36/1960 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1969 do 31.05.1969

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

36
ZÁKON
z 9. apríla 1960
o územnom členení štátu
Národné zhromaždenie Československej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
§ 1
Územie Československej republiky sa delí na kraje, kraje sa delia na okresy a okresy sa delia na obce.
§ 2
(1)
Územie hlavného mesta Prahy tvorí samostatnú územnú jednotku; delí sa na desať obvodov.
(2)
Územie hlavného mesta Slovenska Bratislavy tvorí samostatnú územnú jednotku. Jeho rozdelenie na obvody určí Slovenská národná rada.
(3)
Mesto Brno tvorí samostatnú územnú jednotku.
§ 3
Vytvárajú sa tieto kraje:
1.
Stredočeský kraj so sídlom v Prahe,
2.
Juhočeský kraj so sídlom v Českých Budějoviciach,
3.
Západočeský kraj so sídlom v Plzni
4.
Severočeský kraj so sídlom v Ústí nad Labem,
5.
Východočeský kraj so sídlom v Hradci Králové,
6.
Juhomoravský kraj so sídlom v Brne,
7.
Severomoravský kraj so sídlom v Ostrave,
8.
Západoslovenský kraj so sídlom v Bratislave,
9.
Stredoslovenský kraj so sídlom v Banskej Bystrici,
10.
Východoslovenský kraj so sídlom v Košiciach.
§ 4
V Stredočeskom kraji sa vytvárajú tieto okresy:
1.
Okres Benešov,
2.
Okres Beroun,
3.
Okres Kladno,
4.
Okres Kolín,
5.
Okres Kutná Hora,
6.
Okres Mělník,
7.
Okres Mladá Boleslav,
8.
Okres Nymburk,
9.
Okres Praha-východ,
10.
Okres Praha-západ,
11.
Okres Příbram,
12.
Okres Rakovník.
§ 5
V Juhočeskom kraji sa vytvárajú tieto okresy:
1.
Okres České Budějovice,
2.
Okres Český Krumlov,
3.
Okres Jindřichův Hradec,
4.
Okres Pelhřimov,
5.
Okres Písek,
6.
Okres Prachatice,
7.
Okres Strakonice,
8.
Okres Tábor.
§ 6
V Západočeskom kraji sa vytvárajú tieto okresy:
1.
Okres Domažlice,
2.
Okres Cheb,
3.
Okres Karlovy Vary,
4.
Okres Klatovy,
5.
Okres Plzeň-mesto,
6.
Okres Plzeň-juh,
7.
Okres Plzeň-sever,
8.
Okres Rokycany,
9.
Okres Sokolov,
10.
Okres Tachov.
§ 7
V Severočeskom kraji sa vytvárajú tieto okresy:
1.
Okres Česká Lípa,
2.
Okres Děčín,
3.
Okres Chomutov,
4.
Okres Jablonec nad Nisou,
5.
Okres Liberec,
6.
Okres Litoměřice,
7.
Okres Louny,
8.
Okres Most,
9.
Okres Teplice,
10.
Okres Ústí nad Labem.
§ 8
Vo Východočeskom kraji sa vytvárajú tieto okresy:
1.
Okres Havlíčkův Brod,
2.
Okres Hradec Králové,
3.
Okres Chrudim,
4.
Okres Jičín,
5.
Okres Náchod,
6.
Okres Pardubice,
7.
Okres Rychnov nad Kněžnou,
8.
Okres Semily,
9.
Okres Svitavy,
10.
Okres Trutnov,
11.
Okres Ústí nad Orlicí.
§ 9
V Juhomoravskom kraji sa vytvárajú tieto okresy:
1.
Okres Blansko,
3.
Okres Brno-vidiek,
4.
Okres Břeclav,
5.
Okres Gottwaldov,
6.
Okres Hodonín,
7.
Okres Jihlava,
8.
Okres Kroměříž,
9.
Okres Prostějov,
10.
Okres Třebíč,
11.
Okres Uherské Hradiště,
12.
Okres Vyškov,
13.
Okres Znojmo,
14.
Okres Žďár nad Sázavou.
§ 10
V Severomoravskom kraji sa vytvárajú tieto okresy:
1.
Okres Bruntál,
2.
Okres Frýdek-Místek,
3.
Okres Karviná,
4.
Okres Nový Jičín,
5.
Okres Olomouc,
6.
Okres Opava,
7.
Okres Ostrava-mesto,
8.
Okres Přerov,
9.
Okres Šumperk,
10.
Okres Vsetín.
§ 11
V Západoslovenskom kraji sa vytvárajú tieto okresy:
2.
Okres Bratislava-vidiek,
3.
Okres Dunajská Streda,
4.
Okres Galanta,
5.
Okres Komárno,
