32/1956 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

32
Vládne nariadenie
zo 4. júla 1956
o pričlenení Štátnej drevárskej inšpekcie k Ministerstvu štátnej kontroly
Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 1 ústavného zákona č. 47/1950 Zb., o úpravách v organizácii verejnej správy:
§ 1
Štátna drevárska inšpekcia sa pričleňuje k Ministerstvu štátnej kontroly. Pôsobnosť ministra lesov a drevárskeho priemyslu podľa zákonného opatrenia predsedníctva Národného zhromaždenia č. 22/1955 Zb., o štátnej drevárskej inšpekcii, vykonáva minister štátnej kontroly.
§ 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 16. júnom 1956; vykoná ho minister štátnej kontroly.
Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Krosnář v. r.