41/1962 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

41
VYHLÁŠKA
Ministerstva potravinárskeho priemyslu
zo 6. apríla 1962
o hospodárení s odpadovými tukmi živočíšneho a rastlinného pôvodu
Ministerstvo potravinárskeho priemyslu ustanovuje v dohode so zúčastnenými ministerstvami, ústrednými úradmi a orgánmi podľa § 26 ods. 3 zákona č. 165/1960 Zb. o treťom päťročnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky:
§ 1
Odpadové tuky živočíšneho a rastlinného pôvodu, najmä kostné tuky, kožné a kožičkové tuky, mastné kyseliny S, mydlo mastnej kyseliny S, technické tuky tavené (technický loj I. a II., technické sadlo, zvierací tuk egalizovaný, lapačový tuk a mydlový polotovar) a technický tuk extrakčný z mäsokosťovej múčky sú dôležitou surovinou pre plnenie úloh určených štátnym plánom rozvoja národného hospodárstva v tukovom priemysle.
§ 2
Za účelom maximálneho využitia odpadových tukov podľa potrieb národného hospodárstva sú priemyslové podniky a ostatné organizácie, v ktorých sa odpadové tuky vyskytujú, povinné
a)
odpadové tuky triediť podľa druhov, ochraňovať ich pred znehodnotením a skazou,
b)
viesť o nich evidenciu zabezpečujúcu prehľad o ich rozdelení podľa druhov,
c)
hlásiť ročné plánované množstvá a druhy odpadových tukov Združeniu tukového priemyslu, Praha, a to vždy najneskoršie do 10. septembra toho-ktorého roku. Prípadné neskoršie zmeny plánovaného množstva sa hlásia uvedenému Združeniu bežne.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.*)
Prvý námestník ministra:

Horník v. r.
*)
Touto vyhláškou nie je dotknutá vyhláška č. 355/1953 Ú. l. (Č. 381/1953 Ú. v.) o zbere a výkupe zberných surovín a vyhláška č. 130/1961 Zb. o povinnom odvádzaní a využití upotrebených minerálnych olejov.