6.
Okres Levice,
7.
Okres Nitra,
8.
Okres Nové Zámky,
9.
Okres Senica,
10.
Okres Topoľčany,
11.
Okres Trenčín,
12.
Okres Trnava.
§ 12
V Stredoslovenskom kraji sa vytvárajú tieto okresy:
1.
Okres Banská Bystrica,
2.
Okres Čadca,
3.
Okres Dolný Kubín,
4.
Okres Liptovský Mikuláš,
5.
Okres Lučenec,
6.
Okres Martin,
7.
Okres Považská Bystrica,
8.
Okres Prievidza,
9.
Okres Rimavská Sobota,
10.
Okres Zvolen,
11.
Okres Žiar nad Hronom,
12.
Okres Žilina,
13.
Veľký Krtíš.
§ 13
Vo Východoslovenskom kraji sa vytvárajú tieto okresy:
1.
Okres Bardejov,
2.
Okres Humenné,
3. Okres Košice-mesto
okres Košice-vidiek,
4.
Okres Michalovce,
5.
Okres Poprad,
6.
Okres Prešov,
7.
Okres Rožňava,
8.
Okres Spišská Nová Ves
9.
Okres Trebišov,
10.
Vranov,
11.
Svidník,
12.
Stará Ľubovňa.
§ 14
Mesto, podľa ktorého je okres pomenovaný, je jeho sídlom.
§ 15
(1)
Vytvorenie alebo zrušenie kraja, podstatná zmena jeho územia alebo zmena jeho sídla sa vykonáva zákonom; vykonávať iné zmeny územia kraja prislúcha vláde.
(2)
Vytvoriť alebo zrušiť okres alebo podstatne zmeniť jeho územie alebo zmeniť jeho sídlo prislúcha vláde; iné zmeny územia okresov vykonávajú krajské národné výbory.
(3)
Podstatná zmena územia hlavného mesta Prahy sa vykonáva zákonom; vykonávať iné zmeny jeho územia prislúcha vláde. Vytvoriť alebo zrušiť obvod hlavného mesta Prahy prislúcha vláde; iné zmeny územia obvodov prislúcha vykonávať Národnému výboru hlavného mesta Prahy.
§ 16
(1)
Z dôležitých spoločenských záujmov, najmä pre ďalší rozvoj poľnohospodárskej výroby a hospodárskej a kultúrnej výstavby obcí, možno vytvoriť, zrušiť alebo zlúčiť obce alebo vykonať inú zmenu ich územia. Ak ide o obce v tom istom okrese a ak súhlasia s takýmto opatrením miestne národné výbory a občania dotknutých obcí, rozhoduje okresný národný výbor. Inak prislúcha rozhodnutie krajskému národnému výboru.
(2)
Zmeny v pomenúvaní obcí prislúcha vykonávať krajskému národnému výboru. Predpisy o postupe pri zmenách v pomenúvaní obcí a ich častí a predpisy o označovaní ulíc a ostatných verejných priestranstiev a o číslovaní domov vydá Ministerstvo vnútra.
§ 17
Ministerstvo vnútra zostaví a vyhlási zoznam krajov, okresov a obcí tvoriacich jednotlivé okresy; Ministerstvo vnútra tiež vyhlasuje zmeny v tomto zozname vyplývajúce zo zmien vykonávaných podľa tohto zákona.
§ 18
V súlade s územným členením štátu stanoveným týmto zákonom sa prebuduje a najneskoršie 1.júlom 1960 vstúpi v platnosť územná organizácia národných výborov a ostatných štátnych orgánov v krajoch, okresoch a obciach.
§ 19
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho vláda.
Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Krosnář v. r.

Reitmajer v. r.

Kopecký v. r.

gen.arm., Lomský v. r.

Dr. Škoda v. r.

Barák v. r.

Machačová v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Brabec v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Poláček v. r.

Inž. Černý v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Štrougal v. r.

Dr. Neuman v. r.

Plojhar v. r.

Uher v. r.

Ouzký v. r.

David v. r.

Beran v. r.

Pospíšil v. r.

Ďuriš v. r.

Jonáš v. r.

Inž. Púčik v. r.

Krajčír v. r.

Dr. Kahuda v. r.