92/1963 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1964

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

92
VYHLÁŠKA
ministra vnútra
z 10. decembra 1963,
ktorou sa určujú denné sadzby pripadajúce na trovy spojené s výkonom väzby a s výkonom trestu odňatia slobody
Minister vnútra ustanovuje podľa § 152 ods. 2 zákona č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (trestného poriadku):
§ 1
(1)
Denná sadzba pripadajúca na trovy spojené s výkonom väzby (§ 152 ods. 1 písm. a) trestného poriadku) je 20 Kčs.
(2)
Denná sadzba pripadajúca na trovy spojené s výkonom trestu odňatia slobody [§ 152 ods. 1 písm. b) trestného poriadku] je 28 Kčs.
(3)
Ak ide o mladistvého, denná sadzba pripadajúca na trovy spojené s výkonom väzby a s výkonom trestu odňatia slobody je 5 Kčs.
§ 2
(1)
Zrušuje sa vyhláška ministra vnútra č. 199/1957 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa určujú denné sadzby pripadajúce na trovy spojené s výkonom väzby a s výkonom trestu odňatia slobody.
(2)
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1964.
Minister:

Štrougal v. r.