69/1957 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1958 do 31.12.1959

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

69
Zákon
z 19. decembra 1957
o platenej dovolenke na zotavenie v roku 1958 a 1959
Národné zhromaždenie Československej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
§ 1
Ustanovenia zákona z 20. januára 1954 č. 3 Zb. o platenej dovolenke na zotavenie v roku 1954, ktoré podľa zákonného opatrenia predsedníctva Národného zhromaždenia č. 11/1956 Zb. platili aj pre rok 1956 a 1957, platia tiež pre úpravu platenej dovolenky na zotavenie v roku 1958 a 1959.
§ 2
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1958; vykonajú ho všetci členovia vlády.
Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Poláček v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Bakuľa v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Tesla v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Dr. Škoda v. r.

Inž. Černý v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Generál plukovník Lomský v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Zatloukal v. r.