Predpis bol zrušený predpisom 156/1969 Zb.

23/1956 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 06.07.1956 do 31.12.1969

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

23
Nariadenie ministra spravodlivosti
z 28. júna 1956,
ktorým sa vykonáva ustanovenie § 5 ods. 3 a 4 zákonného opatrenia č. 59/1955 Zb., o platových pomeroch sudcov, prokurátorov a právnych čakateľov (platového poriadku)
Minister spravodlivosti nariaďuje podľa § 5 ods. 3 a 4 zákonného opatrenia č. 59/1955 Zb., o platových pomeroch sudcov, prokurátorov a právnych čakateľov (platového poriadku), a to, pokiaľ ide o právnych čakateľov z radov vojakov, po dohode s ministrom národnej obrany:
§ 1
Právny čakateľ môže s právnymi účinkami vykonávať tieto úkony, ktoré sú inak zákonom zverené sudcovi:
1.
vybavovanie dožiadania v trestných a občianskoprávnych veciach;
2.
vydávanie súdnych výpovedí a rozkazov na odovzdanie alebo prevzatie predmetov nájmu pri nechránených nájmoch;
3.
vydávanie platobných rozkazov v rozkaznom konaní;
4.
obstarávanie jednoduchých úkonov
a)
vo veciach poručenských, opatrovanských, a vo veciach detí v rodičovskej moci,
b)
vo veciach vyhlásenia za mŕtveho a dôkazu smrti,
c)
vo veciach umorovania listín,
d)
vo veciach súdnej úschovy,
e)
vo veciach exekučných, ak ide o exekúciu zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľné veci, o exekúciu na hnuteľné veci a na peňažné pohľadávky a platy,
f)
vo veciach pozemkových kníh,
g)
vo veciach podnikového registra,
h)
pri spisovaní súdnych zmenečných protestov;
5.
overovanie odpisov a podpisov s výnimkou prípadov, kde je potrebné vyššie overenie;
6.
spisovanie návrhov v trestných i občianskoprávnych veciach s výnimkou opravných prostriedkov v občianskoprávnom konaní podávaných ústne do zápisnice.
§ 2
Právny čakateľ môže s právnymi účinkami vykonávať tieto úkony, ktoré sú inak zákonom zverené štátnemu notárovi:
1.
úkony vo veciach prejednania dedičstva s výnimkou prejednania dedičstva podľa zákona č. 139/1947 Zb., o rozdelení pozostalostí s poľnohospodárskymi podnikmi a o zamedzení drobenia poľnohospodárskej pôdy;
2.
spisovanie notárskych zápisníc podľa § 15 odseku 2 písm. a) až d) zákona č. 116/1951 Zb., o štátnom notárstve, a overovanie odpisov podľa § 18 toho istého zákona s výnimkou prípadov, kde je potrebné vyššie overenie;
3.
spisovanie podaní a listín, ktoré nemajú povahu verejných listín podľa § 8 zákona č. 52/1954 Zb., ktorým sa rozširuje pôsobnosť štátneho notárstva (najmä žiadostí o schvaľovanie úkonov poručenským alebo opatrovanským súdom podľa § 256 o. s. p. a žiadostí o privolenie na prevod nehnuteľností alebo prenájmu poľnohospodárskej a lesnej pôdy podľa zákona č. 65/1951 Zb., o prevodoch nehnuteľností a o prenájmoch poľnohospodárskej a lesnej pôdy);
4.
jednoduché úkony vo veciach notárskej úschovy podľa §§ 3 a 4 zákona č. 52/1954 Zb.
§ 3
Oprávnenia podľa predchádzajúcich ustanovení tohto nariadenia prislúchajú právnemu čakateľovi po úspešnom záverečnom zhodnotení jeho čakateľskej praxe podľa § 6 ods. 1 zákonného opatrenia č. 59/1955 Zb., o platových pomeroch sudcov, prokurátorov a právnych čakateľov (platového poriadku). Toto oprávnenie môže predseda ľudového súdu (vedúci štátneho notárstva) so súhlasom ministra spravodlivosti priznať aj právnemu čakateľovi, ktorý vykonal čakateľskú prax aspoň jednoročnú, ak doterajšie výsledky jeho výchovy po ideovej a odbornej stránke sú zárukou, že môže vykonávať s úspechom uvedenú činnosť.
§ 4
(1)
Rozhodnutiu právneho čakateľa možno odporovať rovnakým opravným prostriedkom ako rozhodnutiu sudcu (štátneho notára). Opravný prostriedok sa však predloží najprv sudcovi (štátnemu notárovi), ktorý buď o ňom rozhodne, ak je toho názoru, že sa mu má vyhovieť, alebo ho predloží súdu, ktorý je príslušný, aby o ňom rozhodol.
(2)
Ak rozhodne sudca (štátny notár) o opravnom prostriedku sám podľa odseku 1, považuje sa i jeho rozhodnutie za rozhodnutie vydané v prvej stolici. Odporovať mu možno podľa všeobecných ustanovení.
§ 5
Právnemu čakateľovi z radov vojakov prislúcha za podmienok uvedených v § 3 oprávnenie vybavovať s právnymi účinkami dožiadanie v trestných veciach; o oprávnení právneho čakateľa v priebehu čakateľskej praxe rozhodne náčelník hlavnej správy vojenských súdov so schválením ministra spravodlivosti.
§ 6
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Široký v. r.

Dr. Škoda v. r.