54/1957 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 12.11.1957 do 30.06.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

54
Vyhláška Ministerstva vnútra
z 22. októbra 1957
o oprave tlačovej chyby v úradnom slovenskom znení zákona č. 32/1957 Zb. o nemocenskej starostlivosti v ozbrojených silách
V § 22 ods. 2 poslednej vete úradného slovenského znenia zákona č. 32/1957 Zb. sa opravuje tlačová chyba v slovách „14 dní.“ tak, že tieto slová znejú správne „14 týždňov.“.
Hanák v. r.