116/1962 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

116
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
z 1. decembra 1962
o Dohode o leteckých službách medzi Československou socialistickou republikou a republikou Mali
Dňa 27. novembra 1961 bola v Prahe podpísaná Dohoda o leteckých službách medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Mali.
Vláda Československej socialistickej republiky schválila Dohodu 23. mája 1962, čo bolo oznámené malijskej strane nótou z 3. júla 1962; schválenie Dohody príslušnými orgánmi Republiky Mali bolo oznámené nótou z 11. októbra 1962.
Podľa ustanovenia článku 14 vstúpila Dohoda v platnosť 11. októbra 1962.
České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)
David v. r.
DOHODA
o leteckých službách medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Mali
Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Republiky Mali vedené prianím uzavrieť dohodu za účelom rozvoja vzájomnej leteckej dopravy a zriadenia leteckých služieb medzi ich krajinami, vymenovali svojich zástupcov, ktorí sa dohodli takto:
Článok 1
Zmluvné strany si poskytujú práva ustanovené v tejto Dohode a jej Prílohe za účelom zriadenia a vykonávania dohodnutých leteckých služieb na tratiach uvedených v Prílohe. Tieto služby sa môžu začať ihneď alebo neskoršie podľa priania zmluvnej strany, ktorej sa tieto práva poskytujú.
Článok 2
1.Každá zmluvná strana bude mať právo určiť letecký podnik na prevádzku dohodnutých leteckých služieb na určených tratiach.
2.Len čo druhá zmluvná strana príjme toto určenie, poskytne bez prieťahov určenému leteckému podniku príslušné prevádzkové oprávnenie, avšak s výhradou ustanovenia odseku 3 a 4 tohto článku.
3.Letecké úrady jednej zmluvnej strany môžu požadovať, aby letecký podnik určený druhou zmluvnou stranou bol spôsobilý na plnenie podmienok predpísaných zákonmi a predpismi, ktoré obvykle platia pri vykonávaní medzinárodných leteckých služieb.
4.Každá zmluvná strana bude mať právo odmietnuť určenie leteckého podniku a odoprieť alebo odvolať prevádzkové oprávnenie leteckého podniku alebo uložiť v poskytnutom oprávnení také podmienky, aké považuje za potrebné, ak nebude presvedčená, že prevažná časť vlastníctva a skutočné riadenie určeného leteckého podniku patrí druhej zmluvnej strane alebo jej príslušníkom, alebo v prípade, že sa určený letecký podnik nespravuje jej zákonmi a predpismi, alebo inakšie neplní podmienky ustanovené v tejto Dohode. Toto opatrenie sa vykoná len po predchádzajúcom rokovaní s druhou zmluvnou stranou, pokiaľ nie je potrebné okamžité zastavenie činnosti alebo uloženie podmienok na zabránenie ďalšieho porušovania zákonov alebo predpisov.
Článok 3
1.Zákony a predpisy jednej zmluvnej strany vzťahujúce sa na vstup na jej územie alebo výstup lietadiel vykonávajúcich medzinárodné lety alebo na prevádzku týchto lietadiel na jej území, budú platiť pre lietadlá určeného leteckého podniku druhej zmluvnej strany.
2.Zákony a predpisy jednej zmluvnej strany vzťahujúce sa na vstup na jej územie alebo výstup cestujúcich, posádok alebo nákladov, ako sú predpisy o vstupe, odbavení, prisťahovalectve, cle a karanténe, musia sa dodržiavať pri vstupe, výstupe a prevádzke na území tejto zmluvnej strany pokiaľ ide o cestujúcich, posádky alebo náklad lietadiel určeného leteckého podniku druhej zmluvnej strany.
Článok 4
1.S pohonnými hmotami, mazacími olejmi, obvyklým vybavením lietadiel, náhradnými súčiastkami a palubnými zásobami, ktoré sa dovezú alebo vezmú na palubu lietadla na území jednej zmluvnej strany určeným leteckým podnikom druhej zmluvnej strany alebo v jeho prospech a ktoré sa majú výhradne použiť v lietadlách tohto podniku, sa bude zaobchádzať, pokiaľ ide o clo, inšpekčné poplatky a iné vnútroštátne dane a poplatky na území druhej zmluvnej strany, nie menej výhodne, ako v prípade, ak ide o štát požívajúci najvyššie výhody.
