Predpis bol zrušený predpisom 404/1990 Zb.

10/1961 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 06.02.1961 do 14.10.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

10
VLÁDNE NARIADENIE
z 11. januára 1961
o udeľovaní Československého radu Bieleho leva
Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 1 zákona č. 247/1949 Zb. o vyznamenaniach a čestných uznaniach:
§ 1
Príslušníkom iných štátov, ktorí sa mimoriadne zaslúžili o československý štát, o rozvoj priateľských stykov s Československou socialistickou republikou alebo o rozvoj priateľstva a spolupráce medzi národmi, môže sa udeliť Československý rad Bieleho leva.
§ 2
(1)
Československý rad Bieleho leva udeľuje prezident republiky.
(2)
Udeľuje ho najmä významným politickým a iným verejným činiteľom, predstaviteľom medzinárodných organizácií i hospodárskym a kultúrnym predstaviteľom.
(3)
Veci Československého radu Bieleho leva spravuje Kancelária prezidenta republiky.
§ 3
Zrušuje sa vládne nariadenie č. 362/1922 Zb., ktorým sa zriaďuje Československý rad Bieleho leva a Československá medaila Bieleho leva v znení vládneho nariadenia č. 261/1924 Zb., vládneho nariadenia č. 120/1930 Zb. a vládneho nariadenia č. 170/1936 Zb.
§ 4
Bližšie ustanovenia obsahujú pripojené stanovy, ktoré sú súčasťou tohto nariadenia.
§ 5
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Široký v. r.
Stanovy Československého radu Bieleho leva
Článok 1
Československý rad Bieleho leva udeľuje prezident republiky príslušníkom iných štátov za mimoriadne zásluhy o československý štát, o rozvoj priateľských stykov iného štátu s Československou socialistickou republikou, ako aj za zásluhy o rozvoj priateľstva a spolupráce medzi národmi. Udeľuje ho najmä významným politickým a iným verejným činiteľom, predstaviteľom medzinárodných organizácií i hospodárskym a kultúrnym predstaviteľom.
Článok 2
Československý rad Bieleho leva má tri triedy, z ktorých prvá je najvyššia, ďalšie dve postupne nižšie. Tá istá osoba nemôže mať súčasne vyznamenania viacerých tried.
Článok 3
Znaky prvej triedy
A. Stuha
Šarlátovočervená, 100 mm široká a 180 cm dlhá stuha z moirée hodvábu, opatrená po oboch krajoch vo vzdialenosti 5 mm od kraja bielym pruhom v šírke 15 mm. Nosí sa cez prsia od pravého ramena k ľavému boku, kde sa kríži v uzol v tvare kokardy, ktorý prikrýva kotvu na zavesenie radového odznaku.
B. Radový odznak
Radovým odznakom je päťdielna hviezdica, ktorej päť lúčov pramení z kruhu o priemere 23 mm. Koniec každého lúča vybieha do troch hrotov. Špičky hrotov sú chránené a zdobené guľôčkou. Lúče hviezdy sú navzájom spojené lipovými listami. Celkový priemer okruhu hviezdice je 68 mm.
Hviezdica je na prednej strane granátove smaltovaná, okraje stredného kruhu a lúčov sú zlaté a guľôčky na hrotoch a lipové listy medzi lúčmi zlaté. Na strede hviezdice je pripevnený strieborný lev zo štátneho znaku Československej socialistickej republiky.
Na zadnej strane hviezdice je stredný kruh granátove smaltovaný, v strede má zlatý monogram „ČSSR" a je vrúbený zlatým okrajom, v ktorom je vyryté heslo „Pravda vítězí" tmavomodro smaltovaným písmom a zdobeným dvoma štylizovanými lipovými listami. Lúče sú taktiež granátove smaltované. Okraje lúčov sú zlatené a leštené.
S guľôčkou na strednom hrote horného stredného lúča je pohyblivo spojený obojstranne razený zlatý lipový veniec tvaru ležiaceho oválu v rozmere 35:25 mm, cez stred ktorého sú skrížené na rade udeľovanom vojenským osobám dva meče, na rade udeľovanom civilným osobám dve palmy, taktiež zlaté. Lipový veniec je hore opatrený pohyblivým kruhom na zavesenie odznaku.
Odznak sa nosí zavesený v kokarde stuhy.
