Predpis bol zrušený predpisom 69/1967 Zb.

Predpis bol zrušený predpisom 28/1972 Zb.

102/1961 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 29.09.1961 do 15.05.1972

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

102
VLÁDNE NARIADENIE
z 15. septembra 1961
o úprave pôsobnosti národných výborov podľa predpisov o využití nerastného bohatstva
Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 45 ods. 1 zákona č. 65/1960 Zb. o národných výboroch:
§ 1
Úlohy patriace podľa predpisov o využití nerastného bohatstva krajským národným výborom*) prenášajú sa na okresné národné výbory, pri ktorých sú pre splnenie týchto úloh vytvorené potrebné predpoklady. O tom, či sú na okresnom národnom výbore vytvorené tieto predpoklady, rozhoduje krajský národný výbor; pred rozhodnutím vyžiada si vyjadrenie obvodného banského úradu.
§ 2
Krajské národné výbory plnia úlohy ústredného hospodárskeho orgánu podľa predpisov o využití nerastného bohatstva v ťažobných podnikoch riadených národnými výbormi.**)
§ 3
Nedotknutá zostáva pôsobnosť krajských národných výborov pri dozore na geologickú službu na ložiskách dobývaných organizáciami národných výborov, na vyhodnocovanie týchto ložísk a na riadne hospodárenie ložiskovými surovinami.
§ 4
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Široký v. r.