2.Lietadlá určeného leteckého podniku jednej zmluvnej strany používané na prevádzku dohodnutých služieb, ako aj pohonné hmoty, mazacie oleje, obvyklé vybavenie lietadiel, náhradné súčiastky a zásoby zostávajúce na palube lietadiel, budú na území druhej zmluvnej strany oslobodené od cla a inšpekčných poplatkov alebo iných vnútroštátnych daní a poplatkov, i keď tieto zásoby použijú alebo spotrebujú tieto lietadlá za letu nad spomínaným územím.
3.Pohonné hmoty, mazacie oleje, náhradné súčiastky, obvyklé vybavenie lietadiel a palubné zásoby určené pre použitie pri vykonávaní dohodnutých služieb môžu sa uskladniť na letiskách, na ktoré lieta určený letecký podnik.
4.Veci oslobodené od poplatkov podľa odseku 2 nesmú sa vyložiť bez súhlasu colných úradov druhej zmluvnej strany. Ak sa nemôžu použiť alebo spotrebovať, musia sa znovu vyviesť a do doby vyvezenia zostávajú k dispozícii určenému leteckému podniku, avšak pod dohľadom colných úradov.
Článok 5
1.Každá zmluvná strana poskytne určenému leteckému podniku druhej zmluvnej strany na svojom území na základe vzájomnosti oslobodenie od všetkých daní zo ziskov alebo príjmov plynúcich z vykonávania dohodnutých leteckých služieb.
2.Každá zmluvná strana môže uložiť alebo povoliť uloženie patričných a primeraných dávok za používanie letísk a ostatných zariadení s výhradou, že tieto dávky nebudú vyššie ako dávky platené národným leteckým podnikom vykonávajúcim podobné medzinárodné letecké služby.
Článok 6
Určený letecký podnik každej zo zmluvných strán bude mať možnosť udržiavať na území druhej zmluvnej strany technický a obchodný personál v počte primeranom rozsahu vykonávaných služieb. V rozsahu, v akom sa určený letecký podnik zriekne udržiavania vlastného personálu na území druhej zmluvnej strany, poverí, pokiaľ je to možné, prípadnými prácami personál letiska alebo určeného leteckého podniku druhej zmluvnej strany.
Článok 7
Dopravná kapacita poskytovaná každým určeným leteckým podnikom pre vykonávanie dohodnutých služieb bude prispôsobená prepravnému dopytu a pokiaľ ide o spoločné úseky, bude určená priamou dohodou medzi určenými leteckými podnikmi a bude podliehať schváleniu leteckými úradmi obidvoch zmluvných strán.
Článok 8
1.Tarify platné pre dohodnuté služby sa dojednajú medzi určenými leteckými podnikmi v primeranej výške s prihliadnutím na všetky dôležité skutočnosti, ako sú náklady, význačné rysy služby a tarify iných leteckých podnikov.
2.Tarify podliehajú schváleniu leteckých úradov zmluvných strán; ak sa nemôže dosiahnuť dohoda o tarifách medzi určenými leteckými podnikmi, dojednajú tieto tarify letecké úrady. Ak nedôjde k dohode ani takto, bude sa rozpor riešiť podľa článku 10 tejto Dohody.
Článok 9
Letecké úrady zmluvných strán budú podľa potreby v priamom styku a budú sa konzultovať, aby bola zabezpečená úzka spolupráca vo všetkých záležitostiach súvisiacich s vykonávaním Dohody a jej Prílohy.
Článok 10
Ak vznikne akákoľvek pochybnosť alebo rozpor medzi zmluvnými stranami, pokiaľ ide o výklad alebo vykonávanie tejto Dohody a jej Prílohy, zmluvné strany ju vyriešia priamym rokovaním medzi leteckými úradmi, alebo ak toto rokovanie nebude úspešné, diplomatickou cestou.
Článok 11
1.
Každá zmluvná strana môže kedykoľvek navrhnúť druhej zmluvnej strane akúkoľvek zmenu tejto Dohody alebo jej Prílohy, ktorú považuje za žiadúcu. Rokovanie o navrhnutej zmene medzi obidvoma zmluvnými stranami musí sa začať do šesťdesiatich dní odo dňa podania návrhu jednou zo zmluvných strán a môže sa viesť priamo medzi leteckými úradmi obidvoch zmluvných strán.
2.
