70/1958 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 10.11.1958 do 31.12.1965

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

70
Zákon
zo 17. októbra 1958
o úlohách podnikov a národných výborov na úseku starostlivosti o pracovné sily
Národné zhromaždenie Československej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
§ 1
Účel zákona
Dosiahnutá úroveň rozvoja výrobných síl v Československej republike umožňuje upraviť zabezpečovanie pracovných síl pre národné hospodárstvo tak, aby sa v najväčšej miere uplatnila iniciatíva pracujúcich, zodpovednosť podnikov a riadiaca úloha národných výborov. Získavanie potrebného počtu pracovníkov je predovšetkým vecou samotných podnikov, pričom národné výbory sa starajú, aby všetkým občanom sa zabezpečilo právo na prácu a aby potreba pracovníkov v národnom hospodárstve sa zabezpečila podľa poradia jej naliehavosti.
§ 2
Zabezpečenie zamestnania občanov
(1)
Výkonné orgány okresných národných výborov sa starajú o umiesťovanie osôb, ktoré sa uchádzajú o zamestnanie. Za tým účelom najmä bezodplatne organizujú poradenskú službu o pracovných príležitostiach a odporúčajú podnikom (závodom) a iným organizáciám (ďalej len „podniky“) prijatie pracovníkov s prihliadnutím k ich spôsobilosti a potrebám národného hospodárstva.
(2)
Podniky nesmú bez vážnych dôvodov odmietnuť dojednanie pracovného (učebného) pomeru s pracovníkmi, ktorí im boli odporúčaní výkonnými orgánmi okresných národných výborov a majú potrebné predpoklady pre zastávanie voľných pracovných (učebných) miest.
Nábor pracovníkov
§ 3
Nábor pracovníkov vykonávajú podniky, ktoré pracovníkov potrebujú, pokiaľ nie je výnimočne vykonanie náboru vyhradené výkonným orgánom okresných národných výborov (§§ 5 a 6).
§ 4
(1)
Podniky môžu vykonať nábor potrebného počtu pracovníkov len so súhlasom výkonného orgánu okresného národného výboru a len zo zdrojov alebo v oblastiach, ktoré im tento orgán určil. Výnimku z tohto ustanovenia môže určiť rada krajského národného výboru.
(2)
Na prijatie pracovníkov získaných náborom podľa ustanovenia odseku 1 do pracovného (učebného) pomeru nie je potrebný ďalší súhlas výkonného orgánu okresného národného výboru.
§ 5
Výkonné orgány okresných národných výborov vykonávajú nábor pracovníkov pre zabezpečenie najdôležitejších úloh, ktoré sú určené v plánoch náboru pracovníkov určených vládou, prípadne v ich rozpisoch, alebo v plánoch náboru pracovníkov určených radami krajských národných výborov.
§ 6
(1)
Rady okresných národných výborov, alebo pokiaľ je to s ohľadom na organizáciu podnikov účelnejšie, rady krajských národných výborov určia podniky, v ktorých sa vykoná nábor podľa ustanovenia § 5, a prípadne rozsah náboru. Tieto podniky sú povinné spolupracovať s výkonnými orgánmi okresných národných výborov pri vykonávaní náboru a uvoľniť získaných pracovníkov z pracovného pomeru.
(2)
Podniky, pre ktoré sa vykonáva nábor podľa ustanovenia § 5, sú povinné poskytovať výkonným orgánom okresných národných výborov pri vykonávaní náboru účinnú pomoc a vytvoriť pre získaných pracovníkov vhodné životné a pracovné podmienky. Ak neplnia podniky tieto povinnosti, môže byť nábor, ktorý pre ne vykonávajú výkonné orgány okresných národných výborov, zrušený alebo obmedzený.
Spoločné ustanovenia
§ 7
Podniky sú povinné hlásiť výkonným orgánom okresných národných výborov voľné pracovné a učebné miesta.
§ 8
(1)
