2/1961 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 24.01.1961 do 16.07.1963

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

2
VLÁDNE NARIADENIE
z 18. januára 1961,
ktorým sa mení a doplňuje štatút Štátnej plánovacej komisie
Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 2 ods. 8 zákona č. 41/1959 Zb. o Štátnej plánovacej komisii v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 1/1961 Zb.:
Čl. I
Vládne nariadenie č. 44/1959 Zb., ktorým sa ustanovuje štatút Štátnej plánovacej komisie, sa mení a doplňuje takto:
1.
V § 1 ods. 2
v písm. a) sa slová „plánov perspektívnych“ nahradzujú slovami „plánov dlhodobých“,
písm. f) znie:
f) metodicky riadi územné plánovanie, prípravu investičnej výstavby a skúmanie jej hospodárskej efektívnosti ako aj projektovanie; usmerňuje riešenie územných plánov, ako aj plánovaciu prípravu a technicko-ekonomickú koncepciu významných stavieb, s cieľom zabezpečiť ich maximálnu hospodársku efektívnosť“,
za písm. ch) sa vkladajú nové písm. i) a j) tohto znenia:
i) určuje v prípadoch, v ktorých je to na splnenie úloh štátneho plánu potrebné, zásady hospodárenia s výrobkami;
j)
predkladá vláde návrhy zásadných opatrení v starostlivosti o prírodné prostredie a metodicky riadi a koordinuje činnosť štátnych orgánov na tomto úseku;“.
Doterajšie písmená i), j), k) a l) sa označujú ako písmená k), l), m) a n).
2.
§ 4 písm. a) a b) znejú:
„Štátna plánovacia komisia pri plnení svojich úloh úzko spolupracuje
a)
s ústrednými orgánmi; stará sa o dosiahnutie jednoty pri plánovaní národného hospodárstva a pomáha ústredným orgánom v dôslednom uplatňovaní celoštátnych hľadísk pri posudzovaní hospodárskych problémov; využíva praktické skúsenosti, ktoré ústredné orgány získali pri riadení zverených úsekov národného hospodárstva;
b)
s krajskými národnými výbormi; pomáha im pri vypracúvaní návrhov plánov rozvoja ich hospodárstva, najmä pri riešení otázok zabezpečenia súladu rozvoja hospodárstva riadeného národnými výbormi s rozvojom ostatných odvetví hospodárstva na území krajov; prejednáva s nimi v nevyhnutnom rozsahu otázky komplexného rozvoja všetkých odvetví hospodárstva na území jednotlivých krajov a jeho zabezpečenia; informuje vedúcich funkcionárov krajských národných výborov o hlavných problémoch rozvoja celého národného hospodárstva a prejednáva s nimi zásadné problémy súvisiace s plnením úloh komplexného rozvoja krajov, s cieľom zabezpečiť dôsledné uplatňovanie celoštátnych hľadísk pri posudzovaní hospodárskych problémov; organizuje spoluprácu všetkých orgánov zúčastnených na kontrole plnenia plánu tak, aby sa väčšina problémov vyriešila priamo v krajoch; vo svojej práci využíva praktické skúsenosti krajských národných výborov;“.
Písmeno d) sa vypúšťa a doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).
3.
§ 6 ods. 1 znie:
„(1)
Sekretariát Štátnej plánovacej komisie sa skladá z predsedu Štátnej plánovacej komisie, z predsedu Slovenskej plánovacej komisie, z námestníkov predsedu Štátnej plánovacej komisie, ako aj z niektorých vedúcich pracovníkov aparátu Štátnej plánovacej komisie, vymenovaných vládou na návrh predsedu Štátnej plánovacej komisie.“.
4.
§ 7 ods. 2 znie:
„(2)
Pri Štátnej plánovacej komisii sú zriadené Výskumný ústav národohospodárskeho plánovania a Štátny ústav pre rajónové plánovanie, ktoré pracujú podľa štatútov a plánov schválených Štátnou plánovacou komisiou.“.
Čl. II
Predseda Štátnej plánovacej komisie sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásil úplné znenie vládneho nariadenia, ktorým sa ustanovuje štatút Štátnej plánovacej komisie, ako vyplýva z neskorších predpisov.
Čl. III
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Široký v. r.