Predpis bol zrušený predpisom 102/1964 Zb.

105/1961 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 30.09.1961 do 30.06.1964

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

105
VYHLÁŠKA
Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia
z 23. septembra 1961,
ktorou sa mení a doplňuje zoznam chorôb z povolania
Štátny úrad sociálneho zabezpečenia v dohode s Ministerstvom zdravotníctva a s Ústrednou radou odborov ustanovuje podľa § 16 ods. 3 zákona č. 55/1956 Zb. o sociálnom zabezpečení:
§ 1
Zoznam chorôb z povolania uvedený v prílohe k § 16 ods. 3 zákona č. 55/1956 Zb. o sociálnom zabezpečení sa mení a doplňuje takto:
1.
Za chorobu z povolania uvedenú pod poradovým číslom 21 sa novo zaraďuje s poradovým číslom 22 choroba z povolania a označenie podnikov, v ktorých vzniká, takto:
„22 Tropické choroby prenosné a parazitárne v ktorých sú zamestnanci vo zvýšenej miere vydaní týmto ochoreniam pri pobyte v trópoch“.
Poradové čísla nasledujúcich chorôb z povolania sa prečíslujú.
2.
Označenie chorôb z povolania uvedených po prečíslovaní pod poradovými číslami 13, 28 a 29 znie:
„13 Ochorenie z halogenizovaných uhľovodíkov“.
„28 Ochorenie zaprášením pľúc prachom obsahujúcim kysličník kremičitý (silikóza, silikotuberkulóza)
a)
s typickými rtg znakmi s prihliadnutím na dynamiku ochorení
b)
v spojení s aktívnou tuberkulózou“
„29 Ochorenie zaprášením pľúc azbestovým prachom (azbestóza)
a)
pri ktorom sú zistené typické rtg znaky
b)
v spojení s pľúcnou rakovinou“
3.
Označenie podnikov, v ktorých vzniká choroba z povolania uvedená po prečíslovaní pod poradovým číslom 37, znie:
„v ktorých sú zamestnanci vydaní tomuto ochoreniu, najmä v divadlách, školách a profesionálnych speváckych telesách“.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Prvý námestník predsedu:

dr. John v. r.