Predpis bol zrušený predpisom 101/1964 Zb.

17/1959 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.1959 do 30.06.1964

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

17
Zákon
z 26. marca 1959,
ktorým sa mení a doplňuje zákon o sociálnom zabezpečení
Národné zhromaždenie Československej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 55/1956 Zb. o sociálnom zabezpečení sa mení a doplňuje takto:
1.
§ 10 znie:
„Výška starobného dôchodku
(1)
Základná výmera starobného dôchodku (§ 9 ods. 1) zamestnanca I. pracovnej kategórie je 60 %, zamestnanca II. pracovnej kategórie 55 % a zamestnanca III. pracovnej kategórie 50 % priemerného ročného zárobku.
(2)
Ak bol zamestnanec I. alebo II. pracovnej kategórie zamestnaný do dňa vzniku nároku na starobný dôchodok dlhšie než 20 rokov a zamestnanec III. pracovnej kategórie dlhšie než 25 rokov, pripočítajú sa k základnej výmere dôchodku za každý ďalší rok zamestnania
v I. pracovnej kategórii od 21. roku zamestnania 2 %,
v II. pracovnej kategórii od 21. roku zamestnania 1,5 % a
v III. pracovnej kategórii od 26. roku zamestnania 1 %
priemerného ročného zárobku; pritom sa náhradná doba starostlivosti o dieťa [§ 6 ods. 2 č. 2 písm. e)] nezapočítava do doby zamestnania rozhodnej pre výšku dôchodku.
(3)
Ak zamestnanec bol zamestnaný striedavo v rôznych pracovných kategóriách, vpočíta sa pre zvýšenie nároku na dôchodok podľa odseku 2 do prvých 20 rokov (zamestnancovi III. pracovnej kategórie do prvých 25 rokov) zamestnania vždy najskôr doba zamestnania v III. pracovnej kategórii, potom doba zamestnania v II. a napokon doba zamestnania v I. pracovnej kategórii.
(4)
Starobný dôchodok zamestnanca staršieho ako 65 rokov, ktorý bol zamestnaný po dobu kratšiu než 20 rokov, avšak aspoň 5 rokov (§ 9 ods. 2), tvorí pomernú časť z 50 % priemerného ročného zárobku, ktorá zodpovedá pomeru doby zamestnania k dobe 20 rokov.“.
2.
§ 11 znie:
„Nároky na starobný dôchodok po dobu zamestnania
Zamestnancom, ktorí vykonávajú zamestnanie po splnení podmienok pre vznik nároku na starobný dôchodok, náleží starobný dôchodok, prípadne jeho tretina alebo iná časť podľa toho, v ktorej pracovnej kategórii sú zamestnaní a aký vek dovŕšili. Podrobnú úpravu týchto nárokov určí vláda, ktorá aj určí, ako sa týmto zamestnancom ich nároky na starobný dôchodok zvyšujú za každý ďalší rok zamestnania.“.
3.
§ 19 znie:
„Najvyššia a najnižšia výmera starobného a invalidného dôchodku
(1)
Starobný a invalidný dôchodok zamestnanca I. pracovnej kategórie je najviacej 90 %, starobný a invalidný dôchodok ostatných zamestnancov najviacej 85 % priemerného ročného zárobku. Starobný a invalidný dôchodok spolu s akýmkoľvek dôchodkom z dôchodkového zabezpečenia (poistenia, zaopatrenia), včítane dôchodkov z penzijného nadlepšenia, nesmie však presahovať
u zamestnanca I. pracovnej kategórie sumu 2 200 Kčs,
u zamestnanca II. pracovnej kategórie sumu 1 800 Kčs a
u zamestnanca III. pracovnej kategórie sumu 1 600 Kčs
mesačne. Vláda môže nariadením zvýšiť tieto najvyššie výmery dôchodkov.
(2)
Starobný dôchodok podľa § 9 ods. 1 a invalidný dôchodok je najmenej 400 Kčs mesačne, starobný dôchodok podľa § 9 ods. 2 najmenej 300 Kčs mesačne. Starobný dôchodok ani invalidný dôchodok zamestnanca staršieho ako 20 rokov nesmie však byť vyšší než 90 % priemerného ročného zárobku.“.
4.
§ 30 znie:
„Výchovné k dôchodkom
(1)
Výchovné náleží na každé dieťa (§ 24) požívateľa dôchodku starobného, invalidného, čiastočného invalidného, za výsluhu rokov, osobného a sociálneho. Výchovné nenáleží na dieťa, ktoré má nárok na sirotský dôchodok alebo na ktoré prislúcha prídavok na deti (výchovné podľa predpisov o materiálnom zabezpečení príslušníkov ozbrojených síl). Výchovné taktiež nenáleží na dieťa, na ktoré neprislúcha prídavok na deti len preto, že zamestnanec nesplnil určené podmienky.
(2)
Výchovné je mesačne
pri dôchodku na 1 dieťa na 2 deti na 3 deti na 4 deti na 5 detí
Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs
do 1 400 70 170 430 690 950
nad 1 400 70 170 400 640 880
Pri viacerých deťoch sa zvyšuje suma výchovného, ktorá náleží dôchodcovi na 5 detí, na každé ďalšie dieťa mesačne
o 260 Kčs pri dôchodku do 1 400 Kčs a
o 240 Kčs pri dôchodku nad 1 400 Kčs.
