci v materstve a materskej dovolenky, prípadne ďalšej materskej dovolenky; inak zostáva nedotknutá úprava peňažnej pomoci v materstve obsiahnutá v predpisoch o ich nemocenskom poistení.
(3)
Na umelkyne, ktoré vykonávajú umeleckú činnosť ako povolanie, avšak nie v pracovnom pomere, sa vzťahujú iba ustanovenia tohto zákona o peňažnej pomoci v materstve, a to s týmito odchýlkami:
a)
za prvých 18 týždňov od nástupu materskej dovolenky sa peňažná pomoc v materstve poskytuje vo výške ustanovenej podľa osobitnej úpravy nemocenského poistenia pre ne platnej;*)
b)
za ďalšiu dobu sa výška peňažnej pomoci v materstve určí obdobne podľa § 4 ods. 4, prípadne § 6 ods. 2 tak, že sa vypočíta na kalendárny deň podľa sadzieb tam uvedených z príjmového stupňa, do ktorého je umelkyňa pre účely poistenia zaradená;
c)
peňažná pomoc v materstve sa poskytuje za kalendárne dni.
(4)
Na ženy poistené podľa osobitnej úpravy nemocenského poistenia odsúdených**) sa vzťahujú iba ustanovenia tohto zákona o peňažnej pomoci v materstve; pri tom zostáva nedotknutá sadzba peňažnej pomoci v materstve pre prvých 18 týždňov ustanovená v tejto osobitnej úprave; podrobnosti o určení a poskytovaní peňažnej pomoci v materstve upraví Ministerstvo vnútra.
§ 18
Na členky výrobných družstiev sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona s tým, že peňažná pomoc v materstve sa poskytuje z prostriedkov nemocenského poistenia členov výrobných družstiev.***) Pokiaľ ide o zamestnávanie po návrate z materskej dovolenky alebo ďalšej materskej dovolenky a o skončenie členského pomeru, postupujú výrobné družstvá v súlade s obsahom ustanovenia § 11.
§ 19
Ustanovenia tohto zákona platia obdobne pre vojačky z povolania a príslušníčky bezpečnostných sborov zabezpečené nemocenskou starostlivosťou v ozbrojených silách.†) Podrobnosti určí minister národnej obrany a minister vnútra; upraví aj poskytovanie peňažnej pomoci v materstve pre vojačky, ktoré nie sú vojačkami z povolania, a žiačky vojenských škôl.
§ 20
Poskytovanie peňažnej pomoci v materstve členkám jednotných roľníckych družstiev upravujú predpisy o ich sociálnom zabezpečení.††)
§ 21
Zrušujú sa:
1.
§ 26 a 27 zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov,
2.
§ 22 až 24 zákona č. 32/1957 Zb. o nemocenskej starostlivosti v ozbrojených silách.
§ 22
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. aprílom 1964.
Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Lenárt v. r.
*)
§ 42 ods. 2 a 3 zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov.
*)
§ 17 a § 51 ods. 1 písm. a) zákona č. 54/1956 Zb. v znení zákona č. 16/1959 Zb.
***)
**)
Vyhláška č. 102/1957 Ú. l. (Ú. v.) o nemocenskom poistení a o dôchodkovom zabezpečení študentov a vedeckých ašpirantov.
*)
Vyhláška č. 50/1960 Zb. o nemocenskom poistení a dôchodkovom zabezpečení spisovateľov, hudobných skladateľov, výtvarných umelcov, architektov, vedeckých bádateľov, výkonných umelcov a artistov.
**)
Vyhláška č. 141/1958 Ú. l. (Ú. v.) o nemocenskom poistení a dôchodkovom zabezpečení odsúdených.
***)
Vládne nariadenie č. 57/1956 Zb. o nemocenskom poistení a dôchodkovom zabezpečení členov výrobných družstiev.
†)
Zákon č. 32/1957 Zb. o nemocenskej starostlivosti v ozbrojených silách.
††)
Zákon č. 32/1962 Zb. o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov v znení zákona č. 56/1964 Zb.