69/1959 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

69.
Vládne nariadenie
z 24. novembra 1959,
ktorým sa určuje názov univerzity v Košiciach
Vláda Republiky československej nariaďuje podľa § 3 zákona č. 58/1950 Zb. o vysokých školách:
§ 1
Názov univerzity v Košiciach znie:
„Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach“.
§ 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister školstva a kultúry.
Široký v. r.

Kahuda v. r.