39/1962 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.1962

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

39
VYHLÁŠKA
Rady Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave
z 8. marca 1962,
ktorou sa určujú ďalšie miestne národné výbory ako stavebné úrady
§ 1
Rada Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave určuje podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku ako stavebné úrady:
Mestský národný výbor Trenčianske Teplice, okres Trenčín.
Miestny národný výbor Stará Turá, okres Trenčín.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1962.
Tajomník:

Mikuláš v. r.

Predseda:

Brenčič v. r.