Rady okresných národných výborov alebo pokiaľ je to s ohľadom na organizáciu podnikov účelnejšie, rady krajských národných výborov určujú v súlade s potrebami národného hospodárstva a miestnymi podmienkami a s prihliadnutím na povahu prác v podnikoch plány zvýšenia zamestnanosti žien. Tieto plány sú pre podniky záväzné.
(2)
Obdobne rady okresných, prípadne rady krajských národných výborov určujú záväzné plány pracovných miest pre osoby so zmenenou pracovnou schopnosťou.
§ 9
Podniky sú povinné vytvárať podmienky pre stálosť pracovných pomerov. Národné výbory to napomáhajú najmä zlepšovaním bytových podmienok, zvyšovaním kultúrnej starostlivosti o pracujúcich a zdokonaľovaním všetkých sociálnych zariadení.
§ 10
(1)
Na zamestnávanie pracovníkov dozerajú výkonné orgány okresných národných výborov, ktoré najmä skúmajú, či podniky riadne sa starajú o pracovníkov a plnia povinnosti vyplývajúce z pracovných zmlúv a či dodržujú predpisy o zamestnávaní pracovníkov.
(2)
Výkonné orgány okresných národných výborov ukladajú podnikom opatrenia na odstránenie nedostatkov spôsobených porušovaním predpisov o zamestnávaní pracovníkov.
§ 11
Podniky a všetky výkonné orgány kompetentných národných výborov pri vykonávaní tohto zákona úzko spolupracujú s orgánmi odborovej organizácie.
Záverečné ustanovenia
§ 12
Ustanovenia tohto zákona sa nevzťahujú na orgány štátnej správy, na súdy ani na spoločenské organizácie.
§ 13
Vláda alebo orgán vládou na to splnomocnený vydá podrobné predpisy na vykonanie tohto zákona. V týchto predpisoch určí aj spôsob a podmienky uzavierania pracovných zmlúv.
§ 14
(1)
Umiesťovanie absolventov vysokých škôl a výberových odborných škôl upraví vláda nariadením.
(2)
Do doby, než nadobudnú účinnosť predpisy vydané podľa ustanovenia odseku 1, zostávajú nedotknuté ustanovenia vládneho nariadenia č. 20/1952 Zb. o rozmiesťovaní absolventov vysokých škôl a výberových odborných škôl, a vládneho nariadenia č. 56/1953 Zb. o rozmiesťovaní ďalších absolventov škôl a o podmienkach pre nástup zamestnania niektorých študentov a žiakov škôl, s výnimkou ustanovenia § 2 tohto nariadenia.
§ 15
Zrušujú sa predpisy, ktoré odporujú tomuto zákonu; najmä sa zrušujú:
a)
vládne nariadenie č. 128/1951 Zb. o organizácii náboru pracovných síl,
b)
vládne nariadenie č. 43/1952 Zb. o rozmiesťovaní odborných pracovníkov,
c)
ustanovenie § 2 vládneho nariadenia č. 56/1953 Zb. o rozmiesťovaní ďalších absolventov škôl a o podmienkach pre nástup zamestnania niektorých študentov a žiakov škôl,
d)
ustanovenie § 3 ods. 4 zákona č. 110/1951 Zb. o štátnych pracovných zálohách, pokiaľ ide o vykonanie náboru dorastu do učilíšť štátnych pracovných záloh,
e)
ustanovenie § 2 vládneho nariadenia č. 19/1954 Zb. o nábore a príprave mládeže pre povolanie mimo učilišťa štátnych pracovných záloh,
f)
ustanovenia časti I. dekrétu č. 88/1945 Zb. o všeobecnej pracovnej povinnosti v znení zákona č. 175/1948 Zb., ktorým sa mení dekrét o všeobecnej pracovnej povinnosti.
§ 16
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.
Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Bakuľa v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Poláček v. r.

Tesla v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Dr. Škoda v. r.

Inž. Černý v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Generálplukovník Lomský v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.

Dr. Vlasák v. r.