73/1963 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 30.09.1963 do 19.06.1977

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

73
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
zo 17. septembra 1963
o Dohode o vedeckej a technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Somálskou republikou
Dňa 4. júna 1961 bola v Prahe podpísaná Dohoda o vedeckej a technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Somálskou republikou.
Vláda Československej socialistickej republiky Dohodu schválila 23. augusta 1961. Prezident Somálskej republiky Dohodu ratifikoval 9. februára 1963 a predseda vlády Československej socialistickej republiky potvrdil schválenie Dohody listinou z 24. apríla 1963. Výmena listín o schválení Dohody sa uskutočnila 4. júla 1963 v Mogadiše.
Podľa ustanovenia článku 9 odseku 1 vstúpila Dohoda v platnosť 4. júla 1963.
Český preklad Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)
Prvý námestník ministra:

dr. Gregor v. r.
DOHODA o vedeckej a technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Somálskou republikou
Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Somálskej republiky,
prajúc si ďalej posilniť priateľské vzťahy a podporovať hospodárske styky medzi obidvoma krajinami a usilujúc sa rozvíjať za tým účelom vzájomnú vedeckú a technickú spoluprácu,
dohodli sa takto:
Článok 1
Zmluvné strany budú spolupracovať v otázkach vedy a techniky pre svoj vzájomný prospech a s ohľadom na najúčinnejšie využitie najnovších poznatkov vedy a techniky pre hospodársky rozvoj obidvoch krajín.
Článok 2
Spolupráca vykonávaná podľa článku 1 tejto Dohody spočíva vo vedeckej a technickej pomoci, ktorú si zmluvné strany budú vzájomne poskytovať, najmä:
a)
vzájomným vysielaním expertov a poradcov v oblasti vedy a techniky a
b)
umožňovaním teoretického a praktického výcviku.
Článok 3
Rozsah a podmienky vedeckej a technickej spolupráce medzi obidvoma zmluvnými stranami sa dohodnú vždy na určité časové obdobie a budú ustanovené v protokole.
Článok 4
Rozsah práce expertov a poradcov, ich odmeňovanie a iné podmienky ich činnosti sa v každom jednotlivom prípade dohodnú medzi príslušnými organizáciami zmluvných strán.
Článok 5
Všetky osoby plniace svoje povinnosti na území druhej zmluvnej strany na základe tejto Dohody budú sa vo svojej činnosti spravovať podmienkami ustanovenými pre splnenie ich úloh a zdržia sa akéhokoľvek vmešovania do iných záležitostí.
Článok 6
Každá zmluvná strana poskytne na svojom území príslušníkom druhej zmluvnej strany všetku možnú podporu potrebnú na úspešné splnenie úloh, ktoré sa majú vykonávať na základe tejto Dohody.
Článok 7
Každá zmluvná strana sa zaväzuje, že zvláštne poznatky získané v súvislosti s plnením tejto Dohody nebudú prezradené tretej strane bez súhlasu druhej zmluvnej strany.
Článok 8
Táto Dohoda sa nevzťahuje na odborníkov, technikov, pracovníkov a iný personál, ktorí vyvíjajú činnosť na území druhej zmluvnej strany v rámci jednotlivých kontraktov na dodávku tovaru uzavretých medzi zástupcami príslušných právnických a fyzických osôb obidvoch krajín.
Článok 9
1.
Táto Dohoda vstúpi v platnosť dňom výmeny nót o jej schválení zmluvnými stranami a jej platnosť sa skončí šesť mesiacov po tom, keď jedna zo zmluvných strán oznámi písomne druhej zmluvnej strane svoj úmysel túto Dohodu vypovedať.
2.
V prípade skončenia platnosti tejto Dohody sa zmluvné strany pred vypršaním jej platnosti dohodnú na spôsobe dokončenia projektov začatých podľa tejto Dohody.
Dané v Prahe 4. júna 1961 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach v anglickom jazyku.
Za vládu Československej socialistickej republiky
F. Krajčír v. r.
Za vládu Somálskej republiky
dr. Scek Abdulle Mohamud Mohamed v. r.
*)
Tu sa vyhlasuj e slovenské znenie.