Predpis bol zrušený predpisom 63/1978 Zb.

51/1962 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 30.05.1962 do 31.08.1978

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

51
VLÁDNA VYHLÁŠKA
z 11. mája 1962
o podnikových inštitútoch
Vláda Československej socialistickej republiky na vykonanie § 14 zákona č. 186/1960 Zb. o sústave výchovy a vzdelávania (školského zákona) ustanovuje:
§ 1
Účel
(1)
Podnikové inštitúty (ďalej len „inštitúty“) tvoria dôležitý článok jednotnej sústavy vzdelávania. Ich poslaním je poskytovať vzdelanie tým pracovníkom, ktorí zastávajú inžiniersko-technické funkcie, pre ktoré sa požaduje vyššie odborné vzdelanie, alebo na prechodný čas tiež tým, ktorí zastávajú funkcie, pre ktoré je predpísané vysokoškolské vzdelanie.
(2)
Inštitúty poskytujú vyššie odborné vzdelanie špeciálne zamerané na určitý odbor a potrebné všeobecné vzdelanie tým pracujúcim, ktorí dosiahli stredné odborné alebo úplné stredné odborné vzdelanie a majú viacročnú prax.
(3)
Vzdelanie, ktoré poskytujú inštitúty, nie je vysokoškolským vzdelaním. Absolventom inštitútov, ktorí sa prihlásia na štúdium na vysokej škole, sa však toto štúdium započíta.
(4)
Inštitúty sa zriaďujú pre štúdium technických, výnimočne aj iných odborov.
§ 2
Zriaďovanie inštitútov
(1)
Inštitúty môžu zriadiť pre svojich pracovníkov podniky, výrobno-hospodárske jednotky, jednotné roľnícke družstvá, výnimočne aj ústredné úrady (ďalej len „podniky“). Na štúdium na inštitútoch sa môžu pripustiť i pracovníci iných podnikov toho istého odvetvia, prípadne i iných družstiev.
(2)
Podniky zriaďujú inštitúty po predchádzajúcom súhlase svojho ústredného úradu, ktorý sa o zriadení dohodne s Ministerstvom školstva a kultúry.
(3)
Ústredné úrady predkladajú Ministerstvu školstva a kultúry návrhy na zriadenie inštitútov vo svojej pôsobnosti k 1. aprílu a k 1. novembru. Návrhy musia obsahovať:
a)
zdôvodnenie potreby zriadenia inštitútu, zodpovedajúcej plánu technického rozvoja a plánu zvyšovania kvalifikácie pracujúcich s prehľadom plánovaného počtu tried a študujúcich v budúcich piatich rokoch,
b)
návrh organizačného poriadku, študijných predpisov, návrh učebných plánov jednotlivých študijných odborov a návrh učebných osnov,
c)
informáciu o spôsobe štúdia (večerné, smenové, diaľkové štúdium) s uvedením počtu vyučovacích hodín alebo konzultácií týždenne, prípadne mesačne, spolu s informáciou o spôsobe vykonávania laboratórnych prác a praktických cvičení,
d)
správu o zabezpečení potrebného počtu kvalifikovaných učiteľov,
e)
údaje o plánovanom umiestení inštitútu a o jeho vybavení školským zariadením a učebnými pomôckami.
(4)
Obdobne sa postupuje pri rozširovaní činnosti inštitútu a zmene jeho učebných plánov alebo učebných osnov.
(5)
Po dosiahnutí súhlasu podľa odseku 2 oznámi podnik zriadenie inštitútu príslušnému krajskému národnému výboru.
§ 3
Organizácia štúdia
(1)
Štúdium na inštitúte je špecializované podľa odborného zamerania podniku a je najmenej dvojročné. Jeho dĺžku určí kompetentný ústredný úrad v dohode s Ministerstvom školstva a kultúry. Štúdium sa začína spravidla k 1. septembru alebo k 1. februáru.
(2)
Štúdium na inštitúte je štúdiom pri zamestnaní; je organizované ako večerné, smenové alebo diaľkové štúdium. Najmenší celkový počet vyučovacích hodín pri večernom alebo smenovom štúdiu je 1200.
(3)
Jednotlivé triedy možno zriadiť pri počte aspoň 15 študujúcich. Pri viac ako 35 študujúcich sa zriadi ďalšia trieda. Cvičenia a semináre sa môžu konať v menších skupinách.
(4)
Štúdium sa ukončuje odbornou prácou a záverečnou skúškou pred skúšobnou komisiou vymenovanou vedením podniku; členom tejto komisie je vždy zástupca krajského národného výboru a odborný pracovník príslušnej vysokej školy (§ 8 ods. 2).
(5)
Absolventom vydá inštitút vysvedčenie, v ktorom okrem výsledku záverečnej skúšky je uvedený prospech zo všetkých vyučovacích predmetov. Absolventi technických odborov sú oprávnení používať označenie „diplomovaný technik“.
§ 4
Prijímanie uchádzačov
(1)
Do inštitútu sú prijímaní osvedčení pracovníci, ktorí majú najmenej desať rokov odbornej praxe, sú spravidla starší ako 35 rokov, zastávajú vyššie technické funkcie a dosiahli stredné odborné alebo úplné stredné odborné vzdelanie; krajský národný výbor môže dať výnimočne súhlas na prijatie uchádzača nesplňujúceho podmienku dĺžky odbornej praxe.
(2)
Uchádzačov o štúdium na inštitúte vyberá z radov pracujúcich komisia zriadená podľa zásad a smerníc pre rozmiestňovanie mládeže a pre prijímanie na ďalšie štúdium.*)
(3)
