155/1964 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1964 do 30.10.1964

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

155
ZÁKONNÉ OPATRENIE
Predsedníctva Národného zhromaždenia
z 1. júla 1964,
ktorým sa ustanovuje výnimka z ustanovenia § 43 lesného zákona
Predsedníctvo Národného zhromaždenia Československej socialistickej republiky sa uznieslo podľa čl. 60 ods. 2 ústavy na tomto zákonnom opatrení:
§ 1
Ako výnimka z ustanovenia § 43 ods. 1 zákona č. 166/1960 Zb. o lesoch a lesnom hospodárstve povoľuje sa do 31. októbra 1964 pásť a vykášať trávu v lesoch, a to v okresoch, ktoré určí minister poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva. Podmienky, za ktorých sa v lesoch môže pásť a vykášať tráva, určí Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva.
§ 2
Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť 1. júlom 1964.
Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.