39/1959 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 05.08.1959 do 28.12.1975

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

39
Vyhláška ministra zahraničných vecí
z 18. júna 1959
o Dohovore medzi vládou Československej republiky a vládou Kórejskej ľudovej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva
Dňa 4. júna 1959 bol v Prahe dojednaný Dohovor medzi vládou Československej republiky a vládou Kórejskej ľudovej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva.
Vláda Dohovor schválila 29. apríla 1959.
Podľa svojho článku 9 Dohovor vstúpil v platnosť dňom podpisu, t. j. 4. júna 1959.
České znenie Dohovoru sa vyhlasuje v Prílohe Zbierky zákonov.*)
David v. r.
DOHOVOR medzi vládou Československej republiky a vládou Kórejskej ľudovodemokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva
Vláda Československej republiky a vláda Kórejskej ľudovodemokratickej republiky za účelom upevnenia a rozšírenia spolupráce medzi obidvoma krajinami v odbore zdravotníctva a lekárskej vedy rozhodli sa uzavrieť tento Dohovor:
Článok 1
Obidve Zmluvné strany budú podporovať vzájomnú výmenu skúseností v oblasti organizácie zdravotníctva a lekárskej vedy a za tým účelom kompetentné orgány a inštitúcie obidvoch Zmluvných strán budú:
1.
vzájomne si vymieňať konkrétne skúsenosti v otázkach organizácie zdravotníctva a jeho riadenia, najmä na úsekoch preventívnej a liečebnej starostlivosti, hygienickej a protiepidemickej služby, zdravotníckej osvety a použitia lekárskych prístrojov, nástrojov a liekov;
2.
vzájomne si vymieňať plány a materiály týkajúce sa zjazdov, konferencií a porád, ktoré sú venované otázkam organizácie zdravotníctva a lekárskej vedy. Budú vzájomne pozývať zástupcov druhej Strany na účasť na vedeckých zjazdoch a konferenciách svojej krajiny;
3.
vzájomne si vymieňať lekársku literatúru, zdravotnícke filmy, názorné pomôcky a iné zdravotníckoosvetové materiály;
4.
organizovať vzájomnú spoluprácu a výmenu skúseností medzi výskumnými ústavmi, zdravotníckymi školami a inými zdravotníckymi zariadeniami oboch krajín.
Článok 2
Kompetentné orgány a inštitúcie oboch Zmluvných strán si budú vzájomne vymieňať skúsenosti o prevencii, diagnostike a liečení infekčných chorôb za účelom spoločného boja proti nim.
Článok 3
Kompetentné orgány a inštitúcie oboch Zmluvných strán budú spolupracovať v oblasti výuky zdravotníckych kádrov:
1.
budú napomáhať na to, aby študenti druhej Strany mohli študovať na lekárskych školách ich krajín;
2.
budú si vymieňať lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov za účelom ich špecializácie a doškoľovania;
3.
budú si vzájomne vymieňať pedagogické skúsenosti a učebné pomôcky.
Článok 4
Kompetentné orgány a inštitúcie oboch Zmluvných strán budú vzájomne prijímať chorých druhej Strany do svojich zdravotníckych zariadení na ústavné liečenie, podľa dohody medzi ministerstvami zdravotníctva oboch krajín.
Článok 5
Na vykonávanie tohto Dohovoru budú ministerstvá zdravotníctva oboch Zmluvných strán dojednávať každoročne konkrétny plán spolupráce.
Článok 6
Obidve Zmluvné strany budú vykonávať úhradu nákladov vyplývajúcich zo spolupráce podľa tohto Dohovoru, takto:
1.
lekárska literatúra, učebné a názorné pomôcky, filmy, zdravotníckoosvetový materiál a vzorky nových druhov liekov budú sa vymieňať bezodplatne;
2.
pri vzájomnom vysielaní delegácií alebo pri návštevách zjazdov a konferencií uhradzuje vysielajúca Strana výdavky na cestu do miesta určenia a späť a hostiteľská Strana krajiny uhradzuje výdavky za ubytovanie, stravovanie a miestne cestovné včítane príslušného vreckového;
3.
výdavky spojené s vysielaním a pobytom lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov na území druhej Strany za účelom ich školenia alebo zvýšenia kvalifikácie uhradí Strana vysielajúca;
4.
náklady spojené s liečením chorých v zdravotníckych zariadeniach druhej Zmluvnej strany uhradí Strana, ktorá chorých vysiela.
Článok 7
Vzájomné vyúčtovanie výdavkov podľa čl. 6 tohto Dohovoru sa bude vykonávať prostredníctvom štátnych bánk oboch Strán na základe príslušnej dohody medzi obidvoma Zmluvnými stranami o neobchodných platbách.
Článok 8
Vzájomné informácie podľa tohto Dohovoru sa budú zasielať v ruskom jazyku.
Článok 9
Tento Dohovor vstúpi v platnosť dňom podpisu. Uzaviera sa na päť rokov a jeho platnosť sa vždy predlžuje na ďalších päť rokov, ak neprejaví jedna zo Zmluvných strán šesť mesiacov pred uplynutím príslušného obdobia prianie ho vypovedať.
Spísané v Prahe 4. júna 1959 v dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku českom, kórejskom a ruskom.
V prípade rozdielnosti výkladu tohto Dohovoru je rozhodujúce znenie ruské.
Za vládu Československej republiky

Dr. Josef Plojhar v. r.

Za vládu Kórejskej ľudovodemokratickej republiky

T jan Ik Chvan v. r.
*)
Tu sa vyhlasuje slovenské znenie v Prílohe Zbierky zákonov na str. 31.