O prijatí vybraného uchádzača rozhoduje na základe prijímacieho pohovoru prijímacia komisia vymenovaná vedením podniku; jedným z jej členov je vždy zástupca krajského národného výboru.
(4)
Štúdium cudzieho štátneho príslušníka, ktorý spĺňa podmienky uvedené v odseku 1, povoľuje krajský národný výbor príslušný podľa sídla inštitútu.
§ 5
Pracovné úľavy a hospodárske zabezpečenie
Na študujúcich na inštitútoch sa vzťahujú ustanovenia vládnej vyhlášky č. 107/1961 Zb. o pracovných úľavách a hospodárskom zabezpečení študujúcich pri zamestnaní na školách poskytujúcich stredné a vyššie vzdelanie, na niektorých vysokých školách a na večerných univerzitách marxizmu-leninizmu.
§ 6
Vedúci inštitútu a vyučujúci
(1)
Na čele inštitútu je vedúci. Vedúci inštitútu je zamestnancom podniku, prípadne členom jednotného roľníckeho družstva; vymenúva ho vedenie podniku po prejednaní s krajským národným výborom. Vedúci inštitútu zodpovedá za jeho prevádzku v celom rozsahu. Jeho kvalifikáciu a platové zaradenie určujú rezortné smernice.
(2)
Vedenie podniku môže pri väčšom počte tried ustanoviť v inštitúte ďalších pracovníkov. Ich pracovné a platové pomery sa spravujú predpismi platnými pre zamestnancov podniku.
(3)
V inštitúte vyučujú kvalifikovaní odborníci, najmä z radov pracovníkov podnikov alebo výskumných ústavov, vysokých škôl alebo stredných odborných škôl. Vyučovaním ich poveruje vedúci inštitútu po prejednaní s krajským národným výborom a zamestnávateľom. Ich platové pomery upraví Ministerstvo školstva a kultúry v dohode s Ministerstvom financií.
§ 7
Pedagogická pomoc
(1)
Krajské národné výbory pomáhajú inštitútom pri pedagogickom vzdelávaní učiteľov z radov odborných pracovníkov podnikov organizovaním seminárov, prednášok, hospitácií a pod.
(2)
Vysoké školy, prípadne stredné odborné školy pomáhajú inštitútom najmä pri príprave učebných plánov a učebných osnov.
(3)
Učiteľom vysokých škôl a stredných odborných škôl sa umožní externé vyučovanie na inštitútoch.
§ 8
Dozor, kontrola a riadenie
(1)
Všeobecný školský dozor vykonávajú v inštitútoch krajské národné výbory.
(2)
Odborný dozor najmä pri záverečných skúškach vykonáva vysoká škola poverená Ministerstvom školstva a kultúry v dohode s kompetentným ústredným úradom.
(3)
Ústredné ideové a pedagogické riadenie a kontrola výchovy a vzdelávania na inštitútoch náleží kompetentnému ústrednému úradu, ktorý postupuje podľa zásad určených Ministerstvom školstva a kultúry. Ministerstvo školstva a kultúry vykonáva ústrednú kontrolu nad uplatňovaním týchto zásad a ústredný odborný dozor nad vyučovaním všeobecne vzdelávacím predmetom.
§ 9
Finančné a hmotné zabezpečenie
Všetky osobné a vecné náklady spojené so zriadením a prevádzkou inštitútu znáša podnik, pri ktorom bol inštitút zriadený; pomernú časť prevádzkových nákladov znášajú podniky, ktorých pracovníci na inštitúte študujú.
§ 10
Zrušenie inštitútu alebo jeho tried
(1)
Podnik zruší za súhlasu kompetentného ústredného úradu inštitút vtedy, ak boli zrušené všetky jeho triedy alebo ak trvale nedosahuje cieľ, pre ktorý bol zriadený; ústredný úrad sa o zrušení dohodne s Ministerstvom školstva a kultúry.
(2)
Trieda sa zruší, ak počet študujúcich klesne v nej pod 10.
§ 11
Záverečné ustanovenia
(1)
Ak sa to odôvodní nevyhnutnou potrebou niektorého odvetvia, môže minister školstva a kultúry v dohode s kompetentným ministrom alebo vedúcim ústredného úradu povoliť pre jednotlivé inštitúty odchýlky od ustanovení § 3 a 4 tejto vyhlášky.
(2)
Organizačný poriadok, učebné plány, učebné osnovy a študijné predpisy vydá pre podnikový inštitút kompetentný ústredný úrad po dohode s Ministerstvom školstva a kultúry; vzor organizačného poriadku, vzor študijných predpisov a pomôcok pre evidenciu štúdia (triednej knihy, výkazu o účasti a prospechu, výkazu o štúdiu, vysvedčení) vydá Ministerstvo školstva a kultúry.
(3)
Absolventom inštitútov, ktorí sa prihlásia na štúdium na vysokej škole, sa štúdium na podnikovom inštitúte v jednotlivých predmetoch započíta s prihliadnutím na rozsah látky v danom odbore vysokoškolského štúdia. O rozsahu započítania rozhodne dekan príslušnej fakulty.
(4)
Pri hodnotení vzdelania získaného v podnikovom inštitúte pre zastávanie inžiniersko-technických funkcií sa bude postupovať podľa zásad, ktoré vydá Štátna mzdová komisia.
§ 12
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Široký v. r.
*)
Uznesenie vlády zo 17. januára 1962 č. 12/1962 Zb., ktorým sa ustanovujú zásady pre rozmiesťovanie mládeže a pre prijímanie na ďalšie štúdium, čl. 2 ods. 4 smerníc Ministerstva školstva a kultúry pre rozmiesťovanie mládeže a prijímanie na štúdium na stredných školách z 25. januára 1962, č. 5222/62-II/5 (Vestník MŠK rok 1962, zošit 4).