Zmeny Prílohy k Dohode môžu sa vykonať dohodou medzi leteckými úradmi zmluvných strán. Zmeny Dohody nadobudnú účinnosť, len čo budú potvrdené výmenou nót medzi zmluvnými stranami.
Článok 12
Pre vykonávanie tejto Dohody a jej Prílohy:
1.Výraz „letecké úrady“ značí:
pokiaľ ide o Československú socialistickú republiku, „Ministerstvo dopravy a spojov - letecký odbor“ alebo každý orgán poverený vykonávaním úloh patriacich teraz do pôsobnosti tohto úradu;
pokiaľ ide o Republiku Mali, „Ministerstvo dopravy a telekomunikácií - Riaditeľstvo civilného a obchodného letectva“.
2.Výraz „dohodnuté služby“ a „určené trate“ bude znamenať medzinárodné letecké služby a trate určené v Prílohe tejto Dohody.
3.Výraz „určený letecký podnik“ bude znamenať letecký podnik, ktorý jedna zmluvná strana oznámila druhej zmluvnej strane ako podnik, ktorý bude vykonávať ktorúkoľvek z dohodnutých služieb.
Článok 13
Každá zmluvná strana môže kedykoľvek oznámiť druhej zmluvnej strane, že túto Dohodu vypovedá. Ak dôjde k takému oznámeniu, zostane Dohoda v platnosti ešte rok odo dňa, keď ho druhá zmluvná strana dostala.
Článok 14
Táto Dohoda vstúpi v platnosť dňom, keď si zmluvné strany navzájom oznámia, že bola schválená ich príslušnými orgánmi.
Zmluvné strany sa však dohodli, že ustanovenia Dohody budú používať odo dňa jej podpisu.
Na dôkaz toho podpísaní splnomocnenci náležite splnomocnení svojimi vládami po výmene plnomocenstiev túto Dohodu podpísali.
Dané v Prahe 27. novembra 1961 vo dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku českom a francúzskom, pričom obidve znenia sú rovnako platné.
Za vládu Československej socialistickej republiky:

M. Murín v. r.

Za vládu Republiky Mali:

O. Ouadidie v. r.
PRÍLOHA
Oddiel I
a) Vláda Československej socialistickej republiky udelí na podklade vzájomnosti podniku určenému malijskou vládou povolenie na vykonávanie týchto medzinárodných leteckých služieb:
1. Bamako - Rabat - Zurich - Praha - Moskva alebo Berlín (bez poskytnutia obchodných práv na úseku Praha - Moskva a Praha - Berlín a naopak) a späť rovnakou cestou.
2. Bamako - medziľahlé body v Západnej Afrike a Európe - Praha a ďalej späť rovnakou cestou(medziľahlé body a body ďalej budú určené neskoršou dohodou leteckých úradov zmluvných strán).
b) Toto povolenie bude zahŕňať
obchodné práva, t. j.:
- právo nakladať v Československu cestujúcich, tovar a poštu určené do Mali alebo do iných štátov;
- právo vykladať v Československu cestujúcich, tovar a poštu naložené na území Mali alebo na území iných štátov.
c) Určený letecký podnik bude môcť vynechávať trvale alebo pri jednotlivom lete pristátie v ktoromkoľvek z medziľahlých miest uvedených v opise liniek podľa odseku a).
Oddiel II
a) Vláda Republiky Mali udelí na podklade vzájomnosti podniku určenému československou vládou povolenie na vykonávanie týchto medzinárodných leteckých služieb:
1. Praha - Zurich - Rabat - Bamako - Akkra alebo Konakry (bez poskytnutia obchodných práv na úseku Bamako - Akkra a Bamako - Konakry a naopak) a späť rovnakou cestou.
2. Praha - medziľahlé body v Európe a Západnej Afrike - Bamako a ďalej späť rovnakou cestou (medziľahlé body a body ďalej budú určené neskoršou dohodou leteckých úradov zmluvných strán).
b) Toto povolenie bude zahŕňať:
obchodné práva, t. j.:
- právo nakladať v Mali cestujúcich, tovar a poštu určené do Československa alebo do iných štátov;
- právo vykladať v Mali cestujúcich, tovar a poštu naložené na území Československa alebo na území iných štátov.
c) Určený letecký podnik bude môcť vynechávať trvale alebo pri jednotlivom lete pristátie v ktoromkoľvek z medziľahlých miest uvedených v opise liniek podľa odseku a).
*)
Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.