(3)
Výchovné je mesačne
pri invalidnom dôchodku na 1 dieťa na 2 deti na 3 deti na 4 deti na 5 detí
Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs
do 1 400 120 260 480 700 950
nad 1 400 120 260 460 660 880
Pri viacerých deťoch sa zvyšuje suma výchovného, ktorá náleží požívateľovi invalidného dôchodku na 5 detí, na každé ďalšie dieťa mesačne
o 260 Kčs pri dôchodku do 1 400 Kčs a
o 240 Kčs pri dôchodku nad 1 400 Kčs.
(4)
Ak požívateľ dôchodku je zároveň užívateľom poľnohospodárskej pôdy vo výmere nad 0,5 ha (v pastvinárskej alebo krmovinárskej oblasti nad 2 ha) alebo žije s takýmto užívateľom pôdy v spoločnej domácnosti ako člen rodiny, je výchovné
na 1 dieťa na 2 deti na 3 deti na 4 deti
Kčs Kčs Kčs Kčs
k dôchodku 70 170 310 490
k invalidnému dôchodku 120 260 420 600
mesačne a zvyšuje sa o 220 Kčs na každé ďalšie dieťa.
Ustanovenie § 36 ods. 2 zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov platí obdobne.
(5)
Ak by malo nárok na výchovné na to isté dieťa niekoľko osôb, náleží výchovné tej, ktorá má nárok na vyššie výchovné, a pri rovnakej výške výchovného tej, ktorej sa skôr priznalo. Ak vzniknú niekomu nároky na výchovné na to isté dieťa podľa rôznych predpisov o dôchodkovom zabezpečení (poistení, zaopatrení), prizná sa len vyššie výchovné.
(6)
Výchovné náleží až do skončenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa a potom za rovnakých podmienok ako sirotský dôchodok.
(7)
Ak je dieťa v zaopatrení inej osoby než dôchodcu, vypláca sa výchovné tejto osobe.
(8)
Keď určuje súd výživné na dieťa, prihliada aj na to, do akej miery sú potreby dieťaťa uhradzované výchovným, ktoré sa naň poskytuje; do určeného výživného sa výchovné nezapočítava.“.
5.
§ 42 ods. 1 znie:
„(1)
Ak vznikne nárok na starobný dôchodok v čase, po ktorý sa vypláca nemocenské, posudzuje sa nárok zamestnanca na starobný dôchodok a jeho výšku rovnako ako nárok zamestnanca, ktorý vykonáva zamestnanie.“.
6.
Kde sa v tomto zákone alebo v predpisoch vydaných podľa neho hovorí o starobnom dôchodku vo výške jednej tretiny, rozumie sa týmto dôchodkom časť starobného dôchodku poskytovaná na základe úpravy vykonanej vládou podľa § 11.
Čl. II
(1)
Starobné a invalidné dôchodky z dôchodkového poistenia zamestnancov, ktoré sa priznali podľa predpisov o dôchodkovom poistení platných pred 1. januárom 1957 a nedosahujú sumu 400 Kčs mesačne, sa zvyšujú na túto sumu začínajúc splátkou dôchodku zročnou v apríli 1959; toto ustanovenie ale neplatí, ak vznikol nárok na starobný alebo invalidný dôchodok po 31. decembri 1951 a dôchodkové poistenie zamestnancov netrvalo dlhšie než 10 rokov, okrem prípadu, ak nárok na invalidný dôchodok vznikol pracovným úrazom alebo pred dovŕšením 30. roku zamestnanca.
(2)
Zvýšenie podľa odseku 1 nenáleží dôchodcom, na ktorých sa vzťahuje zákon č. 40/1958 Zb. o úprave dôchodkov niektorých odsúdených osôb alebo ustanovenia čl. III a IV zákona č. 41/1958 Zb. o niektorých zmenách v sociálnom zabezpečení.
(3)
Vláda môže postupne zvyšovať dôchodky priznané podľa predpisov o dôchodkovom poistení zamestnancov platných pred 1. januárom 1957 až na úroveň dôchodkov priznávaných podľa predpisov o dôchodkovom zabezpečení zamestnancov platných od tohto dňa.
Čl. III
Úprava vyplácaných dôchodkov a výchovného
(1)
Ustanovenie § 30 zákona č. 55/1956 Zb. v znení čl. I č. 4 platí aj pre výchovné, na ktoré vznikol nárok pred 1. aprílom 1959. Výchovné sa upraví začínajúc splátkou výchovného zročnou v apríli 1959.
(2)
Vyplácané dôchodky, ktoré prevyšujú sumy uvedené v § 19 zákona č. 55/1956 Zb. v znení čl. I č. 3, sa upravia na tieto sumy začínajúc splátkou dôchodku zročnou v júni 1959. Obdobne sa upravia dôchodky pozostalých, ktoré sa vymerali z dôchodkov prevyšujúcich uvedené sumy.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. aprílom 1959; vykonajú ho všetci členovia vlády.
Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Generálplukovník Lomský v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Poláček v. r.

Štrougal v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Reitmajer v. r.

Dr. Škoda v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Brabec v. r.

Inž. Černý v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.