C. Hviezda
Stred hviezdy tvorí strieborný, lesklý dvojkruh na granátove smaltovanej a lúčove vzorkovanej pôde. Medzi kruhy je umiestnené heslo „Pravda vítězí" s dvoma štylizovanými lipovými listami, taktiež strieborne lesklé. Priestor stredného kruhu je vyplnený strieborným levom štátneho znaku v mdlom vyhotovení.
Od vonkajšieho strieborného kruhu vybiehajú šikmo nazad v osemhrannú hviezdicu strieborné, leštené lúče, majúce tvar dlhých, k obvodu hviezdy sa rozširujúcich ihlancov.
Zadná strana hviezdy má uprostred šošovku s okrajovou ozdobou z lipových listov, vypukle razenú okolo monogramu „ČSSR". Na stenách sú zjavné mierne stopy lúčov z prednej strany.
Hviezda sa nosí na ľavej strane pŕs.
D. Reťaz
Tento znak môže sa udeliť buď súčasne s ostatnými znakmi prvej triedy, alebo neskoršie osobitne, a to predovšetkým hlavám cudzích štátov, v prípadoch hodných zvláštneho zreteľa i iným príslušníkom cudzích štátov.
Reťaz pozostáva z dvadsiatich článkov spojených navzájom na obvode reťaze vždy dvoma retiazkami. V strede je zavesený článok tvoriaci monogram z iniciálok „ČSSR", po oboch jeho stranách striedajú sa články, na ktorých je lev zo štátneho znaku Československej socialistickej republiky s článkami z iniciálok „ČSSR". Článkov s levom je desať, článkov s monogramom „ČSSR" spolu so závesovým článkom je taktiež desať.
Závesový článok určený na zavesovanie radového odznaku má celkom tvar pravidelného lichobežníka. Je vyplnený monogramom „ČSSR" v bielom smalte so zlatou facetovou obrubou, podloženým vzdušnou ratolesťou vavrínu, smaragdovozelene smaltovanou. Okraje a zadná strana článku sú zlaté, leštené. Hrúbka článku je 2 mm. Článok je na zadnej strane opatrený zápinkou na zavesenie radového odznaku.
Článok s levom má podobu štvorca o základni dlhej 24 mm. V strede je pripevnený na červene smaltovanej doske, vrúbenej zlatým kruhom o priemere 18 mm, strieborný lev zo štátneho znaku. Okolo dosky je vyrezávaný zlatý nápis „Pravda vítězí" delený dvoma lipovými listami a zvonka vrúbený zlatým kruhom o priemere 24 mm. Rohy článku sú vyplnené vzdušnou lipovou ozdobou, taktiež zlatou. Okraje a zadná strana článkov sú zlaté, leštené; hrúbka článku je 2 mm.
Článok s iniciálkami „ČSSR" má tvar pravidelného lichobežníka, ktorého základňa tvorí časť vonkajšieho obvodu reťaze. Utvorený je zlatým plastickým monogramom „ČSSR" s lesklou facetou, podloženým vzdušnou zlatou vavrínovou ratolesťou. Okraje a zadná strana hladká, zlatá. Hrúbka článku 2 mm.
Spojovacie retiazky sú zlaté a skladajú sa z troch štvorhranných článkov s otupenými rohmi, na prednej strane plastických, lesklých, na zadnej strane plochých. Články sú navzájom spojené oválnymi zdobenými krúžkami a s článkami reťaze zdobenými krúžkami pripájanými na tieto články.
Článok 4
Znaky druhej triedy
Radový odznak zavesený na stuhe okolo krku a na pravej strane pŕs hviezda.
Radovým odznakom je päťdielna hviezdica ako u prvej triedy, avšak v rozmere o jedenástinu zmenšenom a s lipovým vencom zmenšeným na oval 30:20 mm. V tom istom pomere sú zmenšené meče i palmy. Na závesnom kruhu je návlečka pre stuhu, na prednej ploche granátove smaltovaná so zlatými okrajmi.
Stuha je z moirée hodvábu, 50 cm dlhá, 45 mm široká, šarlátovočervená a má po oboch krajoch vo vzdialenosti 3 mm od kraja 7 mm široký biely pruh.
Hviezda ako u prvej triedy.
Článok 5
Znaky tretej triedy
Znaky tretej triedy sú tie isté ako u druhej triedy, avšak bez hviezdy.